pátek 26. května 2017 20:50 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > O ČOI > Legislativa > Právní předpisy

Právní předpisy

Zde naleznete všechny základní obecně závazné právních předpisy, kterými se Česká obchodní inspekce při výkonu své činnosti řídí. Platné znění všech zmíněných zákonů a právních norem si můžete vyhledat v elektronické podobě Sbírky zákonů ČR, kterou naleznete ZDE.

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci: Tento předpis zřizuje Českou obchodní inspekci jako takovou a vymezuje obecně její dozorové kompetence i její pravomoci vůči kontrolovaným subjektům. Součástí zákona je též oprávnění ředitele inspektorátu ČOI postihovat určitá protiprávní jednání (např. použití úředně neověřených měřidel).

Seznam zákonů, nad jejichž plněním ČOI ve vymezeném rozsahu vykonává dozor:

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: Zákon stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, přičemž jejich nedodržení představuje správní delikt postižitelný sankcí. Jde o poměrně různorodou směs povinností podnikatele, z nichž lze jako příklad uvést požadavek poctivosti prodeje a poskytování služeb, zákaz nekalých obchodních praktik, zákaz diskriminace spotřebitele, různé informační povinnosti ohledně výrobků a služeb, řádná informace o uplatňování reklamace spotřebitelem a formálně správný průběh reklamačního řízení (nikoli tedy věcná správnost rozhodnutí o reklamaci - zde je v případě sporu arbitrem soud či rozhodce).

Je též nutno upozornit, že zákon o ochraně spotřebitele nepředstavuje úplný katalog práv spotřebitele, resp. jim odpovídajících povinností podnikatele. Mnohá další ustanovení spotřebitelského práva lze nalézt v jiných předpisech, ať již v oblasti práva soukromého (občanský zákoník), anebo veřejného (různé právní úpravy řešící specifickou oblast podnikání (energetika, elektronické komunikace apod.). Zákon o ochraně spotřebitele též nereguluje veškeré formy podnikatelské činnosti, což se týká především tzv. svobodných povolání (např. advokacie či daňové poradenství).
Česká obchodní inspekce je jedním z orgánů provádějících dozor nad tímto zákonem v rozsahu stanoveném v § 23. Na rozdíl od ostatních orgánů nejsou dozorové kompetence ČOI nad tímto zákonem vymezeny určitým věcným hlediskem. ČOI kontroluje dodržování tohoto zákona jako celek, ovšem s výjimkou případů, kdy je dána výlučná působnost specializovaného orgánu. To se týká dodržování různých povinností ohledně zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků; výrobků a služeb upravených zákonem o ochraně veřejného zdraví (např. výrobků ve styku s potravinami, výrobků pro děti do tří let, kosmetiky, stravovacích služeb, koupališť, dodávek pitné vody apod.); úseku veterinární péče; střelných zbraní, střeliva a pyrotechniky; subjektů pod dohledem České národní banky, úseku podnikání v energetických odvětvích, úseku léčiv a úseku služeb elektronických komunikací a poštovních služeb.

zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků: Zákon stanoví povinnosti a mechanismy, které mají zajistit, aby se na trhu nevyskytovaly výrobky nebezpečné pro spotřebitele. Dozor nad jeho plněním provádějí různé orgány podle toho, zda daný výrobek svou povahou spadá do jejich působnosti. Pokud nelze takovýmto způsobem působnost žádného orgánu stanovit, je k provádění dozoru příslušná Česká obchodní inspekce.

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky: Tento zákon formou prováděcích nařízení vlády stanoví určité skupiny výrobků, které před uvedením na trh musejí projít předchozím posouzením tak, aby neohrožovaly zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popř. jiný veřejný zájem. Tento proces tzv. posouzení shody se završuje tím, že výrobek je opatřen příslušným označením, typicky jde o písmena CE. Dozor nad zákonem o technických požadavcích na výrobky provádí ve většině oblastí Česká obchodní inspekce, nicméně může to být i jiný orgán stanovený zvláštním zákonem, např. Český báňský úřad (výbušniny), drážní úřady (stanovené výrobky určené pro provozování dráhy) a tak podobně.

zákon č. 477/2001 Sb., o obalech: Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů. ČOI je jedním ze správních úřadů v dané oblasti a kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití (s výjimkou obalů kosmetických prostředků), obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami, obalů léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků. Kontroluje zajištění zpětného odběru obalů osobami, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli. Kontroluje rovněž zajištění prodeje nápojů ve vratných zálohovaných obalech u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které uvádějí balené nápoje na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli.

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Česká obchodní inspekce je jedním z orgánů ochrany ovzduší, přičemž do její kompetence spadá kontrola paliv na vnitřním trhu a spalovacích stacionárních zdrojů a dále kontrola osob nakládajících s vybranými barvami, laky a výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel.

zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách: Na základě tohoto zákona provádí Česká obchodní inspekce kontrolu a monitorování jakosti pohonných hmot určených pro pohon motorových vozidel. Zprávy o výsledcích předává Ministerstvu průmyslu a obchodu.

zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami: Plnění tohoto předpisu Česká obchodní inspekce kontroluje z hlediska dodržování zákazu napodobenin tabákových výrobků a potřeb a napodobenin alkoholických nápojů.

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních: ČOI kontroluje dodržování tohoto zákona z hlediska správného značení tabákových výrobků, z hlediska dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků mimo provozovny zkolaudované k prodeji zboží či poskytování hostinských služeb (§ 133), a dále též z hlediska značkování a barvení vybraných minerálních olejů.

zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů: Zákon vymezuje pojem spotřebitelského úvěru a stanoví náležitosti smluv, jimiž se sjednává. Zavádí se ukazatel roční procentní sazby nákladů (RPSN), který má spotřebiteli usnadnit porovnávání jednotlivých spotřebitelských úvěrů na trhu. Zákon upravuje rovněž další práva spotřebitele spojená s poskytnutím spotřebitelského úvěru. Dozorovými orgány jsou zde ČOI a ČNB. V případě sporu se lze plnění druhé smluvní strany domáhat soudní cestou, včetně určení přiměřeného snížení plateb při předčasném splacení.

zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy: ČOI je jedním z orgánů, které by kontrolovaly plnění povinností stanovených pro případ stavu nouze vzniklého z nedostatku ropy a ropných produktů.

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: Plnění tohoto zákona ČOI kontroluje u osob oprávněných k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy a dále u osob oprávněných k obchodování s kulturními památkami nebo s předměty kulturní hodnoty nebo ke zprostředkování takových obchodů.

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích: ČOI má v tomto zákoně stanovenu kompetenci ke kontrole plnění informační povinnosti ohledně spotřeby pohonných hmot a emisí kysličníku uhličitého u nově vyrobeného osobního automobilu.

zákon č. 247/2006 Sb., o omezení nočního provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době: Zákon stanoví, že v noční době mezi 22. a 6. hodinou je zakázán nákup a prodej veškerého použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy (v bazarech a zastavárnách) a výkup odpadu v zařízeních určených ke sběru a výkupu odpadů. Dozorovým orgánem je vedle místně příslušného živnostenského úřadu rovněž ČOI.

zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech: Česká obchodní inspekce kontroluje označování výrobků nebo zařízení, které obsahují dané látky.

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech: Česká obchodní inspekce je jedním z orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, přičemž do její kompetence spadá kontrola plnění povinností týkajících se baterií a akumulátorů.

zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky: Do kompetence ČOI spadá kontrola povinností stanovených tímto zákonem osobám, které nakládají s pyrotechnickými výrobky.

zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu: ČOI je jedním ze správních orgánů, které na základě tohoto zákona kontrolují a projednávají různé delikty z oblasti nakládání s lihem a s kontrolními páskami.

zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh: ČOI dle tohoto předpisu v rámci kontroly vyžaduje od obchodníků se dřevem a dřevařskými výrobky informace o jejich dodavatelích a odběratelích.

Úřední postup ČOI upravují:

Procesní ustanovení ve výše uvedených zákonech a dále ...

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)