pátek 1. července 2016 19:09 Jazyk: ČeskyEnglish Podrobné vyhledávání

Home > Pro spotřebitele > Výsledky kontrol

Výsledky kontrol

Varování před e-maily z kontrola@wwwcoi.cz

(Praha, 1. července 2016) Česká obchodní inspekce zaznamenala v posledních hodinách velký počet stížností a dotazů na nevyžádané e-maily, které jsou rozesílány z e-mailové adresy kontrola@wwwcoi.cz. Tyto e-maily nejsou odesílány z České obchodní inspekce. Obsah e-mailu přesto vzbuzuje zdání, že by se mohlo jednat o oficiální kontrolu ČOI. V e-mailech přitom stojí, že během „kontroly“ stránek podnikatele či živnostníka byly zjištěny údajné nedostatky a je nabízena pomoc za úplatu. Od těchto e-mailů se Česká obchodní inspekce distancuje.

Diskriminace - 1Q 2016

(Praha, 1. července 2016) Česká obchodní inspekce se dlouhodobě zabývá kontrolami v oblasti diskriminace. V této činnosti pokračovala i v 1. čtvrtletí 2016 a provedla 346 kontrol, kdy podezření na některou z forem diskriminace bylo zjištěno v 5 případech, což představuje 1,45 % z celkového počtu. Při ověřování možného diskriminačního jednání byly využívány i romské inspektorky a jazykově vybavení inspektoři. I když procento kontrol, při kterých bylo zjištěno podezření na některou z forem diskriminace, je poměrně nízké, při 149 kontrolách bylo zjištěno porušení jiných obecně závazných právních předpisů. V uvedeném období bylo pravomocně uloženo celkem 157 pokut v celkové hodnotě 1 157 000 Kč.

Sběrné suroviny - 1Q 2016

(Praha, 24. června 2016) Česká obchodní inspekce provedla v 1. čtvrtletí 2016 kontroly ve sběrných surovinách na celém území ČR. Z celkového počtu 116 kontrol zjistila porušení obecně závazných právních předpisů při 44 kontrolách tj. v 37,9 %. „Výsledky kontrolní akce prokázaly, že i přes přijatá legislativní opatření a průběžné kontroly ze strany všech kontrolních orgánů se dosud nepodařilo porušování obecně závazných právních předpisů při výkupu druhotných surovin zcela eliminovat. Proto i v dalším období bude Česká obchodní inspekce, především ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí, v kontrolách pokračovat,“ řekl ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný. V rámci kontrolní akce bylo uloženo celkem 33 pokut v celkové hodnotě 118 000 korun.

Stánkový prodej na Brněnské přehradě s vysokou mírou pochybení

(Brno, 23. června 2016) Mimořádná kontrola inspektorů ČOI na Brněnské přehradě v rámci přehlídky ohňostrojů Ignis Brunensis byla zaměřena na ochranu spotřebitele při stánkovém prodeji. Celkem proběhla v osmi provozovnách a porušení zákona bylo zjištěno v šesti případech, což je 75 procent kontrolovaných subjektů. Ve třech případech inspektoři uložili pokutu na místě v celkové výši 8000 korun a v dalších třech bude zahájeno správní řízení. Ve většině se jednalo o nedodržení míry podaných nápojů a neumožnění ověření hmotnosti prodaných pokrmů.

E - shopy stále klamou spotřebitele

(Praha, 20. červen 2016) Výsledky kontrol internetových obchodů provedených v 1. čtvrtletí 2016 potvrdily, že v oblasti elektronického obchodování přetrvávají nadále nedostatky spočívající zejména v klamavém jednání, kdy provozovatelé používají nepravdivou informaci, která může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil. Často byly také zjištěny nedostatky v obchodních podmínkách internetových prodejců, kdy spotřebitelé nebyli řádně informováni o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, včetně údaje o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Z celkového počtu 308 provedených kontrol bylo zjištěno, že k porušení obecně závazných právních předpisů došlo při 255 kontrolách, což představuje 83 %. V tomto období bylo pravomocně uloženo celkem 293 pokut v celkové hodnotě 1 592 000 Kč.

Padělky - 1Q 2016

(Praha, 17. červen 2016) Česká obchodní inspekce provedla v 1. čtvrtletí roku 2016 kontroly v kamenných a internetových obchodech, při nichž bylo ověřováno dodržování zákazu nabízet, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví. Z celkového počtu 682 provedených kontrol bylo prokázáno porušení některých práv duševního vlastnictví u 91 kontrol (13,3 %). Zajištěno a uloženo mimo dosah kontrolovaných osob bylo celkem 5 432 kusů padělků za téměř 6, 5 milionu korun, což je hodnota zajištěného zboží vyčíslená v cenách originálů. Porušení obecně závazných právních předpisů bylo prokázáno u více než poloviny kontrol, a to ve 393 případech (57,6 %). V rámci kontrolní akce bylo pravomocně uloženo celkem 376 pokut v souhrnné výši 2 657 500 korun.

Záchranné vesty musí uživatele ochránit před utonutím

(Praha, 16. červen 2016) Česká obchodní inspekce se v rámci projektu zaměřila na kontroly záchranných vest a plovacích pomůcek nabízených v tržní síti, které jsou určeny jako osobní ochranné prostředky pro osoby, zabývající se pracovními nebo volnočasovými činnostmi na vodě nebo v její blízkosti. Tyto vesty musí poskytnout osobě, která se ocitla ve vodě, přiměřenou záruku bezpečnosti před utonutím. V průběhu dozorové akce bylo kontrolováno 13 typů osobních vztlakových prostředků u 13 subjektů. U čtyř kontrolovaných typů výrobků byly zjištěny nedostatky v informacích poskytovaných výrobcem a ve třech případech bylo zjištěno, že výrobky byly vzhledem k datu jejich výroby označeny již neplatnou normou.