Otázka: Chci dovézt do ČR roušky za účelem dalšího prodeje. Jejich používáním budou uživatelé chránit před event. nákazou sice především své okolí (tj. chránit se navzájem), ale jejich nošení je pravděpodobně v nějaké míře prospěšné i pro daného uživatele (minimálně ve smyslu: lepší něco než nic). Je nutno nechat takovýto výrobek posoudit jako osobní ochranný prostředek, nebo ne?

Odpověď: Pokud by se jednalo o ochranné roušky (ústenky), zhotovené z textilních, popřípadě jiných materiálů, u kterých není deklarována určitá úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti před riziky (např. průnikem částic) pro samotného uživatele výrobku, nepovažují se takové výrobky za osobní ochranné prostředky. Zároveň předpokládáme, že se zde nejedná o zdravotnický prostředek určený pro poskytování lékařské péče (chirurgické roušky).

V případě ochranných roušek zhotovených zejména z textilních a jim podobných materiálů (často i formou domácí výroby), které zjevně nemají a ani nemohou mít vlastnosti požadované pro jejich zařazení jako osobní ochranné prostředky dýchacích cest (netěsní, neplní ani minimální normované požadavky na průnik částic filtračním materiálem, atp.), se pak jedná o výrobky, na které se vztahují právní předpisy o obecné bezpečnosti výrobků (určených spotřebiteli v rámci podnikatelské činnosti), a nelze jim přisuzovat vlastnosti osobních ochranných prostředků. To však neznamená, že by takové výrobky zcela postrádaly svého významu, který vyplývá z jejich konstrukce a určení. Jistě i takové výrobky mohou za určitých okolností sehrát důležitou roli při zamezení šíření virové infekce jak ve vztahu k jejich uživatelům, tak i ve vztahu k okolí.   

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena