C. Co si v potvrzení či ve smlouvě ohlídat?

Pokud jste obdrželi potvrzení o zájezdu nebo jen smlouvu o zájezdu, neměly by tam chybět následující údaje. Často bývají součástí všeobecných obchodních podmínek, na které smlouva či potvrzení odkazují.

Vedle obecných údajů jako je označení vás a cestovní kanceláře, jinými slovy identifikační údaje obou stran, by potvrzení o zájezdu či smlouva měla obsahovat čas odjezdu a příjezdu, místo pobytu včetně místa a doby trvání všech služeb, které jsou součástí zájezdu.

Dalším pro vás důležitým údajem je cena zájezdu, vedle které vás cestovní kancelář musí informovat o poplatcích, které nejsou součástí konečné ceny, například se může jednat o letištní poplatek.

Pro případ že s vaším zájezdem nebude vše v pořádku, vás cestovní kancelář musí informovat o tom, jakým způsobem a v jaké lhůtě můžete uplatnit reklamaci vad a jiná práva při nedodržení smlouvy ze strany cestovní kanceláře.

A v neposlední řadě věnujte pozornost části týkající se storno poplatků, které budete povinni uhradit, pokud od smlouvy odstoupíte z jiných důvodu než pro porušení povinnosti ze strany cestovní kanceláře.

Výše uvedené údaje je cestovní kancelář povinna uvést v každé smlouvě či potvrzení o zájezdu, nicméně zahrnuje-li zájezd i jiné služby, je cestovní kancelář povinna ve smlouvě či potvrzení o zájezdu uvést i další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, a údaj o počtu a výši plateb za tyto služby, informace o ubytování jako například údaj o poloze, turistické kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických znacích, informace o dopravě jako například údaj o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty a v neposlední řadě informace o způsobu a rozsahu stravování.

Jsou-li výše uvedené informace uvedeny u nabídky v katalogu, postačí, aby ve smlouvě či v potvrzení o zájezdu byl odkaz na katalogové číslo konkrétní nabídky.

Dále byste měli věnovat pozornost ustanovení o tom, jestli je uskutečnění zájezdu podmíněno účastí určitého počtu zákazníků. Cestovní kancelář je v takovém případě povinna vás o tom výslovně informovat a zároveň uvést lhůtu, v níž vám musí nejpozději sdělit, zda je zájezd zrušen pro nedostatek účastníků.

Kde je to upraveno: § 2527 a § 2528 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena