Malé klimatizace obsahující F-plyny nejsou řádně značeny

(Praha, 30. leden 2015) Dozorová akce České obchodní inspekce byla zaměřena na kontrolu zařízení, obsahujících jako chladivo fluorované skleníkové plyny. Inspektoři ověřovali, zda jsou malé klimatizační jednotky nabízené spotřebitelům označeny v souladu se zákonem o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynech. V průběhu 86 kontrol zjistili, že 25 prodávajících nabízelo tyto výrobky bez řádného označení v rozsahu či formě stanovené tímto zákonem. Všech 25 zjištění bylo postoupeno České inspekci životního prostře...

Předváděcí akce pokuty 29 mil.

(Praha, 29. leden 2015) Mezi veřejností trvale sledované aktivity České obchodní inspekce patřily v roce 2014 bezesporu výsledky kontrol předváděcích prodejních akcí. Jedním z důvodů byla i novela zákona o ochraně spotřebitele, která od 15. ledna 2014 stanovila pořadatelům organizovaných akcí a prodávajícím nové oznamovací povinnosti vůči kontrolnímu orgánu a informační povinnosti vůči spotřebitelům. V průběhu roku tak oznámilo celkem 66 pořadatelů konání více než 27 600 předváděcích prodejních akcí. Na trhu však působí i firmy, které organizov...

Kontroly svítidel pro prostředí s nebezpečím výbuchu

(Praha, 26. leden 2015) Kontroly specializované na svítidla určená pro prostředí s nebezpečím výbuchu proběhly v roce 2014 u sedmi výrobců, jednoho dovozce a pěti distributorů. Všechny kontrolované osoby zajistily posouzení shody stanovených výrobků postupem, který odpovídá zařazení nevýbušných svítidel do příslušné kategorie dle nařízení vlády. V rámci projektu byla zmapována situace na trhu - přes distributory byli identifikováni dodavatelé i případní dovozci svítidel pro prostředí s nebezpečím výbuchu ze zemí mimo EU. Přestože kontroly inspe...

Kontroly tlakové výstroje pro tlaková zařízení bez závad

(Praha, 23. leden 2015) Specializovaná kontrolní akce České obchodní inspekce byla v roce 2014 zaměřena na výrobce a dovozce tlakové výstroje pro tlaková zařízení. Kontrolováno bylo celkem 9 zjištěných výrobců a 1 dovozce těchto výrobků. Všechny tyto subjekty zajistily posouzení shody stanovených výrobků postupem, který odpovídá zařazení tlakové výstroje, určené pro tlaková zařízení, do příslušné kategorie dle nařízení vlády. Ani u tří kontrolovaných distributorů tlakové výstroje a jejich dodavatelů nebyly shledány žádné nedostatky. I přes pozi...

Kontrola PHM v prosinci

  (Praha, 19. leden 2015) Při kontrolách jakosti 137 vzorků pohonných hmot odebraných u čerpacích stanic v průběhu prosince bylo porušení jakostních ukazatelů zjištěno pouze u dvou vzorků motorové nafty. V obou případech nebyl dodržen stanovený limit pro bod vzplanutí, což představuje celkem 1,5 % nejakostních vzorků. Ostatní odebrané a zkoušené vzorky motorových paliv byly bez závad, překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek nebylo zjištěno v motorové naftě ani v automobilových benzinech.   Celá tisková zpráva (MS-Word 97):...

Jakost kontrolovaných pevných paliv v roce 2014 bez závad

(Praha, 14. leden 2015) Kontroly jakosti pevných paliv probíhají průběžně po celý rok a podílejí se na nich všechny inspektoráty České obchodní inspekce. Kontrolovány jsou nejen vytipované prodejny uhlí a dřevních pelet, ale předmětem kontrol jsou také ty provozovny, na něž přicházejí podání spotřebitelů. Pozitivním zjištěním je, že ani u jednoho z 16 odebraných vzorků pevných paliv nebyly zjištěny odchylky od kvality stanovené zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími předpisy. Formální nedostatky ve vztahu k tomuto zákonu byly zjištěny v p...

Padělky – 3.čtvrtletí 2014

(Praha, 12. leden 2015) Kontroly, jejichž cílem je zajistit padělky nejrůznějšího spotřebního zboží, nabízené spotřebitelům na českém trhu pokračovaly také ve 3. čtvrtletí. V jeho průběhu zajistili inspektoři 12 445 kusů výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví v plné třetině z více než 400 kontrol. Jejichž prodejem by majitelům těchto práv vznikla škoda přes 22 miliony korun. V další třetině kontrolovaných provozoven byly zjištěny jiné nedostatky. Celkem bylo ve 3. čtvrtletí pravomocně uloženo 353 pokut v hodnotě 3 400 400 Kč. ...

Reakce ústředního ředitele ČOI na reportáž Českého rozhlasu

(Praha, 9. leden 2015) Ústřední ředitel ČOI Mojmír Bezecný po získání prvotních informací od novináře Janka Kroupy o možném korupčním jednání některých inspektorů, působících na inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj, bezprostředně navštívil tento inspektorát, aby se seznámil se situací. Na pokyn ústředního ředitele byl zahájen mimořádný audit a hloubková kontrola činnosti RI v Brně, která už začala pracovat. Česká obchodní inspekce je připravena spolupracovat s Policií ČR i státním zastupitelstvím.    ...

Výkup odpadů s nedostatky

(Praha, 5. leden 2015) Na kontrolách ve výkupnách druhotných surovin se v roce 2014 podílely všechny inspektoráty České obchodní inspekce, v některých případech ve spolupráci s živnostenskými úřady. Nedostatky zjistili inspektoři v celkem 60 kontrolovaných provozovnách, tj. téměř 40 %. Pravomocně bylo uloženo 55 pokut v celkové výši 566 000 Kč. Nejčastěji porušili provozovatelé sběren zásady poctivosti prodeje, např. tím, že nesprávně účtovali cenu vykoupených surovin, nebo používali váhy bez platného úředního ověření. „Nárůst poměru zjištěných...
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena