D. Možnost od smlouvy odstoupit

1. Lze od smlouvy odstoupit do 14 dnů?

Od smlouvy o zájezdu můžete odstoupit před jeho zahájením vždy. Pokud se však rozhodnete odstoupit z jiného důvodu, než je porušení smlouvy ze strany cestovní kanceláře, budete povinni uhradit cestovní kanceláři odstupné známé jako stornopoplatek. A to i v případě, že si zájezd objednáte přes internet či po telefonu a rozmyslíte si to do 14 dnů od objednávky. Zákon totiž neumožňuje spotřebitelům od smlouvy o zájezdu odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. 

Kde je to upraveno: § 1818, § 1840 písm. f), § 2533 a § 2536 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2. A je možné odstoupit od smlouvy pro její změnu ze strany CK?

Každý, kdo uzavře smlouvu, je povinen ji dodržet, rovněž tak cestovní kancelář. Brání-li jí v tom vnější okolnosti, na které nemá vliv, může vám sice navrhnout změnu zájezdu, je však vaším právem se změnou nesouhlasit a zájezd zrušit bez jakýchkoli storno poplatků.

Pokud je cestovní kancelář nucena změnit některou z náležitostí smlouvy, je povinna vám navrhnout, zda s danou změnou souhlasíte. A zároveň je povinna vám předložit výši nové ceny, jestliže by v důsledku změny došlo ke změně také ceny zájezdu. Zejména se jedná o situace, kdy vám cestovní kancelář nabídne ubytování v jiném hotelu, než v tom, který jste si objednali, či vám nabídne změnu dne odletu či příletu.

Pokud byste s takovou změnou nesouhlasili, máte právo od smlouvy odstoupit, přičemž cestovní kancelář je povinna vám poskytnout lhůtu pro odstoupení od smlouvy, která nesmí být kratší než pět dnů. Pokud byste však v určené lhůtě, od smlouvy neodstoupili, vaše jednání by se posoudilo jako souhlas s danou změnou smlouvy.

Jestliže se rozhodnete pro odstoupení od smlouvy, cestovní kancelář je povinna vám nabídnout náhradní zájezd obdobné kvality jako zájezd, na který jste měli původně odjet. Tuto nabídku nejste povinni přijmout, a pokud ji odmítnete, je cestovní kancelář povinna vyplatit vám veškeré finanční prostředky. Pokud byste však nabídku cestovní kanceláře přijali a jednalo by se o zájezd vyšší kvality, například jste měli být původně ubytováni ve čtyřhvězdičkovém hotelu a nová nabídka se vztahuje na ubytování v pětihvězdičkovém hotelu, cestovní kancelář po vás nemůže požadovat vyšší cenu než tu, kterou jste měli sjednanou v původní smlouvě. A zároveň pokud by byla situace opačná a vy jste přijali nabídku na absolvování zájezdu nižší kvality, cestovní kancelář je povinna vyplatit vám rozdíl v ceně těchto dvou zájezdů.

Kde je to upraveno: § 2531 a § 2534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

3. A jde to, pokud CK nedodrží smlouvu?

Cestovní kancelář i vy jste povinni dodržet smlouvu v takové podobě, v jaké jste ji mezi sebou uzavřeli. Pokud cestovní kancelář některou ze svých povinností nedodrží, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. V takovém případě po vás cestovní kancelář nemá právo požadovat žádné storno poplatky, ale naopak je povinna vám vrátit veškeré finanční prostředky, které jste jí za zájezd uhradili.

Mezi takové porušení smlouvy ze strany cestovní kanceláře, které by vám založilo právo odstoupit od smlouvy, spadá například situace, kdy vám cestovní kancelář změní datum odjezdu či příjezdu na zájezd, aniž by vám navrhla, zda se změnou souhlasíte. Nebo vám cestovní kancelář výrazně zvýší cenu zájezdu z jiných než zákonem stanovených důvodů.

Kde je to upraveno: § 2536 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

4. Lze odstoupit z jiných důvodů?

Od smlouvy o zájezdu můžete před jeho zahájením odstoupit vždy. Pokud ovšem odstoupíte z jiného důvodu, než je porušení smlouvy ze strany cestovní kanceláře, nevyhnete se povinnosti uhradit jí storno poplatek.

Výši storno poplatků je cestovní kancelář povinna uvést v potvrzení o zájezdu či ve smlouvě. Zpravidla tak činí ve svých  obchodních podmínkách, na které potvrzení či smlouva odkazují.

Kde je to upraveno: § 2527 odst. 1 písm. e) a § 2536 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena