sobota 22. července 2017 12:39 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro spotřebitele > Open Data - databáze kontrol, sankcí a zákazů

Open Data - databáze kontrol, sankcí a zákazů

Při příležitosti Mezinárodního dne svobodného přístupu k informacím (International Right-to-Know Day), který připadá na sobotu 28. září, připravila Česká obchodní inspekce zpřístupnění svých datových zdrojů o kontrolní činnosti, pravomocně uložených sankcích a zakázaných výrobcích. „Vzhledem k tomu, že ve zveřejňování tohoto typu dat je ČOI průkopníkem, věříme, že naše snaha o otevřenost přispěje k další kultivaci podnikatelského prostředí a tím i k lepší ochraně spotřebitelů na českém trhu,“ uvedl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Od 27. září 2013 jsou tak na této stránce k dispozici tabulkové soubory (viz odkazy níže), které obsahují data o výsledcích kontrolní činnosti České obchodní inspekce, o pokutách a zakázaných výrobcích. Tyto soubory jsou zveřejněny pod otevřenou licencí, umožňující jejich další zpracování. Obsah souborů je určen nejen občanům a médiím, ale i vývojářům počítačových programů ze soukromého sektoru i z akademické sféry.

ČOI se sama nebude angažovat ve vývoji aplikací pro využití poskytnutých dat, ale zvolí cestu osvědčenou v řadě vyspělých států, tj. ponechá vývoj tohoto software na nestátních institucích. Zveřejňování dat tak představuje pro ČOI, která je rozpočtovou organizací, minimální náklady.

Veřejně přístupná data jsou obsažena v šesti tabulkových souborech, z nichž každý je uložen ve třech fomátech: *.xlsx (MS Excel 2010), *.ods (OpenOffice), *.csv (textový soubor - hodnoty oddělené čárkami) a RDF (strojový formát s metadaty zabalený v *.zip):

 • První, nazvaný "kontroly", obsahuje přehled základních informací o všech kontrolách, které inspektoři České obchodní inspekce provedli od 1. 1. 2012.
 • Druhý soubor, "zamereni", poskytuje přehled kontrolovaných zákonů, jejichž dodržování bylo předmětem kontroly.
 • Obsahem třetího souboru nazvaného "sankce" jsou informace o veškerých pravomocných pokutách uložených na základě výše uvedených kontrol ČOI.
 • Ve čtvrtém souboru, "zakazy", je seznam výrobků, jejichž prodej byl při těchto kontrolách zakázán, ať již z důvodu rozporů s technickými normami či dalšími předpisy, nebo pro porušení některých práv duševního vlastnictví.
 • V pátém souboru, "zajisteni", je seznam zabavených padělků zajištěných při kontrolách ČOI.
 • Šestý soubor, "predmet-podnikani", obsahuje informace o předmětu podnikání kontrolované osoby z číselníku CZ-NACE. Umožňuje vytváření statistik i pro anonymizované fyzické osoby.

Úplné informace však jsou v souborech uvedeny pouze u kontrolovaných právnických osob. U fyzických podnikajících osob, které představují zhruba 60 % všech kontrolovaných subjektů, byla ČOI nucena přistoupit k částečné anonymizaci zveřejňovaných záznamů tak, aby nemohlo dojít k identifikaci těchto konkrétních osob. Zveřejnění identity (jména, adresy apod.) fyzických osob – podnikatelů brání totiž stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Česká obchodní inspekce se s tímto výkladem zákona o ochraně osobních údajů sice neztotožňuje, nicméně nerespektováním daného stanoviska ÚOOÚ by se ČOI vystavila hrozbě vysokého finančního postihu. Budeme proto usilovat o přehodnocení tohoto stanoviska, případně o změnu legislativní úpravy, abychom byli schopni dostát svému příslibu – prosazovat maximální transparentnost své činnosti.

Česká obchodní inspekce spolupracuje se skupinou OPENDATA|CZ, neformálním sdružením studentů a pedagogů z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (zejména z Katedry softwarového inženýrství) a Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (Katedra informačního a znalostního inženýrství a Katedra informačních technologií). Skupina OPENDATA je zapojena do evropského projektu LOD2, financovaného Evropskou komisí. Její členové jsou současně autory Metodiky publikace otevřených dat veřejné správy ČR schválené Vládou ČR. Více se dozvíte na www-stránkách Odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR ZDE.

Data o kontrolách, pravomocně uložených sankcích a zakázaných výrobcích:

Data jsou pravidelně jednou za tři měsíce aktualizována doplněním nových dat do stávajících souborů. Současné verze souborů se vztahují ke kontrolám provedeným od 1. ledna 2012 do 30. června 2015.

Stažením a otevřením níže uvedených souborů vyjadřujete svůj souhlas s PODMÍNKAMI pro využívání a další publikování výstupů z databáze České obchodní inspekce zveřejněných v rámci projektu Open Data.

 

Datová sada MS-Excel 2010 Soubor CSV - hodnoty oddělené středníkem OpenDocument Spreadsheet RDF vč. Metadat
Kontroly kontroly.xlsx kontroly.csv kontroly.ods kontroly.zip
Zaměření zamereni.xlsx zamereni.csv zamereni.ods zamereni.zip
Sankce sankce.xlsx sankce.csv sankce.ods sankce.zip
Zákazy zakazy.xlsx zakazy.csv zakazy.ods zakazy.zip
Zajištění zajisteni.xlsx zajisteni.csv zajisteni.ods zajisteni.zip
Předmět podnikání predmet-podnikani.xlsx predmet-podnikani.csv predmet-podnikani.ods predmet-podnikani.zip

Ontologie open dat ke stažení

Vysvětlivky k obsahu datových souborů:

Soubor "kontroly.*":

 • ID kontroly = unikátní identifikátor kontroly
 • Datum kontroly = datum, kdy byla realizována kontrola
 • IC subjektu = Identifikační číslo (IČ) kontrolovaného subjektu
 • NUTS 3 = kód NUTS 3* místa, kde byla realizována kontrola
 • Kraj = název kraje, ve kterém byla realizována kontrola
 • NUTS 4 = kód NUTS 4* místa, kde byla realizována kontrola
 • Okres = název okresu, ve kterém byla realizována kontrola
 • NUTS 5 = kód NUTS 5* místa, kde byla realizována kontrola
 • Obec = název obce, ve které byla realizována kontrola
 • Ulice = název ulice, ve které byla realizována kontrola
 • C. popisne = číslo popisné místa, kde byla realizována kontrola
 • C. orientacni = číslo orientační místa, kde byla realizována kontrola
 • PSC = poštovní směrovací číslo místa, kde byla realizována kontrola
  -----------------------------------------------------------------------------
  *) NUTS = Nomenclature d'unités territoriales statistiques - označení normalizované klasifikace územních celků ČR pro potřeby Eurostatu a Českého statistického úřadu. Více informací o NUTS naleznete ZDE.

Soubor "zamereni.*":

 • ID kontroly = identifikátor kontroly
 • Zakon = číslo zákona, jehož dodržování bylo předmětem kontroly

Soubor "sankce.*":

 • ID Sankce = unikátní identifikátor sankce
 • ID kontroly = identifikátor kontroly, na jejímž základě byla sankce uložena
 • Vyse pokuty = výše uložené sankce (pokuty) v Kč (nezahrnuje vyčíslení nákladů na správní řízení)
 • Zakon = číslo zákona, jehož porušení je důvodem uložení sankce
 • § = seznam paragrafů zákona, jejichž porušení je důvodem uložení sankce
 • Datum nabyti pravni moci = datum ke kterému sankce nabyla právní moci (stala se pravomocnou)

Soubor "zakazy.*":

 • ID zakazu = unikátní identifikátor zákazu
 • ID kontroly = identifikátor kontroly, při níž byl zákaz vydán
 • Sortiment = kategorie druhu výrobku či měřidla, které bylo zakázáno
 • Mnozstvi = počet jednotek, které byly zakázány
 • Jednotka = druh jednotky, v níž je zákaz vyčíslen
 • Cena celkem = celková hodnota zakázaných výrobků/měřidel (může se jednat jen o přibližný odhad)
 • Dle zakona = zákonné ustanovení, na jehož základě byl zákaz vydán.

Soubor "zajisteni.*":

 • ID zajisteni = unikátní identifikátor zajištění
 • ID kontroly = identifikátor kontroly, při níž byl výrobek zajištěn
 • Znacka = název obchodní značky, která byla zneužita
 • Vyrobek = typ zajištěného výrobku
 • Mnozstvi = počet kusů, které byly zajištěny

Soubor "predmet_podnikani.*":

 • ID kontroly = identifikátor kontroly, při níž byl výrobek zajištěn
 • nace = kód CZ-NACE* odvětví, v němž kontrolovaná osoba podniká
  -----------------------------------------------------------------------------
  *) CZ-NACE = Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes - označení normalizované klasifikace ekonomických činností pro potřeby Eurostatu a Českého statistického úřadu. Více informací o CZ-NACE naleznete na stránkách ČSÚ.

UPOZORNĚNÍ:

 • Data mohou obsahovat nepřesnosti způsobené překlepy.
 • Podnikající fyzické osoby jsou anonymizovány v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů. To je příčinou absence identifikace kontrolované osoby u části záznamů o kontrolách.
 • Seznam zaměření kontrol je jen orientační a nemusí obsahovat všechny právní předpisy, které byly předmětem kontroly.
 • V případě sankcí se jedna pokuta může objevit na více řádcích (v případě, že byla uložena za porušení dvou či více ustanovení zákona, tedy paragrafů). Tuto situaci je možné rozpoznat podle totožného pole „ID Sankce“. Na počátku roku 2013 došlo ke změně evidence sloupce §. Od změny jsou paragrafy vybírány z číselníku a každý paragraf je zaznamenán na samostatném řádku. Dříve zadané sankce obsahují volně zapisovaný výčet paragrafů. Případy, kdy je výše sankce nulová, představují tzv. sdružené pokuty, tedy pokuty, jejichž vyčíslení je zahrnuto do jiné pokuty. Tato situace vyplývá z legislativy, která České obchodní inspekci ukládá slučovat pokuty jednomu subjektu do jediné částky.
 • Výše sankcí se odvíjí jednak od zákona a jeho ustanovení, které bylo porušeno, ale především od závažnosti, případně opakovanosti tohoto porušení.
 • U předmětu podnikání se jedno číslo kontroly může objevit na více řádcích, kdy každý řádek je jedním odkazem na předmět podnikání z číselníku CZ-NACE.