Kdy lze nárok na vrácení plateb za zájezd uplatnit vůči pojišťovně

Cestovní kancelář je povinna sjednat pojištění záruky pro případ úpadku nebo bankovní záruku pro případ úpadku, na základě kterých vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku:

  • neposkytne zákazníkovi repatriaci,
  • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo
  • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

V případě, že cestovní kancelář ocitne v úpadku, může zákazník uplatnit nárok na pojistné plnění u příslušné pojišťovny.

Úpadek definuje insolvenční zákon jako faktický stav. Podle insolvenčního zákona je dlužník v úpadku ve formě platební neschopnosti, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a současně tyto závazky není schopen plnit. Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Podmínkou pro to, aby dlužník byl v úpadku, není, že soud o tomto úpadku již rozhodl. Ke vzniku povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné plnění tak postačuje samotná existence úpadku ve spojení s řádným uplatněním nároku oprávněné osoby. Pokud však není o úpadku závazně rozhodnuto soudem a pojišťovna nebude schopna z dostupných informací dokončit šetření pojistné události, tj. ověřit, zda se cestovní kancelář v úpadku nachází, nemusí do zjištění úpadku pojistné plnění poskytnout.

Informace o pojišťovně, u níž je cestovní kancelář pro případ úpadku pojištěna, by měla být zákazníkovi předána spolu s potvrzením o zájezdu. Informace jsou rovněž dostupné na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj  (www.mmr.cz/cs/ministerstvo/cestovni-ruch/seznam-cestovnich-kancelari).

Pojišťovny na svých internetových stránkách obvykle uveřejňují formulář, na němž je možné nárok na pojistné plnění uplatnit. Pro podrobnější informace doporučujeme kontaktovat informační linku příslušné pojišťovny.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena