A. EET

1. Co je EET?

EET je obecně užívanou slovní zkratkou pro elektronickou evidenci tržeb podle zvláštního zákona.

Kde je to upraveno: zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

2. Je rozdíl mezi účtenkou a dokladem o koupi?

Zákon o evidenci tržeb nově používá pojem účtenky, kterou je třeba odlišit od dokladu o zakoupení. Zatímco účtenka slouží právě k evidenci tržeb, doklad o zakoupení zboží či poskytnuté službě upravený v zákoně o ochraně spotřebitele je vydáván pro potřeby spotřebitele a dokládá uskutečněný nákup zboží či poskytnutí služby. Tento doklad musí obsahovat informace o datu nákupu, označení zboží či služby a cenu. Chybět nesmí identifikační údaje podnikatele (jméno nebo název a identifikační číslo). Podnikatel má dále povinnost zřetelně vyznačit na dokladu např. i údaj o tom, že prodávané zboží je použité, nebo trpí vadou, pro kterou byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

Zatímco účtenku je podnikatel povinen vydat vždy, doklad o koupi pouze na žádost.

Účtenka pro elektronickou evidenci tržeb nemusí zahrnovat stejné údaje jako doklad o zakoupení. Pokud ovšem prodávající vydává účtenky, které kromě náležitostí uvedených v zákoně o evidenci tržeb splňují zároveň i náležitosti dokladu o zakoupení podle zákona o ochraně spotřebitele, samostatný doklad o zakoupení již není nutné vydávat.

Kde je to upraveno: § 16, § 24 odst. 7 písm. q) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 18 odst. 1 písm. b); § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

3. Je podnikatel povinen mi vystavit EET účtenku?

Obecně je podnikatel povinen vydat účtenku vždy, tedy bez vyzvání. Pro některé typy podnikání nebo osoby podnikatelů však zákon stanoví výjimku. Některé výjimky jsou ovšem pouze dočasné, proto po určitém datu budou i ostatní podnikatelé povinni vydat vám účtenky.

Kde je to upraveno: § 12, § 18 odst. 1 písm. b), § 37 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

4. Co musí EET účtenka obsahovat?

Cílem účtenky podle zákona o evidenci tržeb je především identifikace podnikatele ve vztahu k orgánům Finanční správy ČR a evidence jeho tržby.

Na účtence proto musí být uveden fiskální identifikační kód, daňové identifikační číslo, označení provozovny, v níž je tržba uskutečněna, označení pokladního zařízení, na němž je tržba evidována a pořadové číslo účtenky. Dále účtenka obsahuje datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, celkovou částku tržby, bezpečnostní kód poplatníka, a také údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Kde je to upraveno: § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

5. Na koho se mohu obrátit?

Dozor nad dodržováním povinností a postupů při evidenci tržeb vykonávají orgány Finanční správy České republiky nebo Celní správy České republiky.

Kde je to upraveno: § 2 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena