1. Je vůbec záruka na spotřební zboží?

Nelze jednoznačně odpovědět, zda ano či ne. Názory se různí a soudy na tuto otázku dosud nedaly jasnou odpověď. Občanský zákoník z roku 2012 pozměnil minimálně označení. Výrazy „záruka“ a „záruční doba“ se užívají jen v souvislosti s dobrovolně poskytnutou zárukou za jakost zboží. V případě prodeje zboží v obchodě se hovoří o zákonné odpovědnosti prodávajícího za jakost při převzetí a právech spotřebitele z vadného plnění.

Záruka za jakost v podstatě znamená garanci prodávajícího za to, že věc si po určitou dobu zachová svoji použitelnost nebo obvyklé vlastnosti. Je dobrovolná a záleží tedy na prodávajícím, zda, v jakém rozsahu a na jak dlouho ji poskytne. 

O zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí není pochyb v prvních šesti měsících, kdy zákon pracuje s domněnkou vadnosti zboží při převzetí, pokud se vada v uvedeném období projeví. Stále však platí, že i když se vada vyskytne v době 24 měsíců počítané od převzetí, můžete uplatnit reklamaci a prodávající ji musí vyřídit. Ani dříve prodávající neodpovídal za běžné opotřebení, poškození způsobené spotřebitelem, vady, o nichž spotřebitel věděl nebo s nimiž byla spojena sleva. Práva spotřebitelů v případě zjištěných a reklamovaných vad rovněž zůstala při starém. Jen namísto zažitého pojmu „záruční list“ se dnes můžete setkat s potvrzením o povinnostech z vadného plnění či vad zboží.

Navíc zákon považuje uvedení doby použitelnosti přímo na prodávaném zboží, na jeho obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě za záruku za jakost. Takže i bez vystavení záručního listu, můžete mít záruku.

Lze shrnout, že bez ohledu na změnu terminologie, prodávající za vady zboží, které se vyskytnou ve dvou letech od jeho převzetí spotřebitelem, odpovídá. Spotřebitel má právo na odstranění vady opravou, dodáním toho, co chybí, na dodání nového zboží nebo jeho součásti, na přiměřenou slevu i na odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na charakteru a četnosti vad. Pokud se vada objeví v prvních šesti měsících, má se za to, že zboží bylo vadné už při převzetí a je na prodávajícím dokázat opak.   

Prodávající vás o rozsahu své odpovědnosti za vady, podmínkách a způsobech uplatnění reklamace musí informovat.

Kde je to upraveno: § 2113, § 2161, § 2165 a § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13 a § 24 odst. 7 písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena