Jaké podmínky musí voucher splňovat a jak jej lze čerpat

Rozhodne-li se cestovní kancelář využít ochrannou dobu, oznámí to písemně zákazníkovi a vystaví mu poukaz na zájezd nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd. Poukaz na zájezd je platný po dobu trvání ochranné doby. Poukaz na zájezd obsahuje minimálně peněžní částku odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za zájezd, identifikační údaje cestovní kanceláře a datum začátku a konce platnosti poukazu.

Poukaz musí být pojištěn pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Poukaz musí být zákazníkovi zaslán písemně. Elektronicky může být zaslán, pokud byla původní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, např. prostřednictvím internetu, nebo s tím zákazník souhlasil.

Zákazníci, kteří obdrží poukaz na náhradní zájezd, jej mohou vyčerpat flexibilně po dobu trvání ochranné doby. Cestovní kancelář je povinna nabídnout zákazníkovi na jeho žádost rovnocenný náhradní zájezd, k jehož zaplacení zákazník využije poukaz. Nepodá-li cestovní kancelář ve lhůtě 30 dnů od žádosti zákazníka nabídku rovnocenného náhradního zájezdu, ochranná doba skončí. Skončením ochranné doby se stává opět splatným původní peněžitý závazek cestovní kanceláře vůči zákazníkovi.

Je-li navrhovaný náhradní zájezd stejné jakosti, nesmí cestovní kancelář požadovat od zákazníka nad rámec poukazu doplacení případného rozdílu v ceně oproti původní smlouvě o zájezdu. Je-li navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti, je zákazník povinen zaplatit rozdíl v ceně jen tehdy, jestliže cestovní kancelář zákazníkovi nabídla současně také zájezd stejné jakosti a zákazník této nabídky nevyužil.

V případě, že poukaz nebude v ochranné době, tj. nejpozději do 31. 8. 2021, zákazníkem vyčerpán, vrátí cestovní kancelář zákazníkovi veškeré uhrazené platby za původní zájezd nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena