pondělí 30. května 2016 02:59 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro spotřebitele > Výsledky kontrol

Výsledky kontrol

PHM - duben

(Praha, 25. květen 2016) V dubnu odebrala Česká obchodní inspekce ke kontrole u čerpacích stanic celkem 224 vzorků pohonných hmot, z nichž 4 nevyhověly jakostním ukazatelům stanoveným příslušnými technickými normami. Oproti měsíci březnu 2016 bylo zaznamenáno mírné zhoršení poměru nejakostních paliv, a to z 1,5 % na 1,8 %. Tzv. nedbalostní odchylky byly prokázány u dvou vzorků motorové nafty, jednoho vzorku směsného paliva a jednoho vzorku FAME. Neshoda s příslušnou normou byla zjištěna ve všech případech v jakostním parametru bod vzplanutí. Nedodržení stanoveného limitu bodu vzplanutí signalizuje kontaminaci pohonné hmoty nežádoucí příměsí, v případě motorové nafty například benzinem. Zákaz prodeje pohonné hmoty, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů, vydali inspektoři v měsíci dubnu ve dvou případech, a to na 9 071,9 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 213 062 Kč.

Alkohol bez závad, jeho prodej stále s nedostatky

(Praha, 20. květen 2016) Preventivní kontroly České obchodní inspekce zaměřené v roce 2015 na prodejce alkoholu neprokázaly nabídku, prodej či skladování alkoholických nápojů, které by neodpovídaly požadavkům zákona o spotřebních daních a zákona o povinném značení lihu. V průběhu 4641 kontrol však inspektoři zjistili porušování jiných právních předpisů a poškozování spotřebitelů prodávajícími, a to ve více než 40 % provozoven. Za zjištěné nedostatky bylo pravomocně uloženo přes 1700 pokut za více než 5 milionů korun. „Dobrá zpráva pro konzumenty alkoholu je, že při téměř 5 tisících kontrolách nezjistili inspektoři prodej neznačených alkoholických nápojů. Vysoký počet dalších závad však není, zejména pro české pohostinství, dobrou vizitkou. Nejčastěji inspektoři zjišťovali, že spotřebitelé neměli k dispozici řádné informace o ceně nabízeného sortimentu, byli šizeni na množství nápojů a nákupy či konzumace jim byly nesprávně účtovány. Proto jsme zařadili kontroly prodeje alkoholických nápojů do plánu činnosti v obdobném rozsahu i v roce 2016,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel České obchodní inspekce.

Dřevěný vláček - skládačka je pro nejmenší děti nebezpečná!

(Praha, 19. květen 2016) Inspektoři České obchodní inspekce při monitorování trhu s hračkami narazili na výrobek, který představuje zejména pro nejmenší děti vážné riziko poškození zdraví. Nebezpečí hrozí při hře s dřevěnou skládačkou dřevěným vláčkem, jejíž některé příliš malé části by dítě mohlo při vložení do úst snadno vdechnout nebo spolknout. To by mohlo při nešťastné souhře náhod vést k zablokování dýchacích cest, případně k poranění vnitřních orgánů. Vzhledem k vysoké míře rizika byla tato hračka po zpracování podkladů nahlášena do systému RAPEX.

V dětské cestovní postýlce hrozí dítěti zranění

(Praha, 18. květen 2016) Inspektoři České obchodní inspekce při monitorování trhu s výrobky určenými pro péči o děti zjistili v prodeji dětskou postýlku, která představuje pro nejmenší spotřebitele bezpečnostní riziko. Laboratorními zkouškami bylo ověřeno, že na všech rozích postýlky se na horní hraně bočnic zachytila smyčky zkušebního řetězu. Nevhodné konstrukční řešení dílů, které kryjí rohy postýlky, může být příčinou nehody s následným závažným poškozením zdraví dítěte. Postýlka byla zveřejněna v celoevropské databázi nebezpečných výrobků RAPEX pod číslem A11/0010/16. Jedná se o výrobek: Dětská cestovní postýlka zn. ZOPA, model LUNA B-2821 Číslo výrobní série: 391/936 Dovozce: Baby Direkt, s. r. o. EAN: 8595114466726

Ve Strážném jsou prodejci nepoučitelní

(České Budějovice 17. květen 2016) Jihočeští inspektoři se ve státní svátek 8. května opět vydali na tržnici ve Strážném, kde byla kontrola provedena již v předchozím týdnu. A byli úspěšní, trhovci byli opakovanou kontrolou, navíc ve sváteční den zaskočeni. V 5 stáncích zajistily kontrolní pracovnice České obchodní inspekce 300 kusů padělků výrobků. Jejich hodnota byla v cenách originálů odhadnuta na téměř 1 400 000 korun. „Po identifikaci kontrolovaných osob a vypracování odborných posudků, potvrzujících, že zajištěné zboží jsou padělky, porušující některá práva duševního vlastnictví, bude s těmito osobami vedeno správní řízení.“ řekl Daniel Adamec, ředitel inspektorátu ČOI se sídlem v Českých Budějovicích.

Prodejci chovatelských potřeb nedbají na informace

(Ostrava, 16. květen 2016) Severomoravští inspektoři ČOI se při kontrolách prodejen chovatelských potřeb zaměřili na dodržování zásad poctivosti prodeje, poskytování informací o výrobcích, jejich značení a bezpečnost, například u elektrozařízení pro akvaristiku, na správné ocenování výrobků, na platnost úředního ověření vah používaných při prodeji krmiv a další informace související s prodejem výrobků, včetně uplatnění práva z odpovědnosti za vady nebo dodržování zákazu používání klamavých obchodních praktik v případě kontrol e-shopů. Ze 72 kontrol byly závady zjištěny v 35 z nich. „Výsledky této mimořádné kontrolní akce nejsou pro spotřebitele nijak povzbudivé a svědčí o tom, že téměř polovina prodávajících neplní základní povinnosti, stanovené zákonem o ochraně spotřebitele nebo dalšími právními předpisy, a příliš nedbají na poskytování důležitých údajů ani na platnost ověření vah. Pokuty uložené 27 prodávajícím a dalších 8 správních řízení nejsou pro prodejce chovatelských potřeb dobrou vizitkou a my je budeme průběžně monitorovat,“ řekl k výsledkům kontrol Boris Stabryn, ředitel inspektorátu ČOI se sídlem v Ostravě.

Kontroly vodních skútrů limituje nabídka trhu

(Praha, 13. květen 2016) Dozorová akce České obchodní inspekce byla zaměřena na kontrolu plnění povinností stanovených právními předpisy distributorům vodních skútrů, definovaných jako rekreační plavidla. Distributorů těchto výrobků není na českém trhu příliš mnoho. Důvodem je jednak vysoká cena vodních skútrů, a jednak omezení jejich provozu vyhláškou, která stanoví vodní nádrže a vodní toky, na nichž je používání plavidel se spalovacími motory zakázáno. Kontrolou jednoho typu vodního skútru zahraniční výroby byl zjištěn pouze formální nedostatek, který distributor následně odstranil.

Kytička na solární baterii je nebezpečná hračka!

(Praha, 11. květen 2016) Nebezpečí poškození zdraví hrozí dětem, pokud jim rodiče dali na hraní kytičku na solární baterii. Výrobek našli inspektoři ČOI v prodeji v severních Čechách. Při zkoušce Při zkoušce v akreditované laboratoři se oddělila z hračky malá část, magnet válcovitého tvaru o průměru 10 mm a výšce 5 mm. Změřený index magnetického toku je 170 kG2 mm2, limitní hodnota indexu magnetického toku povolená u magnetů používaných v hračkách je 50 kG2 mm2. Zjištěná síla magnetu tedy několikanásobně překračuje požadavky, které jsou považovány za bezpečné u všech druhů hraček. Hrozí vážné riziko zdravotních problémů v případě spolknutí magnetu. Po zákazu prodeje vydaném ČOI distributor stáhl nebezpečný výrobek z trhu. Hračka byla po nahlášení do systému RAPEX zveřejněna pod číslem A12/0151/16.

Značení cementových lepidel nesmí spotřebitele klamat

(Praha, 9. květen 2016) Předmětem kontroly České obchodní inspekce byla cementová lepidla. Před započetím dozorové akce byla Česká obchodní inspekce iniciátorem opravy normy ČSN EN 12004+A1, která stanoví požadavky na vlastnosti cementových lepidel. Kontrolní akce navazovala na zjištění z roku 2013, kdy při šetření podnětu laboratorní zkoušky odebraného vzorku cementového lepidla prokázaly, že výrobek nesplňuje základní vlastnosti pro uvedení na trh EU. Změna příslušné technické normy spočívala v definici termínu flexibilita a je účinná od 1. 4. 2015. V roce 2015 proběhlo v rámci projektu celkem 109 kontrol a zkontrolováno bylo 115 druhů výrobků. Z odebraných 4 vzorků cementových lepidel 2 vzorky nevyhověly stanoveným požadavkům. Zákazy prodeje byly vydány na celkem 97 kusů a 7650 kg výrobků v prodejní ceně 54 659,50 Kč. Správní řízení čeká celkem 10 kontrolovaných subjektů. Tento kontrolní projekt nebyl ukončen a pokračuje v roce 2016 kontrolami u výrobců.

Kontroly obchodníků v Rychnově n. Kněžnou se závadami

(Hradec Králové, 6. květen 2016) Výsledky kontrol orgánů dozoru Královéhradeckého kraje u podnikatelů ve východočeském Rychnově nad Kněžnou nejsou nijak povzbudivé. Společné akce se kromě 20 inspektorů ČOI účastnili kontrolní pracovníci krajské hygienické stanice, Českého metrologického institutu, celního úřadu a krajské veterinární správy. „Společné kontrolní akce orgánů dozoru považuji za úsporu času i prostředků pro nás i pro podnikatele. Nespokojen jsem však s výsledky kontrol stavu obchodní sítě v tomto městě, neboť jen naši inspektoři zkontrolovali celkem 29 prodávajících a poskytovatelů služeb a nedostatky zjistili ve více než polovině kontrol,“ řekl po vyhodnocení kontrolní akce František Švihlík, ředitel inspektorátu ČOI se sídlem v Hradci králové.