A. Energie

Dozor nad dodržováním povinností v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství vykonává Energetický regulační úřad. V případě zjištěného porušení uvedených povinností můžete podat podnět k prošetření. Ten vám ovšem nemůže pomoci vyřešit váš spor s podnikatelem.

Pokud mezi vámi a podnikatelem vznikl spor ohledně práv a povinností ze smlouvy o dodávce energií, můžete podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) u Energetického regulačního úřadu. 

Kde je to upraveno: § 20d, § 20e psím. c), § 23 odst. 11 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 17 odst. 7 písm. a), b), e) a f) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena