Kdo může voucher odmítnout

Poukaz může odmítnout zákazník, který spadá do jedné z následujících kategorií:

  • držitel průkazu osoby se zdravotním postižením,
  • osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,
  • těhotná žena či osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou,
  • osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě (samoživitel),
  • osoba starší 65 let,
  • zaměstnanec, který ke dni doručení oznámení cestovní kanceláře o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce,
  • škola nebo školské zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.

Chráněný zákazník může odmítnout poukaz na zájezd oznámením cestovní kanceláři. Současně musí vrátit vydaný poukaz na zájezd. Odmítnutím poukazu ochranná doba skončí a obnoví se povinnost cestovní kanceláře vrátit platby přijaté za zrušený zájezd bezodkladně v penězích.

Příslušnost do jedné ze zvláště chráněných skupin zákazníků se posuzuje k datu doručení poukazu zákazníkovi. V případě sporu nese zákazník důkazní břemeno o tom, že patří do jedné z vyjmenovaných chráněných skupin.

Smlouva o zájezdu bývá často uzavřena ve prospěch více zákazníků. V tomto případě jeden zákazník (objednatel) vystupuje zpravidla jako smluvní strana, přičemž smlouvu o zájezdu uzavírá také ve prospěch dalších osob (spolucestujících), které na jejím základě mají právo čerpat služby cestovního ruchu. Také spolucestující mají podle zákona č. 159/1999 Sb. postavení zákazníka, avšak zpravidla nikoliv smluvní strany. Smyslem ochranné doby je po určitou dobu odložit nebo přerušit splatnost závazku cestovní kanceláře k vrácení plateb za zrušený zájezd. Ochranná doba tedy má účinky jen vůči tomu zákazníkovi, kterému vznikl nárok na vrácení plateb za zájezd. Tímto zákazníkem je zpravidla ten zákazník, který je stranou smlouvy o zájezdu a za zájezd uhradil jeho cenu. Příslušnost k vymezené zvláště chráněné skupině je tedy třeba zkoumat ve vztahu k  zákazníkovi, kterému vzniklo právo na vrácení plateb přijatých za zájezd. Pokud takový zákazník spadá do jedné ze zvláště chráněných skupin, může poukaz odmítnout jako celek a cestovní kancelář by mu měla celou finanční částku, na níž by měl jinak právo, vyplatit bez zbytečného odkladu v penězích. Pokud je naopak zákazníkem, kterému vzniklo právo na vrácení plateb, osoba, která do jedné ze zvláště chráněných skupin nespadá, nemůže poukaz odmítnout, byť by např. mezi chráněné osoby spadal jeden ze  spolucestujících, kterému však právo na vrácení peněz nevzniklo.

Příklady:

  • Prarodič starší 65 uzavřel smlouvu o zájezdu pro sebe a ve prospěch svých vnoučat. V případě zrušení zájezdu by platby měly být vráceny prarodiči, včetně plateb, které uhradil za svá vnoučata. Zákazník spadá do zvláště chráněné skupiny osob starších 65 let, může tedy odmítnout poukaz za celý zájezd, přestože děti mezi chráněné skupiny zákazníků nespadají.
  • Smlouvu uzavřel jeden z rodičů pro sebe a ve prospěch manžela a dětí. Jedno z dětí je držitelem průkazu osoby zdravotně postižené. Po zrušení zájezdu by za běžných okolností cestovní kancelář vracela platby rodiči, se kterým uzavřela smlouvu. Vzhledem k tomu, že tento rodič nespadá mezi zvláště chráněné zákazníky, nemůže poukaz odmítnout, přestože jedním ze spolucestujících je držitel průkazu osoby se zdravotním postižením.
  • Smlouvu o zájezdu uzavřela škola ve prospěch nezletilých žáků. Škola jako zákazník má možnost poukaz v celém rozsahu odmítnout, přestože jednotliví žáci nespadají mezi zvláště chráněné skupiny zákazníků.

Smyslem výjimky je poskytnout ochranu v podobě bezodkladného vrácení plateb v penězích zvlášť zranitelným skupinám zákazníků. Musí se však jednat o zákazníky, kterým právo na vrácení plateb již dříve vzniklo.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena