B. Účtování cen a plateb

1. Musí být zboží označeno cenou?

Informace o ceně by vám měla být sdělena zřetelně při prvním kontaktu se zbožím tak, abyste měli možnost se seznámit s cenou v dostatečném předstihu před jeho koupí. Podnikatel je tudíž povinen zřetelně označit zboží cenou nebo jiným vhodným způsobem zpřístupnit informaci o ceně zboží. Může tak učinit uvedením ceny přímo na baleném výrobku, v regále, formou ceníku na viditelném a přístupném místě v bezprostřední blízkosti daného zboží.

Kde je to upraveno: § 12 a § 24 odst. 7 písm. k) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 13 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách

2. Musím znát konečnou cenu?

Ano. Podnikatel je povinen označit zboží cenou, která je konečná, tedy zahrnující všechny daně, cla a poplatky.

Kde je to upraveno: § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách; § 3 odst. 1 písm. c) a § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

3. Může podnikatel účtovat poplatek za platbu kartou?

Podle § 254 odst. 2 písm. a) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, „Příjemci nenáleží úplata za použití platebního prostředku, u něhož je mezibankovní poplatek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího mezibankovní poplatky za karetní platební transakce upraven v kapitole II tohoto nařízení, a za platební služby, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující požadavky pro úhrady a inkasa v eurech“. V praxi se jedná o platby běžnými debetními a kreditními kartami asociací Visa a MasterCard. Regulace se netýká karet vydaných pro komerční klientelu a některých měně typických platebních karet.

V případě, že příjemce platby poplatek v rozporu se zákonem o platebním styku účtuje, může se dle našeho názoru jednat o bezdůvodné obohacení, přičemž držitel platební karty, který takový poplatek uhradil, se může občanskoprávní cestou domáhat jeho vrácení. Zákon o platebním styku nicméně nespecifikuje žádné veřejnoprávní sankce za vybírání poplatku a Česká obchodní inspekce tedy nemá pravomoc jeho porušení postihovat formou ukládání pokut nebo jinými donucujícími opatřeními. ČOI je oprávněna kontrolovat pouze dodržování § 3 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který stanoví, že „Prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující přímé náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.“ Česká obchodní inspekce tedy může kontrolovat pouze poplatky, které prodávající požaduje po spotřebiteli (nikoliv jiným zákazníkům, kteří spotřebiteli nejsou), a to jen tehdy, pokud poplatek převyšuje přímé náklady prodávajícího. Maximální regulovaná výše poplatků v rámci evropské regulace se týká pouze mezibankovních poplatků, nikoliv poplatků, které hradí prodávající za přijímání karet. Prodávajícímu tedy mohou vznikat v souvislosti s přijímáním platebních karet i výrazně vyšší přímé náklady, než je regulovaná výše mezibankovních poplatků.

Pokud mezi spotřebitelem a prodávajícím vznikl spor ohledně vydání bezdůvodného obohacení v souvislosti s poplatky za platby kartou, může spotřebitel podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) u ČOI.

Kde je to upraveno: § 3 odst. 2 a § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 1811 odst. 2 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 254 odst. 2 písm. a) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku

4. Na koho se mohu obrátit?

Dozor nad dodržováním povinností v oblasti označování cen podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává příslušný státní orgán podle toho, o jaké zboží či službu se jedná.

Pro střelné zbraně a střelivo je to Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

Pro podnikatele, kteří vykonávají svou činnost na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky, se jedná o Českou národní banku.

Pro oblast energetických odvětví se jedná o Energetický regulační úřad.

V oblasti služeb elektronických komunikací a poštovních služeb vykonává dozor Český telekomunikační úřad.

V ostatních oblastech vykonává dozor ČOI » podat podnět.

Případně pro oblast zboží a obchodu provádí dozor též obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny.


Dozor nad dodržováním povinností v oblasti účtování poplatku při platbě kartou podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává příslušný státní orgán podle toho, o jaké zboží či službu se jedná.

Pro oblast služeb elektronických komunikací a poštovních služeb se jedná o Český telekomunikační úřad.

Pro oblast provozování hazardních her se jedná o celní úřady.

Pro ostatní oblasti vykonává dozor ČOI » podat podnět.

Kde je to upraveno: § 23 odst. 1, 5, 7, 8, 11, 15 a 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena