Jaká práva má ve vztahu k zájezdu zákazník před uzavřením hranic

V případě, že služby cestovního ruchu byly zakoupeny v rámci zájezdu u cestovní kanceláře, má podle § 2535 občanského zákoníku zákazník právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného (storno poplatků), jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu.

Z důvodu nevyhnutelných a mimořádných okolností, které brání v plnění smlouvy o zájezdu, např. pandemie, může od smlouvy odstoupit také cestovní kancelář. Cestovní kancelář v tomto případě samozřejmě neúčtuje zákazníkovi odstupné.

Pro zájezdy, které se měly uskutečnit před účinností krizového opatření o zákazu vycestování nebo zákazu uskutečňování mezinárodní dopravy dle našeho názoru platí, že v případě, kdy bylo Ministerstvem zahraničních věcí doporučeno do daného místa necestovat, např. z důvodu ohrožení života nebo zdraví v souvislosti s výskytem infekce, vzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy bez zaplacení odstupného, neboť podmínky ustanovení § 2535 občanského zákoníku jsou v takovém případě naplněny. Aktuální doporučení pro cesty do zahraničí jsou uveřejněna na internetových stránkách www.mzv.cz. Přestože doporučení Ministerstva zahraničních věcí nejsou právně závazným rozhodnutím a o tom, zda byly podmínky pro možnost bezplatného odstoupení od smlouvy o zájezdu naplněny, může závazně rozhodnout pouze soud, se domníváme, že rozhodovací praxe soudů bude k těmto doporučením přihlížet.

Cestovní kanceláře, stejně jako jiní podnikatelé, mají obecnou povinnost počínat si ve vztahu ke spotřebitelům s odbornou péčí. Máme za to, že za součást odborné péče lze považovat rovněž to, aby byla ze strany cestovní kanceláře vyhodnocena rizikovost pořádání zájezdu do určité destinace, mj. s ohledem na epidemiologickou situaci, a to s využitím všech cestovní kanceláři dostupných informací, včetně doporučení pro cesty do zahraničí vydávaných MZV. Má-li cestovní kancelář k dispozici informace o tom, že pro některého zákazníka může představovat uskutečnění zájezdu do oblasti zvýšené riziko, např. s ohledem na věk, těhotenství, zdravotní stav apod., měly by být zohledněny i tyto faktory. Nerespektování povinnosti odborné péče může mít vliv mj. na posuzování odpovědnosti cestovní kanceláře za újmu na straně zákazníka, včetně odpovědnosti za újmu na zdraví.

Případné odstoupení od smlouvy doporučujeme provést prokazatelnou formou, např. doporučeným dopisem zaslaným cestovní kanceláři. Z takového dopisu by měl být zřejmý úmysl spotřebitele od smlouvy odstoupit a smlouva, od které spotřebitel odstupuje, by měla být dostatečně identifikovatelná (zejm. označením smluvních stran, číslem smlouvy, termínem zájezdu apod.).

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena