Za jakých podmínek odstupné (storno poplatky) účtovat nelze

Odstupné cestovní kancelář nemůže zákazníkovi účtovat v těchto v případech:

  • odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodu, že v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (jedná se např. o karanténní opatření v souvislosti se šířením koronaviru, omezení pro vstup občanů ČR do země z důvodu zařazení ČR či její oblasti do kategorie států s vysokým rizikem nákazy).
  • odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodu, že cestovní kancelář navrhla v souladu s § 2530 občanského zákoníku zvýšení ceny zájezdu o více než osm procent (např. došlo k výkyvu směnného kurzu koruny a zákazník nesouhlasí se zvýšením ceny zájezdu)
  • neodstraní-li cestovní kancelář v průběhu zájezdu v přiměřené době podstatnou vadu zájezdu, kterou jí zákazník vytkl (např. zákazník byl ubytován v hotelu nižší kategorie a cestovní kancelář nezajistila přestěhování do sjednaného hotelu ani v dodatečné lhůtě)
  • porušila-li cestovní kancelář jiným způsobem smlouvu o zájezdu a nesjednala nápravu ani v dodatečně poskytnuté přiměřené době, nebo smlouvu o zájezdu porušila podstatným způsobem
  • od smlouvy odstoupila cestovní kancelář, kromě odstoupení od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zákazníkem (např. cestovní kancelář zrušila zájezd s ohledem na karanténní opatření v souvislosti se šířením koronaviru)

V případě, že je zájezd zrušen cestovní kanceláří nebo zákazníkem v důsledku dopadů pandemie onemocnění COVID-19, odstupné zpravidla účtovat nelze. Je však třeba, aby byl zájezd přímo zasažen (např. termín uskutečnění zájezdu spadá do období, kdy jej nelze uskutečnit z důvodu uzavření hranic, v místě destinace jsou vyhlášena karanténní opatření atd.). Dostačující naopak není pouze obava z cestování, která není objektivně podložená, nebo nesouhlas s některými ochrannými opatřeními cílové země (např. nošení roušek na veřejnosti). 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena