F. Může CK dodatečně zvýšit cenu?

Ano, ale má to přísná pravidla. Cestovní kancelář sice může po uzavření smlouvy zvýšit cenu zájezdu, ale pouze za podmínky, že je to ve smlouvě či obchodních podmínkách ujednáno spolu s přesně určeným způsobem výpočtu ceny. Zákon dovoluje cestovní kanceláři zvýšit cenu za podmínek uvedených výše pouze ze tří důvodů, jimiž jsou zdražení ceny dopravy, například zvýšená cena pohonných hmot, dále z důvodu jiných plateb souvisejících s dopravou, například letištní poplatky zahrnuté v ceně zájezdu. Posledním důvodem pro zvýšení ceny je změna směnného kurzu, který byl použit pro stanovení ceny zájezdu.

Oznámení o zvýšení ceny musí cestovní kancelář odeslat nejpozději jednadvacátý den před zahájením zájezdu. Nestihne-li to, nejste povinni navýšení ceny hradit. Rovněž to znamená, že u zájezdů na poslední chvíli k dodatečnému zvýšení ani dojít nemůže a cena zájezdu pro vás zůstává již neměnná.

Navrhne-li cestovní kancelář v souladu s výše uvedenými pravidly zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent, můžete tento návrh přijmout, nebo můžete odstoupit od smlouvy. Cestovní kancelář je povinna vám poskytnout lhůtu pro odstoupení od smlouvy, která nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Cestovní kancelář má dále povinnost vás informovat o důsledcích, které byste nesli, pokud byste se v určené lhůtě nevyjádřili. Typicky by se nevyjádření pokládalo za váš souhlas s navrženou změnou smlouvy.

Odstoupíte-li od smlouvy v určené lhůtě, cestovní kancelář má povinnost nejpozději do 14 dnů vrátit veškeré přijaté finanční prostředky. V tomto případě nebudete povinni platit storno poplatky.

Zároveň za stejných podmínek a ze stejných důvodů jako má cestovní kancelář právo cenu zvýšit, máte vy právo na snížení ceny zájezdu. Cestovní kancelář si ale od částky, o kterou se cena zájezdu snížila a kterou vám má vrátit, může odečíst administrativní náklady, které v souvislosti se snížením ceny měla. Na vaši žádost je cestovní kancelář povinna výši těchto nákladů doložit.

Kde je to upraveno: § 2530, § 2531 odst. 2 a § 2534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena