Jak mohu postupovat, pokud jsem již smlouvu s podomním prodejcem o energetické aukci uzavřel/a?

U smlouvy, jejímž předmětem je výběr dodavatele energií, uzavřené mimo obchodní prostory, např. při podomním prodeji, je Vaším právem od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Podnikatel nesmí spojit toto právo s jakoukoli sankcí. Podnikatel je povinen Vás informovat o právu na odstoupení od smlouvy. V opačném případě se může lhůta pro odstoupení prodloužit až na rok a 14 dní.

Před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy Vám podnikatel může začít poskytovat službu pouze s Vaším výslovným souhlasem. Zároveň Vás musí informovat o nutnosti uhradit poměrnou část ceny využité služby nebo o úplném pozbytí práva na odstoupení. Zvláštní pozornost proto věnujte ujednáním ve smlouvě, která by zakládala Váš souhlas se započetím poskytování služby ještě před skončením ochranné 14 denní lhůty.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží od okamžiku uzavření smlouvy. Následující den potom, co jste smlouvu uzavřeli, je prvním dnem 14 denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat podnikateli i poslední den 14denní lhůty.

Zákon nevyžaduje písemnou formu odstoupení od smlouvy, lze ji ale z důvodu prokazatelnosti důrazně doporučit. Odstoupení můžete zaslat podnikateli na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu. Pro prokazatelnost odstoupení doporučujeme formu doporučeného dopisu. Uschovejte si podací lístek.

Není nutné uvádět důvod, proč jste se rozhodli využít práva na odstoupení od smlouvy. K odstoupení můžete využít vzorový formulář, který vám podnikatel musí při uzavření smlouvy poskytnout. Pokud odstoupení sepisujete sami, nezapomeňte na identifikaci smlouvy a podnikatele, vůči němuž odstoupení směřuje. Jasně uveďte, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů, konkrétní paragrafy nejsou nutné. Připojte i datum a Váš podpis. Pokud jste při podpisu smlouvy vystavili také plnou moc, doporučujeme ji výslovně odvolat. Vzor odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory naleznete v příloze tohoto doporučení.

Je-li předmětem smlouvy uzavřené při podomním prodeji samotná dodávka elektřiny nebo plynu, nikoliv pouze zprostředkování výběru dodavatele, umožňuje navíc zvláštní zákon smlouvu vypovědět, a to nejpozději 15. den poté, co byly zahájeny dodávky energie.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena