Zákon o spotřebitelském úvěru byl vloni porušován častěji

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha, 31. leden 2014) Početnější porušení zákona o spotřebitelském úvěru a vyšší pokuty – tak by se daly stručně shrnout výsledky kontrol České obchodní inspekce zaměřené v roce 2013 na zprostředkovatele a poskytovatele spotřebitelských úvěrů. V průběhu 319 kontrol bylo zjištěno porušení platných právních předpisů v 65 % z nich, zákon o spotřebitelském úvěru porušila téměř polovina kontrolovaných nebankovních subjektů zprostředkujících nebo poskytujících spotřebitelské úvěry. Nejčastěji byl zákon porušován n...

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013)  (Praha, 29. leden 2013)  V roce 2013 probíhaly kontroly specializované na sádrokartonové desky a příslušenství, tj. konstrukční, spojovací a upevňovací prvky, kovové lišty, spárovací materiály a sádrová lepidla. Inspektoři oddělení technické kontroly ČOI zkontrolovali u 7 výrobců a 24 distributorů celkem 77 druhů výrobků používaných pro montáž sádrokartonových desek a nedostatky zjistili u 53 z nich. Tyto nedostatky u montážních prvků a dalšího příslušenství k sádrokartonům mohou v tržní síti ztížit spo...

Zjištění ČOI: V prodeji podlahoviny bez označení shody CE

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013) (Praha, 23. leden 2014) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, které jsou určeny pro podlahy v budovách nebo v exteriéru, byly kontrolovány v rámci akce probíhající od 18. 2. do 15. 10. 2013. V průběhu projektu zkontrolovali inspektoři České obchodní inspekce 94 distributorů těchto výrobků v maloobchodní prodejní síti. Porušení zákona o technických požadavcích na výrobky zjistili u třetiny z nich. Nabízené podlahové krytiny nebyly opatřeny označením CE, případně u výrobků chyběly další povin...

Pokuty za prodej elektrospotřebičů bez označení

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013)  (Praha, 22. leden 2013)  Elektrospotřebiče jsou stanovené výrobky, na které se vztahují ustanovení zákona o technických požadavcích na výrobky a řada technických norem, a to vzhledem k vysoké míře rizika úrazu elektrickým proudem nebo požáru v případě, kdy nejsou dodrženy bezpečnostní standardy. Plnění povinností výrobců, dovozců a distributorů výrobků sortimentu elektro dozoruje průběžně Česká obchodní inspekce. V roce 2013 zkontrolovali techničtí inspektoři v rámci 482 kontrol celkem 1104 různých mod...

Dětská ohrádka nemusí pro dítě znamenat bezpečí

(Praha, 20. říjen 2014) Při monitorování nabídky výrobků určených pro péči o děti zjistila Česká obchodní inspekce, že je na vnitřním trhu spotřebitelům nabízen výrobek, který pro velmi malé děti, jimž je určen, představuje riziko. Jedná se o dětskou ohrádku, sestavenou ze šesti dílů, která má zabránit dítěti opustit vymezený bezpečný prostor. Ohrádka je vybavena brankou, při jejímž otevření vzniká střižné místo (mezera), v níž si může dítě při náhodné manipulaci skřípnout prstíky.  ČOI nařídila stažení výrobku z trhu a připravuje dokumentaci k...

Vysavače a úklidové spotřebiče téměř bez nedostatků

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013) (Praha, 17. leden 2014) Kontrolní akce specializovaná na vysavače a jiné úklidové spotřebiče vysávající vodu byla zahájena v březnu a trvala do konce září 2013. V jejím průběhu zkontrolovali inspektoři ČOI celkem 45 typů těchto výrobků pro mokré vysávání. Zaměřili se především na kontrolu povinných náležitostí dokumentace, tj. na vybavení výrobků značením prokazujícím splnění bezpečnostních standardů a další písemné informace. U dvou typů vysavačů byly zjištěny nedostatky, které však neměly vliv na funkc...

Oznamování předváděcích akcí

Dne 15. ledna 2014 vstoupila v platnost novela, kterou se mění zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nová zákonná úprava přináší organizátorům předváděcích prodejních akcí povinnost předem ohlašovat České obchodní inspekci řadu údajů a podrobností, které se konání tzv. organizovaných akcí týkají. Nedodržení této povinnosti může být postihováno ve správním řízení pokutou do výše až 5 milionů korun. Za organizovanou akci se podle ust. § 20 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, považuje akce určená pro ome...

Pohonné hmoty v prosinci: nevyhověly vzorky LPG a nafty

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v prosinci 2013) (Praha, 14. leden 2014)  V prosinci bylo odebráno ke kontrole jakosti celkem 166 vzorků benzinů, motorové nafty, směsného paliva, FAME, LPG pro pohon, CNG a etanolu, z nichž nevyhovělo technických předpisům 5 vzorků paliv, tj. 3 %. Jakostní limity nesplnily tři z odebraných vzorků LPG, které vykázaly až trojnásobné překročení limitního obsahu síry. U takto vysokých odchylek od normy lze předpokládat, že jsou důsledkem výrobní vady nebo bylo s tímto motorovým palivem úmyslně mani...

Dekorační tapety v prodeji bez povinného značení

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013)  (Praha, 9. leden 2014)  Dekorační tapety musí při uvádění na trh splňovat náležitosti stanovené zákonem o technických požadavcích na výrobky a příslušnými prováděcími a technickými předpisy. Vzhledem k četným porušením zákona, zjištěným při kontrolách tapet v roce 2012, pokračovala tato dozorová akce také v následujícím roce. V průběhu roku 2013 inspektoři ČOI zkontrolovali 82 distributorů v maloobchodní prodejní síti a nedostatky zjistili u 19 z nich. Nejčastěji se jednalo o tapetové výrobky bez povinn...

Zákon o obalech stále porušují prodávající, výrobci i dovozci

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha, 7. leden 2014)  Subjekty, které uvádějí na trh jakékoliv obaly, konkrétně výrobci, dovozci, musí respektovat celou řadu ustanovení specifikovaných zákonem o obalech, z nichž některá dozoruje Česká obchodní inspekce. Jedná se zejména o dodržování limitů obsahu těžkých kovů v obalech a odpovědnost za zabezpečení zpětného odběru těchto obalů. Prodávající pak jsou mimo jiného povinni dodržovat ustanovení týkající se vratných zálohovaných obalů. Porušení zákona o obalech zjistili inspektoři v cca 5 % z 840 kon...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena