Zákon o spotřebitelském úvěru byl vloni porušován častěji

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha, 31. leden 2014) Početnější porušení zákona o spotřebitelském úvěru a vyšší pokuty – tak by se daly stručně shrnout výsledky kontrol České obchodní inspekce zaměřené v roce 2013 na zprostředkovatele a poskytovatele spotřebitelských úvěrů. V průběhu 319 kontrol bylo zjištěno porušení platných právních předpisů v 65 % z nich, zákon o spotřebitelském úvěru porušila téměř polovina kontrolovaných nebankovních subjektů zprostředkujících nebo pos...

Nedostatky u příslušenství k sádrokartonu

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013)  (Praha, 29. leden 2013)  V roce 2013 probíhaly kontroly specializované na sádrokartonové desky a příslušenství, tj. konstrukční, spojovací a upevňovací prvky, kovové lišty, spárovací materiály a sádrová lepidla. Inspektoři oddělení technické kontroly ČOI zkontrolovali u 7 výrobců a 24 distributorů celkem 77 druhů výrobků používaných pro montáž sádrokartonových desek a nedostatky zjistili u 53 z nich. Tyto nedostatky u montážních prvků a dalšího přís...

Zjištění ČOI: V prodeji podlahoviny bez označení shody CE

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013) (Praha, 23. leden 2014) Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny, které jsou určeny pro podlahy v budovách nebo v exteriéru, byly kontrolovány v rámci akce probíhající od 18. 2. do 15. 10. 2013. V průběhu projektu zkontrolovali inspektoři České obchodní inspekce 94 distributorů těchto výrobků v maloobchodní prodejní síti. Porušení zákona o technických požadavcích na výrobky zjistili u třetiny z nich. Nabízené podlahové krytiny nebyly opatřeny ozna...

Pokuty za prodej elektrospotřebičů bez označení

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013)  (Praha, 22. leden 2013)  Elektrospotřebiče jsou stanovené výrobky, na které se vztahují ustanovení zákona o technických požadavcích na výrobky a řada technických norem, a to vzhledem k vysoké míře rizika úrazu elektrickým proudem nebo požáru v případě, kdy nejsou dodrženy bezpečnostní standardy. Plnění povinností výrobců, dovozců a distributorů výrobků sortimentu elektro dozoruje průběžně Česká obchodní inspekce. V roce 2013 zkontrolovali techničtí...

Dětská ohrádka nemusí pro dítě znamenat bezpečí

(Praha, 20. říjen 2014) Při monitorování nabídky výrobků určených pro péči o děti zjistila Česká obchodní inspekce, že je na vnitřním trhu spotřebitelům nabízen výrobek, který pro velmi malé děti, jimž je určen, představuje riziko. Jedná se o dětskou ohrádku, sestavenou ze šesti dílů, která má zabránit dítěti opustit vymezený bezpečný prostor. Ohrádka je vybavena brankou, při jejímž otevření vzniká střižné místo (mezera), v níž si může dítě při náhodné manipulaci skřípnout prstí...

Vysavače a úklidové spotřebiče téměř bez nedostatků

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013) (Praha, 17. leden 2014) Kontrolní akce specializovaná na vysavače a jiné úklidové spotřebiče vysávající vodu byla zahájena v březnu a trvala do konce září 2013. V jejím průběhu zkontrolovali inspektoři ČOI celkem 45 typů těchto výrobků pro mokré vysávání. Zaměřili se především na kontrolu povinných náležitostí dokumentace, tj. na vybavení výrobků značením prokazujícím splnění bezpečnostních standardů a další písemné informace. U dvou typů vysa...

Oznamování předváděcích akcí

Dne 15. ledna 2014 vstoupila v platnost novela, kterou se mění zákon 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Nová zákonná úprava přináší organizátorům předváděcích prodejních akcí povinnost předem ohlašovat České obchodní inspekci řadu údajů a podrobností, které se konání tzv. organizovaných akcí týkají. Nedodržení této povinnosti může být postihováno ve správním řízení pokutou do výše až 5 milionů korun. Za organizovanou akci se podle ust. § 20 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně sp...

Pohonné hmoty v prosinci: nevyhověly vzorky LPG a nafty

(Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot v prosinci 2013) (Praha, 14. leden 2014)  V prosinci bylo odebráno ke kontrole jakosti celkem 166 vzorků benzinů, motorové nafty, směsného paliva, FAME, LPG pro pohon, CNG a etanolu, z nichž nevyhovělo technických předpisům 5 vzorků paliv, tj. 3 %. Jakostní limity nesplnily tři z odebraných vzorků LPG, které vykázaly až trojnásobné překročení limitního obsahu síry. U takto vysokých odchylek od normy lze předpokládat, že jsou důsledkem výrobní vady nebo b...

Dekorační tapety v prodeji bez povinného značení

(Závěrečná zpráva projektu za rok 2013)  (Praha, 9. leden 2014)  Dekorační tapety musí při uvádění na trh splňovat náležitosti stanovené zákonem o technických požadavcích na výrobky a příslušnými prováděcími a technickými předpisy. Vzhledem k četným porušením zákona, zjištěným při kontrolách tapet v roce 2012, pokračovala tato dozorová akce také v následujícím roce. V průběhu roku 2013 inspektoři ČOI zkontrolovali 82 distributorů v maloobchodní prodejní síti a nedostatky zjistili u 19 ...

Zákon o obalech stále porušují prodávající, výrobci i dovozci

(Závěrečná zpráva za rok 2013) (Praha, 7. leden 2014)  Subjekty, které uvádějí na trh jakékoliv obaly, konkrétně výrobci, dovozci, musí respektovat celou řadu ustanovení specifikovaných zákonem o obalech, z nichž některá dozoruje Česká obchodní inspekce. Jedná se zejména o dodržování limitů obsahu těžkých kovů v obalech a odpovědnost za zabezpečení zpětného odběru těchto obalů. Prodávající pak jsou mimo jiného povinni dodržovat ustanovení týkající se vratných zálohovaných obalů. Poruš...
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena