EET, účtování cen a plateb

A. EET
1. Co je EET?

EET je obecně užívanou slovní zkratkou pro elektronickou evidenci tržeb podle zvláštního zákona.

Kde je to upraveno: zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

2. Je rozdíl mezi účtenkou a dokladem o koupi?

Zákon o evidenci tržeb nově používá pojem účtenky, kterou je třeba odlišit od dokladu o zakoupení. Zatímco účtenka slouží právě k evidenci tržeb, doklad o zakoupení zboží či poskytnuté službě upravený v zákoně o ochraně spotřebitele je vydáván pro potřeby spotřebitele a dokládá uskutečněný nákup zboží či poskytnutí služby. Tento doklad musí obsahovat informace o datu nákupu, označení zboží či služby a cenu. Chybět nesmí identifikační údaje podnikatele (jméno nebo název a identifikační číslo). Podnikatel má dále povinnost zřetelně vyznačit na dokladu např. i údaj o tom, že prodávané zboží je použité, nebo trpí vadou, pro kterou byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

Zatímco účtenku je podnikatel povinen vydat vždy, doklad o koupi pouze na žádost.

Účtenka pro elektronickou evidenci tržeb nemusí zahrnovat stejné údaje jako doklad o zakoupení. Pokud ovšem prodávající vydává účtenky, které kromě náležitostí uvedených v zákoně o evidenci tržeb splňují zároveň i náležitosti dokladu o zakoupení podle zákona o ochraně spotřebitele, samostatný doklad o zakoupení již není nutné vydávat.

Kde je to upraveno: § 16, § 24 odst. 7 písm. q) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 18 odst. 1 písm. b); § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

3. Je podnikatel povinen mi vystavit EET účtenku?

Obecně je podnikatel povinen vydat účtenku vždy, tedy bez vyzvání. Pro některé typy podnikání nebo osoby podnikatelů však zákon stanoví výjimku. Některé výjimky jsou ovšem pouze dočasné, proto po určitém datu budou i ostatní podnikatelé povinni vydat vám účtenky.

Kde je to upraveno: § 12, § 18 odst. 1 písm. b), § 37 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

4. Co musí EET účtenka obsahovat?

Cílem účtenky podle zákona o evidenci tržeb je především identifikace podnikatele ve vztahu k orgánům Finanční správy ČR a evidence jeho tržby.

Na účtence proto musí být uveden fiskální identifikační kód, daňové identifikační číslo, označení provozovny, v níž je tržba uskutečněna, označení pokladního zařízení, na němž je tržba evidována a pořadové číslo účtenky. Dále účtenka obsahuje datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, celkovou částku tržby, bezpečnostní kód poplatníka, a také údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Kde je to upraveno: § 20 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

5. Na koho se mohu obrátit?

Dozor nad dodržováním povinností a postupů při evidenci tržeb vykonávají orgány Finanční správy České republiky nebo Celní správy České republiky.

Kde je to upraveno: § 2 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

B. Účtování cen a plateb
1. Musí být zboží označeno cenou?

Informace o ceně by vám měla být sdělena zřetelně při prvním kontaktu se zbožím tak, abyste měli možnost se seznámit s cenou v dostatečném předstihu před jeho koupí. Podnikatel je tudíž povinen zřetelně označit zboží cenou nebo jiným vhodným způsobem zpřístupnit informaci o ceně zboží. Může tak učinit uvedením ceny přímo na baleném výrobku, v regále, formou ceníku na viditelném a přístupném místě v bezprostřední blízkosti daného zboží.

Kde je to upraveno: § 12 a § 24 odst. 7 písm. k) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 13 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách

2. Musím znát konečnou cenu?

Ano. Podnikatel je povinen označit zboží cenou, která je konečná, tedy zahrnující všechny daně, cla a poplatky.

Kde je to upraveno: § 13 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách; § 3 odst. 1 písm. c) a § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

3. Může podnikatel účtovat poplatek za platbu kartou?

Podle § 254 odst. 2 písm. a) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, „Příjemci nenáleží úplata za použití platebního prostředku, u něhož je mezibankovní poplatek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího mezibankovní poplatky za karetní platební transakce upraven v kapitole II tohoto nařízení, a za platební služby, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující požadavky pro úhrady a inkasa v eurech“. V praxi se jedná o platby běžnými debetními a kreditními kartami asociací Visa a MasterCard. Regulace se netýká karet vydaných pro komerční klientelu a některých měně typických platebních karet.

V případě, že příjemce platby poplatek v rozporu se zákonem o platebním styku účtuje, může se dle našeho názoru jednat o bezdůvodné obohacení, přičemž držitel platební karty, který takový poplatek uhradil, se může občanskoprávní cestou domáhat jeho vrácení. Zákon o platebním styku nicméně nespecifikuje žádné veřejnoprávní sankce za vybírání poplatku a Česká obchodní inspekce tedy nemá pravomoc jeho porušení postihovat formou ukládání pokut nebo jinými donucujícími opatřeními. ČOI je oprávněna kontrolovat pouze dodržování § 3 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, který stanoví, že „Prodávající nesmí po spotřebiteli v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek převyšující přímé náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.“ Česká obchodní inspekce tedy může kontrolovat pouze poplatky, které prodávající požaduje po spotřebiteli (nikoliv jiným zákazníkům, kteří spotřebiteli nejsou), a to jen tehdy, pokud poplatek převyšuje přímé náklady prodávajícího. Maximální regulovaná výše poplatků v rámci evropské regulace se týká pouze mezibankovních poplatků, nikoliv poplatků, které hradí prodávající za přijímání karet. Prodávajícímu tedy mohou vznikat v souvislosti s přijímáním platebních karet i výrazně vyšší přímé náklady, než je regulovaná výše mezibankovních poplatků.

Pokud mezi spotřebitelem a prodávajícím vznikl spor ohledně vydání bezdůvodného obohacení v souvislosti s poplatky za platby kartou, může spotřebitel podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) u ČOI.

Kde je to upraveno: § 3 odst. 2 a § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 1811 odst. 2 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 254 odst. 2 písm. a) zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku

4. Na koho se mohu obrátit?

Dozor nad dodržováním povinností v oblasti označování cen podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává příslušný státní orgán podle toho, o jaké zboží či službu se jedná.

Pro střelné zbraně a střelivo je to Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.

Pro podnikatele, kteří vykonávají svou činnost na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky, se jedná o Českou národní banku.

Pro oblast energetických odvětví se jedná o Energetický regulační úřad.

V oblasti služeb elektronických komunikací a poštovních služeb vykonává dozor Český telekomunikační úřad.

V ostatních oblastech vykonává dozor ČOI » podat podnět.

Případně pro oblast zboží a obchodu provádí dozor též obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny.


Dozor nad dodržováním povinností v oblasti účtování poplatku při platbě kartou podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává příslušný státní orgán podle toho, o jaké zboží či službu se jedná.

Pro oblast služeb elektronických komunikací a poštovních služeb se jedná o Český telekomunikační úřad.

Pro oblast provozování hazardních her se jedná o celní úřady.

Pro ostatní oblasti vykonává dozor ČOI » podat podnět.

Kde je to upraveno: § 23 odst. 1, 5, 7, 8, 11, 15 a 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena