Jak vysoké odstupné může být

Je-li ujednáno odstupné, musí být jeho výše přiměřená. Přiměřenost odstupného se odvíjí od doby mezi okamžikem odstoupení od smlouvy a okamžikem zahájení zájezdu s ohledem na očekávané úspory nákladů a na příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu.

Není-li ujednáno odstupné, odpovídá jeho výše ceně zájezdu snížené o úspory nákladů a o příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu.

Zjednodušeně řečeno, důležité je, jakou část ceny zájezdu cestovní kancelář ušetří na neodvedených nebo vrácených platbách svým dodavatelům, nebo na tom, zda se podaří zájezd prodat jinému zákazníkovi.

Obvykle je sjednáno odstupné ve smlouvě o zájezdu (všeobecných obchodních podmínkách cestovní kanceláře) jako procentní podíl z ceny zájezdu, případně pevná částka, v návaznosti na časový předstih, se kterým zákazník od smlouvy odstupuje. Např. 15 % z ceny zájezdu v případě odstoupení 60 dnů a více před zahájením zájezdu, 25 % z ceny zájezdu v případě odstoupení od 59 do 30 dnů před zahájením zájezdu atd. Cestovní kanceláře si však obvykle ve smluvních podmínkách vyhrazují také právo účtovat odstupné ve výši skutečných nákladů, pokud je tato částka vyšší než procentní paušál.

Skutečnými náklady jsou typicky náklady, které cestovní kancelář v souvislosti se zájezdem zákazníka již uhradila nebo bude muset uhradit svým dodavatelům.

Takovými náklady mohou být např.:

  • cena letenky
  • nevratné platby hotelům
  • úhrady za jiné služby cestovního ruchu (např. za předem zaplacené výlety v rámci zájezdu)

Je logické, že čím více se blíží termín zahájení zájezdu, tím spíše již cestovní kancelář zaplatila svým dodavatelům za jednotlivé služby zahrnuté v zájezdu a tím vyšší jsou tak její skutečné náklady. I v situaci, kdy CK ještě nic dodavatelům nezaplatila, má skutečné náklady v podobě režijních nákladů spojených s komunikací se zákazníkem a s dodavateli.

Obvykle platí, že čím více je zájezd přizpůsoben na míru konkrétnímu zákazníkovi, tím vyšší mohou být skutečné náklady cestovní kanceláře v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

Tímto přizpůsobením na míru můžou být např.:

  • letenka zakoupená individuálně pro konkrétního zákazníka na pravidelné lince mimo kapacitu charterových letů
  • individuálně zajištěné ubytování
  • zahájení zájezdu na jiném než obvyklém místě (např. vyzvednutí přímo u domu)

Skutečné náklady cestovní kanceláře se naopak snižují, jestliže nevznikne cestovní kanceláři povinnost zaplatit za služby cestovního ruchu svým dodavatelům, část plateb je dodavateli vrácena nebo se zájezd podaří prodat jinému zákazníkovi.

Vzhledem k aktuální situaci v cestovním ruchu lze předpokládat, že prodej zájezdu jinému zákazníkovi bude pro cestovní kancelář mnohem obtížnější nebo zcela nemožný. Proto i storno poplatky odůvodněné skutečnými náklady mohou být vyšší než v minulých letech.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena