Nepozornost se při nákupu ve slevě nevyplácí

(Praha, 30. listopad 2015) Za 3. čtvrtletí mají inspektoři ČOI na kontě přes 850 kontrol všech možných prodejních míst, kde byl nabízen prodej zboží nebo služby se slevou či za akční ceny, a 45 % z nich nerespektovalo ustanovení obecně závazných právních předpisů. Nejčastějším porušením bylo opět neseznámení spotřebitele s cenou a s tím související nesprávné účtování, což představovalo téměř polovinu všech zjištěných nedostatků. Souhrnná výše 298 pokut uložených pravomocně ve sledovaném období prodávajícím tak přesáhla 3 miliony korun. „Za nedo...

Slevy – 3.Q 2015

(Praha, 30. listopad 2015) Za 3. čtvrtletí mají inspektoři ČOI na kontě přes 850 kontrol všech možných prodejních míst, kde byl nabízen prodej zboží nebo služby se slevou či za akční ceny, a 45 % z nich nerespektovalo ustanovení obecně závazných právních předpisů. Nejčastějším porušením bylo opět neseznámení spotřebitele s cenou a s tím související nesprávné účtování, což představovalo téměř polovinu všech zjištěných nedostatků. Souhrnná výše 298 pokut uložených pravomocně ve sledovaném období prodávajícím tak přesáhla 3 miliony korun. „Za nedo...

Tuhá paliva

(Praha, 27. listopad 2015) Kontrolní akci zaměřenou na jakost a prodej tuhých paliv zahájila Česká obchodní inspekce v srpnu, kdy spotřebitelé ve větší míře nakupují zásoby na topnou sezónou. Do konce září provedly inspektoráty 31 kontrol, jejichž dílčí výsledky potvrdily nedostatky ve více než 40% případů. Kontroly proto pokračují i ve 4. čtvrtletí, kdy je ze strany spotřebitelů o nákup tuhých paliv největší zájem. U distributorů těchto paliv byly také odebrány vzorky uhlí, jejichž jakostní parametry ověřují akreditované laboratoře. Porušení p...

Radiový hlásič pro rybáře na frekvenci ministerstva obrany

(Praha, 26. listopad 2015) Kontrola zaměřená na radiová zařízení pro rybáře, konkrétně na hlásiče záběru s možností příposlechu, kterou provedl inspektorát ČOI se sídlem v Praze na základě podnětů spotřebitelů, byla následně rozšířena i na hlásiče záběru bez této funkce. Celkem bylo zkontrolováno 119 typů výrobků. Nedostatky byly zjištěny jak v průvodní dokumentaci, tak i ve značení výrobků, včetně označení CE. Při kontrolách vysílací frekvence zjistili inspektoři u jednoho z 35 kontrolovaných typů modelů, že je nastaveno na frekvenci vyhrazené...

Kytara ve tvaru jahody je riziková hračka!

(Praha, 25. listopad 2015) Nebezpečí poškození zdraví hrozí podle zjištění České obchodní inspekce dětem při hře s kytarou ve tvaru jahody, jejíž nabídku inspektoři zjistili při monitorování trhu s hračkami. V průběhu laboratorní zkoušky na oteplení došlo k nežádoucímu zvýšení teploty krytu v místě uložení baterií. Po zákazu distribuce výrobku jej distributor stáhl z trhu a následně byla tato hračka nahlášena do systému RAPEX a zveřejněna ve 46 týdnu pod číslem A 11/0095/15. Jde o výrobek: Kytara ve tvaru jahody KOOME TOY No: 6311 Item: No 4...

Z kartáčku při čištění zubů štětiny padat nesmějí

(Praha, 24. listopad 2015) Na Inspektorát České obchodní inspekce se obrátil s podnětem ke kontrole spotřebitel nespokojený s jakostí zubního kartáčku Profesional Ultra Soft. Svému názvu „PROFESIONAL“ totiž tento výrobek žádnou čest nedělal. Štětiny, které se samovolně při čištění zubů z kartáčku uvolňují, mohou způsobit uživateli velmi nepříjemné potíže.  Vzorky odebrané u prodávajícího a jejich následné laboratorní posouzení potvrdilo, že se jedná o výrobek nesplňující požadavky na bezpečnost. „Prodej výrobku jsme zakázali a následně nám prod...

PHM – říjen

(Praha, 23. listopad 2015) Série minimálního počtu zachycených nejakostních vzorků pohonných hmot pokračovala i v říjnu, kdy byly z 216 odebraných a kontrolovaných vzorků zjištěny odchylky od jakostních norem u dvou z nich. Jeden vzorek automobilového benzínu nevyhověl v jakostním parametru „oktanové číslo“ a kontrolovaná motorová nafta nedosáhla minimální hodnoty v bodu vzplanutí. I přesto se říjen zařadil jako čtvrtý k těm měsícům letošního roku, kdy poměr zachycených nejakostních vzorků motorových paliv nepřesáhl 1 % z počtu odebraných.    ...

Cestovní kanceláře

(Praha, 20. listopad 2015) Z kontrol poskytovatelů cestovních služeb ve 3. čtvrtletí vyplynulo, že plná třetina z nich neposkytuje spotřebitelům řádné a pravdivé informace o podmínkách uplatnění práv z odpovědnosti za vady poskytovaných služeb ani o podmínkách nabízených zájezdů. „Jedná se o nedostatky, které zjišťují naši inspektoři dlouhodobě. Zejména klamavé informace o destinacích svědčí buď o neprofesionálním přístupu pracovníků cestovních kanceláří a agentur, nebo o úmyslném jednání.  Takový postup prodávajícího je v rozporu s požadavky o...

Problematických laserových ukazovátek je na trhu méně

(Praha, 19. listopad 2015) Dozorová akce České obchodní inspekce zaměřená na laserová ukazovátka měla ověřit výskyt těchto výrobků na trhu a dodržování požadavků na bezpečnost a dalších povinností stanovených pro jejich nabídku a prodej. Monitorování trhu prokázalo, že prodávající nabídku tohoto problematického sortimentu ve většině případů omezili nebo od prodeje laserových ukazovátek zcela upustili. Ze 118 monitorovaných provozoven zjistili inspektoři nabídku těchto výrobků pouze ve 35 z nich. Následné kontroly však nedopadly nejlépe, neboť v...

ČOI šetřila stížnosti spotřebitelů na obchodní řetězce

(Praha, 19. listopad 2015) Na základě četných podání spotřebitelů, týkajících se nabídky a prodeje zboží v některých prodejnách obchodních řetězců Albert a Penny Market, byly inspektorátem ČOI se sídlem v Praze ve dvou desítkách provozoven těchto řetězců provedena kontrolní šetření. Porušení povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele se podařilo inspektorům prokázat ve třech provozovnách. Penny Market neinformoval ve dvou prodejnách spotřebitele o aktuální ceně výrobků a současně v jedné z nich účtoval zlevněné zboží za cenu původní,...
2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena