sobota 24. června 2017 05:32 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro spotřebitele > Rady a informace, práva spotřebitelů > Spotřebitelské úvěry

Než si vezmete spotřebitelský úvěr

Úvod do problematiky spotřebitelského úvěru + úvěrové kalkulačky (dole)

Modelové příklady výpočtu RPSN (zde)

Dne 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (zákon o spotřebitelském úvěru), který rozšířil úpravu podmínek smluv, v nichž je sjednáván spotřebitelský úvěr. Další rozšíření spotřebitelských práv při uzavírání úvěrových smluv přinesla novela tohoto zákona, která je účinná od 25. 2. 2013. Zákon klade rovněž požadavky na některé reklamy spotřebitelského úvěru, upravuje podmínky finančního vypořádání pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru, a další. Smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr musí být uzavřena písemně a musí obsahovat určité zákonem stanovené náležitosti (mimo jiné dobu trvání spotřebitelského úvěru, jeho celkovou výši, výpůjční úrokovou sazbu, hodnotu ukazatele RPSN, údaje o výši a splatnosti každé jednotlivé splátky, informace o právu na odstoupení od smlouvy a o právu na předčasné splacení úvěru, informace o postupu v případě ukončení smluvního vztahu a další). Ukazatel RPSN slouží k porovnání jednotlivých úvěrových nabídek. Zákon promítá do české právní úpravy směrnici Evropské unie 2008/48/ES. Dozor nad dodržováním podmínek stanovených uvedeným zákonem vykonává Česká obchodní inspekce s výjimkou dozoru nad činností subjektů, u nichž vykonává dozor Česká národní banka. Rozdělení kompetencí mezi oběma institucemi je možné zobecnit tak, že Česká obchodní inspekce vykonává dozor převážně nad nebankovními poskytovateli a zprostředkovateli úvěrů, zatímco Česká národní banka kontroluje na poli spotřebitelských úvěru bankovní poskytovatele úvěrů.

Zájemcům o úvěr doporučujeme při sjednávání úvěru maximální obezřetnost. Potenciálnímu dlužníkovi se musí s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy dostat veškerých informací o nabízeném úvěru a to v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Všechny podané informace musí být nadto věřitelem či zprostředkovatelem úvěru náležitě vysvětleny. Je třeba, aby se zájemce o úvěr po obdržení předsmluvních informací s nimi důkladně seznámil a kvalifikovaně rozhodl, zda bude nabízené podmínky akceptovat, či nikoliv.

V žádném případě by dlužník neměl akceptovat smlouvu, s jejímž obsahem (včetně všech jejích nedílných součástí) se řádně neseznámil. Je výhradně na zájemci o úvěr, jaký časový prostor poté, kdy mu byly věřitelem předloženy předsmluvní informace a následně písemný návrh smlouvy, bude prostudování daných dokumentů věnovat, zda se rozhodne záležitost konzultovat s jinou osobou, apod. V žádném případě by zájemce o úvěr neměl podlehnout možnému tlaku zástupce věřitele či zprostředkovatele a jednat například v časové tísni. Není-li věřitel nebo zprostředkovatel ochoten umožnit zájemci o úvěr od okamžiku, kdy mu poskytne předsmluvní informace a písemný návrh smlouvy, jejich řádné prostudování v časovém prostoru dle požadavku potenciálního dlužníka, svědčí to každopádně o neserióznosti věřitele nebo zprostředkovatele. Pak je na místě zvážit, zda s takovýmto subjektem vůbec vstupovat do natolik závažného právního vztahu, jakým poskytnutí spotřebitelského úvěru bezesporu je.

Zákon o spotřebitelském úvěru také stanoví věřiteli povinnost posoudit před uzavřením úvěrové smlouvy schopnost spotřebitele spotřebitelský úvěr splácet. Takové posouzení musí být provedeno s odbornou péčí na základě dostatečných informací získaných i od spotřebitele. Věřitel může poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud je po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele zřejmé, že bude schopen úvěr splácet, jinak je úvěrová smlouva neplatná!

Pokud dlužník zjistí, že jsou pro něj podmínky uzavřené smlouvy nepřijatelné až po jejím podpisu, stále má možnost své rozhodnutí změnit, protože od smlouvy, ve které se úvěr sjednává, může bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. Pokud smlouva neobsahuje všechny povinné informace, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy věřitel spotřebiteli chybějící informace v náležité formě poskytne. Odstoupit od smlouvy je třeba písemně. Lhůta je zachována, pokud je odstoupení věřiteli odesláno nejpozději poslední den lhůty.

Úvěr, který je sjednán na dobu neurčitou, může dlužník kdykoliv vypovědět; výpověď nesmí být věřitelem zpoplatněna. Dlužník je také oprávněn úvěr zcela nebo zčásti předčasně splatit a v takovém případě má právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a další náklady, které by musel platit, kdyby nedošlo k předčasnému splacení.

Zvláštní povinnosti stanoví zákon také pro zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů:

Smlouva o zprostředkování spotřebitelského úvěru musí být uzavřena písemně a dlužník od ní může bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření (pokud v této době již nedošlo na jejím základě k uzavření úvěrové smlouvy); informace o právu na odstoupení musí být ve smlouvě uvedena. Pokud má být spotřebitelem placena odměna zprostředkovateli, musí být dohodnuta ve zprostředkovatelské smlouvě. V případě, že některá z těchto náležitostí ve zprostředkovatelské smlouvě není dodržena, je smlouva neplatná.

Důležité je vědět, že od 25. 2. 2013 ke splacení ani zajištění spotřebitelského úvěru nelze použít směnku nebo šek. Zákon také nově stanoví, že zajištění spotřebitelského úvěru nesmí být ve zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky (např. k zajištění úvěru ve výši několika tisíc korun není jistě přiměřené použít zastavení rodinného domu). Kromě toho zákon zakazuje, aby byly při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru používány telefonní linky s vyšším než běžným hovorným (obvykle telefonní čísla začínající číslicí 9).

 

Často kladené otázky související se zákonem o spotřebitelském úvěru:

Otázka: Co je ukazatel RPSN?
Odpověď:
Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který určitým způsobem vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Jedná se o celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru, tento ukazatel slouží především k porovnání jednotlivých úvěrů, které jsou spotřebiteli nabízeny. Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona. Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti každé jednotlivé splátky, každého jednotlivého poplatku a případných dalších plateb.

Otázka: Jak mohu spočítat RPSN pro konkrétní spotřebitelský úvěr?
Odpověď:
Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona č. 145/2010 Sb. Vzhledem k tomu, že podoba vzorce vyžaduje, aby RPSN byla vypočtena metodou opakovaných aproximací, je nejvhodnější k výpočtu použít počítačový program určený pro tento účel.

Otázka: Je ukazatel RPSN totožný s ukazatelem roční úroková sazba (míra)?
Odpověď:
Nikoliv. Jedná se o dva naprosto odlišné ukazatele. Ukazatel RPSN je svou konstrukcí odlišný od ukazatele "roční úroková sazba (míra)", tj. ukazatel "roční úroková sazba (míra)" se vypočte na základě zcela odlišného vzorce než je vzorec pro výpočet ukazatele RPSN. Jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude tedy příslušet určitá hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota "roční úrokové sazby (míry)". Ukazatel RPSN bývá bohužel i v médiích někdy chybně zaměňován s ukazatelem roční úroková sazba

Otázka: Kam se mohu obrátit v případě, že mám pochybnosti o tom, zda předsmluvní informace či smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr obsahují všechny zákonem stanovené náležitosti?
Odpověď:
Máte možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci (pokud na straně věřitele či zprostředkovatele vystupuje nebankovní subjekt) nebo na Českou národní banku (pokud na straně věřitele či zprostředkovatele vystupuje bankovní subjekt), které jsou dozorovými orgány pro tyto případy.

Otázka: Kam se mohu obrátit v případě, že mám pochybnosti o tom, zda reklama či nabídka spotřebitelského úvěru je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru?
Odpověď:
Máte možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci (pokud na straně věřitele či zprostředkovatele vystupuje nebankovní subjekt) nebo na Českou národní banku (pokud na straně věřitele či zprostředkovatele vystupuje bankovní subjekt), které jsou dozorovými orgány pro tyto případy.

Otázka: Mohu jako spotřebitel (dlužník) profitovat na tom, že smlouva, kterou jsem uzavřel, neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti?
Odpověď:
V případě, že smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr nebude mít písemnou formu, nebude obsahovat zákonem stanovené informace nebo nebude spotřebiteli alespoň v jednom vyhotovení poskytnuta v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat a spotřebitel se rozhodne tuto skutečnost uplatnit u věřitele, bude spotřebitelský úvěr nadále považován za úvěr úročený diskontní sazbou České národní banky (platnou v době uzavření smlouvy). Diskontní sazba České národní banky bývá obvykle ze všech úrokových sazeb z úvěrů nejnižší. Vedle toho se stanou neplatnými ujednání o jiných platbách spotřebitelského úvěru. Toto ustanovení zákona představuje pro věřitele určitou formu postihu, na druhé straně dává spotřebiteli možnost těžit určitou finanční výhodu v důsledku pochybení věřitele (až na výjimky bývá úroková sazba úvěru vyšší než diskontní sazba ČNB, tj. v praxi dochází ke snížení úvěrových splátek).

Otázka: Jaký postih plyne pro věřitele a zprostředkovatele z toho, že při inzerování a sjednávání spotřebitelského úvěru nedodrží všechny zákonem stanovené povinnosti?
Odpověď:
Důsledkem nedodržení většiny povinností stanovených zákonem č. 145/2010 Sb. je naplnění skutkové podstaty správních deliktů, za něž mohou dozorové orgány uložit pokutu v závislosti na typu deliktu v maximální výši 1,5 mil., 10 mil. nebo až 20 mil. Kč.

Otázka: Vztahuje se zákon o spotřebitelském úvěru na všechny spotřebitelské úvěry?
Odpověď:
Z působnosti zákona jsou vyjmuty některé druhy úvěrů. Zákon o spotřebitelském úvěru se nevztahuje na odloženou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční službu:

 • poskytnutou pro účely bydlení, v níž je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti a jejímž účelem je
  1. nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo výstavba nemovitosti,
  2. úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu či rodinného domu,
  3. změna stavby nebo její připojení k veřejným sítím,
  4. úhrada nákladů spojených se získáním půjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem uvedeným v bodech 1 až 3, nebo
  5. splacení úvěru, půjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v bodech 1 až 4, popřípadě 5,
 • sjednanou v podobě nájmu věci nebo leasingu, s výjimkou smluvních vztahů, u nichž je sjednáno právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva po uplynutí určité doby,
 • poskytnutou bez úroku a jakékoli úplaty,
 • sjednanou v podobě průběžného poskytování služby nebo dodávání zboží stejného druhu, za které spotřebitel může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek,
 • s celkovou výší nižší než 5 000 Kč nebo vyšší než 1 880 000 Kč; částka 5 000 Kč se považuje za dosaženou též tehdy, je-li mezi týmž věřitelem a spotřebitelem uzavřeno v období 12 měsíců více smluv se stejným nebo obdobným účelem, přičemž se tento zákon vztahuje na smlouvu, kterou se dosáhne nebo přesáhne celková výše úvěru 5 000 Kč, a všechny následující smlouvy uzavřené v uvedeném období,
 • kterou zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům jako vedlejší činnost s roční procentní sazbou nákladů nižší, než je roční procentní sazba nákladů spotřebitelských úvěrů obvykle nabízená na trhu, a která není obecně nabízena veřejnosti,
 • sjednanou s obchodníkem s cennými papíry nebo bankou, jejímž účelem je provedení operace s investičním nástrojem, přičemž obchodník s cennými papíry nebo banka jsou do této operace zapojeni,
 • v podobě bezplatného odložení platby stávajícího dluhu,
 • poskytovanou omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu na základě jiného právního předpisu bezúročně nebo s úrokovými sazbami nižšími, než jsou sazby na trhu obvyklé,
 • při jejímž poskytnutí je věřiteli přenechána movitá věc a věřiteli nevzniká právo na vrácení peněz, nebo
 • která je obsažena ve smíru uzavřeném před soudem nebo jiným příslušným orgánem.

Otázka: Vztahuje se zákon o spotřebitelském úvěru i na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2011?
Odpověď:
Nikoliv. Právní vztahy vzniklé přede dnem 1. 1. 2011 (tj. přede dnem nabytí účinnosti nového zákona) se řídí zákonem č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru.

Otázka: Je finanční leasing považován za spotřebitelský úvěr?
Odpověď:
Ano. Finanční leasing je jednou z forem spotřebitelského úvěru. Leasingová smlouva (sjednávající finanční leasing) je tedy smlouvou, která podléhá režimu zákona o spotřebitelském úvěru. Rovněž reklama nabízející finanční leasing musí splňovat požadavky tohoto zákona. Na operativní leasing se zákon o spotřebitelském úvěru nevztahuje.

Otázka: Jaké položky se zahrnují do výpočtu RPSN?
Odpověď:
Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platby splátek (jistiny a úroků), ale rovněž další platby některých dalších nákladů na spotřebitelský úvěr, které musí být dle zákona o spotřebitelském úvěru při výpočtu RPSN zohledněny (zákon nestanoví tyto platby taxativně). Příklady plateb, které se zahrnují do výpočtu RPSN:

 • poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky),
 • poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr,
 • poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení úvěrového účtu,
 • platby za pojištění nebo záruku, pokud se jedná o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti,
 • odkupní cena předmětu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž úhradě se leasingový nájemce stává vlastníkem předmětu leasingu), a další...

Otázka: Musí být do výpočtu RPSN vždy zahrnuty poplatky za vedení účtu, který slouží ke splácení úvěru?
Odpověď:
Ze zákona o spotřebitelském úvěru vyplývá povinnost zahrnout do výpočtu RPSN poplatky za vedení účtu, pokud jsou věřiteli předem známy a spotřebitel nemá možnost volby jiného způsobu placení.

Otázka: Musí každá smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat RPSN?
Odpověď:
Ano. Zákon stanoví také dodatečné předpoklady pro výpočet RPSN tak, aby ho bylo možné určit ve všech případech.

Otázka: Musí každá reklama spotřebitelského úvěru obsahovat RPSN?
Odpověď:
Nikoliv. Pouze reklama, která obsahuje jakýkoliv údaj o nákladech na úvěr, musí obsahovat RPSN a další povinné údaje (výpůjční úrokovou sazbu, celkovou výši spotřebitelského úvěru, výši jednotlivých splátek, celkovou částku splatnou spotřebitelem, dobu trvání spotřebitelského úvěru a další).

Otázka: S jakou přesností je třeba uvádět hodnotu RPSN?
Odpověď:
Hodnotu RPSN je dle zákona třeba vyjadřovat s přesností na nejméně jedno desetinné místo.

Otázka: Jaké další ukazatele kromě RPSN jsou nejčastěji užívány pro posouzení výhodnosti či nevýhodnosti úvěru?
Odpověď:
Vedle RPSN je nejčastěji užíván ukazatel "úroková sazba", a to na roční, měsíční nebo týdenní bázi (sporadicky je možno setkat se i s "úrokovou sazbou" stanovenou na pololetní, čtvrtletní či denní bázi). Někdy bývá platební úroveň úvěru vyjádřena koeficientem navýšení.

Otázka: Stanoví zákon o spotřebitelském úvěru nějaký maximální limit hodnoty RPSN?
Odpověď:
Nikoliv. Zákon ukládá povinnost vypočítat RPSN dle vzorce uvedeného v příloze zákona o spotřebitelském úvěru a tuto hodnotu uvést ve smlouvě, předsmluvních informacích a v některých případech i v reklamě. Konkrétní hodnota RPSN musí odpovídat konkrétním platebním podmínkám, které si ujednal věřitel a spotřebitel (nebo které nabízí věřitel spotřebiteli). Ujednání o platebních podmínkách je záležitostí věřitele a dlužníka, zákon o spotřebitelském úvěru neklade v tomto směru žádná omezení. Smyslem zákona o spotřebitelském úvěru je zajistit, aby měl dlužník o nabízeném úvěru veškeré informace, včetně údajů o výši a splatnosti veškerých plateb. (Pokud například smlouva obsahuje nepřiměřená a pro dlužníka nevýhodná ujednání, která by mohla být důvodem pro určení neplatnosti smlouvy, jedná se o záležitost, kde v případě sporu smluvních stran přísluší rozhodovat soudu nebo případně finančnímu arbitrovi. Pokud se pak dlužník domnívá, že by se mohlo jednat o lichvu, jedná se o záležitost orgánů činných v trestním řízení.)

Otázka: Jaké jsou výhody ukazatele RPSN oproti ukazateli úroková sazba?
Odpověď:
Existují dvě hlavní výhody:

 • Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platba jistiny a úroků, ale rovněž platby dalších nákladů, které se spotřebitelským úvěrem souvisí.
 • Ukazatel roční procentní sazba nákladů (RPSN) jsou všichni věřitelé povinni uvádět na roční bázi, což usnadní orientaci spotřebitelů. (V případě ukazatele "úroková sazba" se lze setkat s úrokovou sazbou počítanou na různé bázi, např. roční, měsíční, týdenní, příp. další, což některým spotřebitelům může ztěžovat orientaci v nabídce úvěrů.)

Otázka: Je pravda, že v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru nemá věřitel právo požadovat po spotřebiteli žádnou kompenzaci za předčasné splacení?
Odpověď:
Zákon o spotřebitelském úvěru deklaruje spotřebiteli právo na předčasné splacení spotřebitelského úvěru. V takovém případě má spotřebitel nárok na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl spotřebitel povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení úvěru. Zákon umožňuje věřiteli požadovat po dlužníkovi v souvislosti s předčasným splacením náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s předčasným splacením. Výše této náhrady nesmí přesáhnout 1% z předčasně splacené části celkové výše úvěru, pokud doba mezi předčasným splacením a původním koncem úvěru přesahuje jeden rok, v případě kratší doby nesmí výše náhrady přesáhnout 0,5% z totožné částky. Žádnou náhradu nákladů však věřitel nesmí požadovat, pokud splacení bylo provedeno v rámci plnění z pojistné smlouvy určené k zajištění splacení spotřebitelského úvěru, v případě přečerpání, nebo pokud splacení bylo provedeno v období, pro které není stanovena pevná úroková sazba.

 

Kalkulátor RPSN (= roční procentní sazby nákladů spojených se spotřebitelským úvěrem)

Zde nabízíme odkaz* na kalkulátor RPSN na www-stránkách Evropské komise. Jedná se o novou verzi kalkulátoru, jež odpovídá současnému konsolidovanému znění. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení spěrnice Rady 87/102/EHS.
Česká obchodní inspekce zveřejňuje návod k použití kalkulátoru RPSN v českém jazyce  (ve formátu PDF).
K dispozici je rovněž anglický návod k použití kalkulátoru RPSN ve formátu PDF.


*) Technická poznámka: Kliknutím na výše umístěný "odkaz" se do Vašeho počítače načte přímo ze serveru Evropské komise soubor "simulator_2014_en.xls" ve formátu MS-Excel. Po otevření tohoto souboru se zobrazí jeho anglická verze, kterou lze v pravém horním rohu tabulky pomocí nabídky "Select language" přepnout do češtiny. K tomuto úkonu musejí být ve Vašem počítači, v programu MS-Excel, povolena makra.

Tento simulátor/kalkulátor ve formátu MS-Excel byl vytvořen externím dodavatelem. Informace v něm uvedené nebyly přijaty ani nijak schváleny Evropskou komisí (EK) a nesmějí proto být využívány jako vyjádření názoru EK. Evropská komise neručí za správnost údajů uvedených v tomto simulátoru, ani nepřijímá odpovědnost za jakékoli jeho využití.