Finanční služby

Mezi finanční služby se řadí bankovní, úvěrové, platební nebo pojistné služby, dále penzijní připojištění, směna měn, vydávání elektronických peněz a investiční služby nebo obchod na trhu s investičními nástroji.

Dozor nad dodržováním zejména zákazu nekalých obchodních praktik, zákazu diskriminace, informační povinnosti o cenách finančních služeb, o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) a dalších povinností bank, pojišťoven, poskytovatelů či zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů a dalších osob podléhajících dohledu České národní banky podle zvláštních zákonů vykonává Česká národní banka. V případě zjištěného porušení uvedených povinností můžete podat podnět k prošetření. Ten vám ovšem nemůže pomoci vyřešit váš spor s daným podnikatelem.

Pokud mezi vámi a podnikatelem vznikl spor ohledně práv a povinností ze smlouvy o finanční službě, můžete podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) u Finančního arbitra ČR.

Avšak v případě sporu s pojišťovnou ohledně práv a povinností ze sjednaného neživotního pojištění, můžete podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) u ČOI.

PODAT NÁVRH

Kde je to upraveno: § 1841 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 20d, § 20e písm. a) a d) a § 23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 25 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách; § 84 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví; § 135 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru; § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena