2. Je rozdíl mezi účtenkou a dokladem o koupi?

Zákon o evidenci tržeb nově používá pojem účtenky, kterou je třeba odlišit od dokladu o zakoupení. Zatímco účtenka slouží právě k evidenci tržeb, doklad o zakoupení zboží či poskytnuté službě upravený v zákoně o ochraně spotřebitele je vydáván pro potřeby spotřebitele a dokládá uskutečněný nákup zboží či poskytnutí služby. Tento doklad musí obsahovat informace o datu nákupu, označení zboží či služby a cenu. Chybět nesmí identifikační údaje podnikatele (jméno nebo název a identifikační číslo). Podnikatel má dále povinnost zřetelně vyznačit na dokladu např. i údaj o tom, že prodávané zboží je použité, nebo trpí vadou, pro kterou byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

Zatímco účtenku je podnikatel povinen vydat vždy, doklad o koupi pouze na žádost.

Účtenka pro elektronickou evidenci tržeb nemusí zahrnovat stejné údaje jako doklad o zakoupení. Pokud ovšem prodávající vydává účtenky, které kromě náležitostí uvedených v zákoně o evidenci tržeb splňují zároveň i náležitosti dokladu o zakoupení podle zákona o ochraně spotřebitele, samostatný doklad o zakoupení již není nutné vydávat.

Kde je to upraveno: § 16, § 24 odst. 7 písm. q) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 18 odst. 1 písm. b); § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena