sobota 27. května 2017 06:11 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > O ČOI > Spolupráce s kontrolními orgány

Spolupráce s kontrolními orgány

1. Živnostenské úřady

Spolupráce ČOI s živnostenskými úřady je velmi úzká a na dobré úrovni, v souladu s Usnesením vlády č. 1316 ze dne 15. listopadu 2006. Společné kontroly pracovníků ČOI a obecních živnostenských úřadů se na základě Dohody o koordinaci výkonu kontrolní činnosti mezi Českou obchodní inspekcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR odborem živností týkají dozoru nad dodržováním předpisů, v nichž se dozorové kompetence obou orgánů překrývají nebo se o ně dělí, tj. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zák. č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, a zák. č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v nočních hodinách.
Spolupráce spočívá rovněž v konzultaci metodických postupů, výměně informací a ve vzájemném využívání dozorových pravomocí pro vlastní výstupy z dozorové činnosti.

2. Generální ředitelství cel

Spolupráce probíhá na základě dohod uzavřených na úrovni jednotlivých inspektorátů ČOI se zástupci příslušných celních ředitelství a úřadů, a to v oblasti koordinace plánů kontrol, sjednocení aplikace právních norem, zamezení duplicity kontrol a nastavení funkčního systému výměny informací. V praxi se tato spolupráce projevuje koordinací kontrol na základě společně konzultovaných metodických postupů a tzv. kompetenční spoluprací, kdy dotčené úřady oznamují případná podezření na porušení právních předpisů věcně příslušnému úřadu.
Společné kontrolní akce jsou zaměřeny primárně na potírání nabídky a prodeje výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví v příhraničních tržnicích.
Vzájemnou bariéru nezájmu o spolupráci přetrvávající z minulosti se podařilo po uzavření dohody o spolupráci v průběhu roku 2007 prolomit a je v plánu další prohloubení a koordinace činnosti. Realizací jsou pověřeni ředitelé jednotlivých inspektorátů ČOI.

3. Český telekomunikační úřad

K uzavření Dohody o spolupráci došlo v druhé polovině roku 2007. Došlo k výměně kontaktů na pověřené pracovníky na odborných pracovištích ČTÚ a inspektorátech ČOI, a k zahájení příprav k realizaci společných kontrol, konkrétně k seznámení s vybavením ČTÚ, využitelným k měření v terénu i laboratořích.
Byla jmenovaná pracovní skupina k projednání sporných nebo nejasných případů, která předložila 30 okruhů společných témat, týkajících se uvádění na trh, distribuce, prodeje a používání rádiových a telekomunikačních koncových zařízení, nabídky a poskytování služeb elektronických komunikací, u nichž je třeba přesně vymezit věcnou příslušnosti dle problematiky. Oboustranným cílem je zefektivnění spolupráci při předávání podnětů a dotazů spotřebitelské i odborné veřejnosti a ujednocení procesních postupů odborů ČTÚ a inspektorátů ČOI v těchto věcech.

Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi ČTÚ a ČOI za rok 2012 naleznete ZDE.

4. Česká inspekce životního prostředí

Společným cílem spolupráce je nejen kontrolní činnost, ale zejména prevence směřující ke snížení prodeje výrobků vyráběných z odpadu (alternativních paliv, stavebních materiálů, atd.), které nevyhovují legislativním požadavkům či deklaraci výrobce.
Dohoda o spolupráci na rok 2008 mezi ČOI a ČIŽP byla uzavřena v listopadu 2007. Je zaměřena na kontroly sběrných surovin, vrakovišť a plnění povinností výrobců a dovozců obalů (balených výrobků). Za koordinaci akcí budou odpovědni zástupci příslušného inspektorátu ČOI a inspektorátu ČIŽP.

5. Policie

ČOI spolupracuje také s různými složkami policie, zejména s Policií ČR, cizineckou a pohraniční policií a městskou policií, a to na úrovni inspektorátů, především při kontrolách prodeje zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví, při kontrolách prodeje alkoholu mladistvým, sběrných surovin, bazarů, taxislužby aj. Při společných kontrolách jsou využívány vzájemně kontrolní pravomoci, policie zajišťuje bezpečnost inspektorů při některých rizikových kontrolách a pomáhá při ověřování totožnosti kontrolovaných osob. ČOI policii naopak poskytuje součinnost při prokazování protiprávního jednání kontrolovaných osob, zejména využitím práva vstupu do skladových prostor provozoven a oprávnění ke kontrolním nákupům. Společné kontroly jsou vždy plně koordinovány, aby nedocházelo k nežádoucí duplicitě a výsledný efekt kontrol byl co nejvyšší.
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie poskytuje ČOI na vyžádání potřebné údaje o podnikatelích-cizincích, kteří dlouhodobě pobývají na území České republiky a opakovaně porušují právní předpisy, případně maří výkon soudních nebo správních rozhodnutí.

6. Profesní sdružení a asociace

Nedílnou součástí činnosti ČOI je i spolupráce s profesními sdruženími a asociacemi, jejímž cílem je zejména zvýšení ochrany oprávněných zájmů spotřebitele na úrovni prevence. V tomto úsilí jsou ČOI partnery jmenovitě:
APEK Asociace pro elektronickou komerci
Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
Asociace cestovních kanceláří
Asociace hotelů a restaurací ČR
Asociace inspekčních organizací
Asociace obalového hospodářství
Asociace plynových zařízení
Asociace prádelen a čistíren
Asociace sklářského a keramického průmyslu
Asociace spotřební elektroniky
Asociace výrobců výtahů
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO)
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
ČPÚ Česká protipirátská unie
IFPI Mezinárodní federace hudebního průmyslu
SISA Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky
Svaz průmyslu a dopravy
SOCR Svaz obchodu a cestovního ruchu
Sdružení výrobců zdravotnické techniky
SYBA Obalová asociace

7. Odborná spolupráce v oblasti metodiky

Uzavřeny, případně obnoveny jsou smlouvy o spolupráci se všemi dozorovými orgány v ČR, jejichž oprávnění ke kontrole navazují na kontrolní pravomoci ČOI nebo se s nimi o tyto pravomoci dle zákonů dělí. Zejména se jedná o výkon státního dozoru v oblasti vyhrazených či určených technických zařízení, které se transformovaly do stanovených výrobků ve smyslu zákona 22/1997 Sb. (např. tlaková, plynová, elektrická, zdvihací a dopravní zařízení, jež jsou provozována jako výrobní prostředky a disponují akumulovanou energií). Zde jsou vzájemně předávány podněty ke kontrole z oblasti provozu a užívání technických zařízení a výrobků, kde došlo k mimořádným událostem (např. Státnímu úřadu inspekce práce, Drážnímu úřadu a pod).
Velmi dobrá spolupráce ČOI je s Úřadem pro technickou normalizaci a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a MPO (ÚNMZ smlouva o spolupráci), kde vždy byl vzájemný důraz kladen na legislativně technické oblasti za účelem provázanosti činností.