C. Co si v potvrzení či ve smlouvě ohlídat?

Pokud jste obdrželi potvrzení o zájezdu nebo jen smlouvu o zájezdu, neměly by tam chybět následující údaje. Často bývají součástí všeobecných obchodních podmínek, na které smlouva či potvrzení odkazují.

Vedle obecných údajů jako je označení vás a cestovní kanceláře by potvrzení o zájezdu či smlouva měla obsahovat typ dopravy, čas odjezdu a příjezdu, místo pobytu včetně místa, doby trvání a vlastností všech služeb, které jsou součástí zájezdu. Doporučujeme vám, aby informace o ubytování jako například údaj o poloze, turistické kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických znacích, informace o dopravě (například údaj o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty) a v neposlední řadě informace o způsobu a rozsahu stravování, byly co nejkonkrétnější.

Dalším důležitým údajem je celková cena zájezdu, která musí být uvedena včetně všech poplatků, daní a případných dalších nákladů. Pokud není možné celkovou cenu zájezdu před uzavřením smlouvy přesně vyčíslit, cestovní kancelář vás musí informovat o dalších možných nákladech, které by mohly vzniknout. Pokud vám nebyla celková cena včetně poplatků a daní sdělena, nebo pokud vám nebyla předána informace o možných dalších nákladech, nemáte povinnost tyto hradit. Doporučujeme vám si v potvrzení či smlouvě ohlídat i způsob platby, dále údaj do kdy má být zaplacena záloha, pokud je sjednána, a případně i časový rozvrh pro zaplacení zbývající části ceny.

Jsou-li výše uvedené informace uvedeny u nabídky v katalogu, postačí, aby ve smlouvě či v potvrzení o zájezdu byl odkaz na katalogové číslo konkrétní nabídky.

Pokud jste si ujednali zvláštní požadavky, rozhodně by v potvrzení či smlouvě neměly chybět ani tyto informace.

Pro případ, že s vaším zájezdem nebude vše v pořádku, musí vás cestovní kancelář informovat o tom, jakým způsobem a v jaké lhůtě můžete uplatnit reklamaci vad a jiná práva při nedodržení smlouvy ze strany cestovní kanceláře.

A v neposlední řadě věnujte pozornost části týkající se storno poplatků, které budete pravděpodobně povinni uhradit, pokud od smlouvy odstoupíte z jiných důvodů než pro porušení povinnosti ze strany cestovní kanceláře nebo pro mimořádné a nevyhnutelné okolnosti, například nepokoje v destinaci nebo živelné katastrofy.

Dále byste měli věnovat pozornost ustanovení o tom, jestli je uskutečnění zájezdu podmíněno účastí určitého počtu zákazníků. Cestovní kancelář je v takovém případě povinna vás o tom výslovně informovat a zároveň uvést lhůtu, v níž vám musí nejpozději sdělit, zda je zájezd zrušen pro nedostatek účastníků. Nejkratší lhůty stanovuje přímo zákon. Cestovní kancelář vám musí oznámit zrušení zájezdu nejméně 21 dnů před zahájením zájezdu, pokud cesta trvá déle než 6 dní, nejméně 7 dnů před zahájením zájezdu, pokud cesta trvá 2 až 6 dní anebo nejméně 48 hodin před zahájením zájezdu, pokud cesta trvá méně než 2 dny.

Vzhledem k poměrně široké informační povinnosti, kterou zákon cestovním kancelářím ukládá, by měly být součástí potvrzení i údaje o vhodnosti zájezdu pro osoby s omezenou schopností pohybu, dále obecné údaje o pasových, vízových a zdravotních požadavcích státu určení a informace o pomoci v nesnázích, kterou cestovní kancelář poskytuje svým zákazníkům.

Spolu s potvrzením o zájezdu má cestovní kancelář povinnost vám vydat dokument, který dokládá její pojištění pro případ úpadku a současně i kontaktní údaje na subjekt, který by vám v případě úpadku poskytl ochranu.

Kde je to upraveno: § 2524 odst. 2, § 2525, § 2526, § 2527 a § 2528 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena