Reklama

A. Co je to reklama?

Reklama je prezentace zboží nebo služby, která souvisí s činností podnikatele a má za cíl podpořit odbyt těchto výrobků nebo služeb. Představení určitého výrobku v letácích, tisku, na internetu nebo v televizním vysílání není ničím jiným než šířením reklamy.   

Kde je to upraveno: § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

B. Jak rozlišit reklamu od nabídky na uzavření smlouvy?

Nabídka musí být vždy určitější než reklama. U reklamy stačí, že propaguje určitý výrobek či službu, zatímco nabídka již musí být natolik konkrétní, aby mohla být bez dalšího přijata a tím došlo ke koupi věci nebo objednání služby. Nabídka musí být dostatečně určitá a musí z ní být jasné, co přesně podnikatel nabízí a za jakou cenu.

Zákon předpokládá, že návrh podnikatele dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou. Pokud ji přijmete, tak okamžikem, kdy se o tom podnikatel dozví, je smlouva uzavřena. To neplatí, doloží-li podnikatel, že nemůže z důvodů na něm nezávislých smlouvu dodržet nebo zásoby byly vyčerpány.

Kde je to upraveno: § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy; § 1732, § 1733 a § 1740 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

C. Může být reklama pro podnikatele závazná?

Ano. Pokud je reklama dostatečně určitá, aby obsahovala náležitosti pro nabídku ke koupi zboží nebo objednání služby, je závazná (neuvede-li přímo v ní podnikatel jinak). Pokud je tedy na základě reklamy jasné, co přesně podnikatel nabízí, za jakou cenu a k domluvě stačí již pouhé přijetí z vaší strany, tak je podnikatel následně povinen dodat zboží nebo poskytnout službu.

Podnikatel zároveň nesmí pomocí reklamy lákat na zboží (zejména v akci), aniž by měl zajištěný jeho dostatečný přísun, protože by se tím mohl dopustit nekalé obchodní praktiky.

Kde je to upraveno: § 1732, § 1733, § 1740 odst. 1 a § 2161 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; příloha č. 1 písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

D. Kdy je reklama klamavá?

Zákonem je zakázaná reklama, která naplňuje znaky nekalé praktiky. V případě reklam půjde zejména o klamavé praktiky, kdy reklama bude obsahovat nepravdivou informaci, která může mít vliv na vaše rozhodnutí o koupi zboží.

Ovšem nejen to, klamavá může být i reklama obsahující pravdivou informaci, pokud je ta informace poskytnuta takovým způsobem, že vás může uvést v omyl, a mohli byste tak učinit rozhodnutí o koupi, které byste jinak neučinili. V zákoně je stanoveno, čeho se takový omyl musí týkat. Tedy o jaký výrobek či službu se vůbec jedná, kolik stojí, jaká je jejich dostupnost, poprodejní servis atd.

Reklama může být klamavá i v tom případě, pokud nějakou důležitou, pro vaše rozhodnutí potřebnou, informaci záměrně neuvede, anebo zapomene uvést, a může to mít vliv na to, zda si zboží či službu objednáte. V takovém případě je ale třeba brát v potaz i omezení sdělovacího prostředku, jehož prostřednictvím vás podnikatel oslovuje.

Kde je to upraveno: § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy; § 5 a § 5a zákona a č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

E. Obtěžují vás reklamní letáky ve schránce?

Pokud dáte předem, zřetelně a srozumitelně najevo, například označením vaší poštovní schránky, že o vhazování reklamních letáků nemáte zájem, je šíření reklamy touto formou zakázané.

V takovém případě můžete podat podnět k příslušnému krajskému živnostenskému úřadu, který nad dodržováním tohoto zákazu vykonává dozor.

Kde je to upraveno: § 2 odst. 1 písm. c) a § 7 písm. i) zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy; § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

F. Na koho se mohu obrátit?

Nad dodržováním povinností souvisejících s regulací reklamy vykonává dozor:

  • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pro reklamu šířenou v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a pro sponzorování v rozhlasovém a televizním vysílání a v audiovizuálních mediálních službách na vyžádání;
  • Státní ústav pro kontrolu léčiv pro reklamu na humánní léčivé přípravky, na lidské tkáně a buňky a sponzorování v této oblasti s výjimkou toho, nad čím dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání;
  • Ministerstvo zdravotnictví pro reklamu na zdravotní služby a sponzorování v této oblasti s výjimkou toho, nad čím dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání;
  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský pro reklamu na přípravky na ochranu rostlin s výjimkou toho, nad čím dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání;
  • Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv pro reklamu na veterinární léčivé přípravky s výjimkou toho, nad čím dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání;
  • Úřad pro ochranu osobních údajů pro nevyžádanou reklamu šířenou elektronickými prostředky, pokud je tímto šířením spáchána nekalá obchodní praktika;
  • Státní zemědělská a potravinářská inspekce pro požadavky stanovené zákonem o potravinách a tabákových výrobcích s výjimkou toho, nad čím dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání;
  • celní úřady pro reklamu, propagaci nebo podporu hazardních her zakázaných podle zákona upravujícího hazardní hry, a sponzorování v této oblasti s výjimkou toho, nad čím dohlíží Rada pro rozhlasové a televizní vysílání;
  • v ostatních případech krajské živnostenské úřady.

Kde je to upraveno: § 23 odst. 10 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy; § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena