Energie a voda

A. Energie

Dozor nad dodržováním povinností v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství vykonává Energetický regulační úřad. V případě zjištěného porušení uvedených povinností můžete podat podnět k prošetření. Ten vám ovšem nemůže pomoci vyřešit váš spor s podnikatelem.

Pokud mezi vámi a podnikatelem vznikl spor ohledně práv a povinností ze smlouvy o dodávce energií, můžete podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) u Energetického regulačního úřadu. 

Kde je to upraveno: § 20d, § 20e psím. c), § 23 odst. 11 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 17 odst. 7 písm. a), b), e) a f) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon

B. Voda
1. Náležitosti smlouvy

Zákon rozlišuje smlouvu o dodávce pitné vody a smlouvu o odvádění odpadní vody.

Ve smlouvě o dodávce pitné vody byste si měli ohlídat, zda je v ní uvedeno, čeho se daná smlouva týká, identifikace vás a dodavatele vody, určení vlastníka a provozovatele vodovodu a rovněž vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku. Dále by měl být ve smlouvě uveden počet trvale připojených osob, podmínky dodávky vody a limity dodávaného množství a množství určujícího kapacitu vodoměru.

Smlouva o odvádění odpadní vody musí obsahovat, čeho se smlouva týká, identifikaci vás a podnikatele provozujícího kanalizaci, určení vlastníka a provozovatele kanalizace a rovněž vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku. Dále by měl být ve smlouvě uveden počet trvale připojených osob, podmínky odvádění a čištění vody.

V obou typech smluv musí být sjednána cena služby, způsob fakturace a plateb. Rovněž by nemělo chybět ujednání o možnosti změn smlouvy a době platnosti smlouvy.

Kde je to upraveno: § 8 odst. 16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

2. Reklamace vyúčtování
a) Jak reklamovat nesprávné vyúčtování vody?

Pokud obdržíte vyúčtování vody, které obsahuje několikanásobně vyšší spotřebu vody, než jste měli v minulých letech, můžete vyúčtování u dodavatele vody reklamovat. To se ovšem neobejde bez odborného přezkoušení vodoměru. 

Jestliže se domníváte, že váš vodoměr chybně měří spotřebu vody, můžete u dodavatele podat žádost o úřední přezkoušení správnosti vodoměru. Žádost podejte písemně.

Dodavatel vody je poté povinen zajistit do 30 dnů od doručení žádosti přezkoušení vašeho vodoměru. Přezkoušení se provádí dvěma způsoby.

První možností je odeslání vodoměru k přezkoušení do autorizovaného metrologického střediska. Tomu předchází jeho demontáž a výměna za jiný. Při demontáži vodoměru však může dojít ke změně jeho technického stavu (vypláchnutí nečistot s vytékající vodou apod.) nebo na jeho vlastnosti mají negativní vliv instalační podmínky u vás doma. Vhodnější je proto druhá možnost, kterou je přezkoušení vodoměru přímo u vás, bez nutnosti demontáže. Provádí jej Český metrologický institut za přítomnosti dodavatele vody.

Pokud při přezkoušení bude zjištěno, že vodoměr vykazuje vady, bude zkoušku hradit dodavatel vody. V opačném případě ponesete náklady spojené s provedením zkoušky vy.

Kde je to upraveno: § 16 odst. 4 a § 17 odst. 3, 4 a 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

b) Jak se určí spotřeba vody, když byl vodoměr nefunkční?

Pokud bylo prokázáno, že váš vodoměr naměřil nesprávné hodnoty spotřeby vody při jeho přezkoušení či jeho výměně, určí se množství dodané vody na základě skutečného odběru za předcházející zúčtovací období.

Kde je to upraveno: § 17 odst. 5 a 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

3. Na koho se mohu obrátit?

Dozor nad dodržováním informační povinnosti o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) dodavatelem vykonává ČOI.

Krajské úřady kontrolují plnění povinnosti dodavatele zajistit přezkoušení vodoměru do 30 dnů od vaší písemné žádosti. 

V případě zjištěného porušení uvedených povinností můžete podat podnět k prošetření. Ten vám ovšem nemůže pomoci vyřešit váš spor s dodavatelem.

Pokud mezi vámi a dodavatelem vznikl spor ohledně práv a povinností ze smlouvy o dodávce pitné vody či odvádění odpadní vody, můžete podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) u ČOI.

PODAT NÁVRH

Kde je to upraveno: § 20d, § 20e písm. d) a § 23 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 37 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena