Zahraniční zájezdy po znovuotevření hranic České republiky

Situace je v principu obdobná jako před uzavřením hranic (viz výše).

I přes uvolnění opatření na hranicích až do 14. června 2020 doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí cestovat do zahraničí jen v nezbytných případech. Výjezdy za hranice ČR z důvodu turistiky do této kategorie nespadají. V případě zájezdů, které se mají uskutečnit do tohoto data, mohou bez storno poplatků od smlouvy odstoupit zákazník i cestovní kancelář.

Od 15. června 2020 budou v  jednotlivé státy rozděleny do tří kategorií:

  • Země s nízkým rizikem nákazy
    • Do takových zemí bude možno cestovat za účelem turistiky s tím, že karanténa ani negativní test na COVID 19 nebudou po návratu do ČR vyžadovány. Cizinci z těchto zemí budou moci na území ČR cestovat bez omezení.
  • Země se středním rizikem nákazy
    • Do takových zemí bude možno pro občany ČR cestovat za účelem turistiky s tím, že karanténa ani negativní test na COVID 19 nebudou po návratu do ČR vyžadovány. Pokud však cizinci z těchto zemí přicestují do ČR, budou povinni nastoupit do karantény nebo se prokázat negativním testem na COVID 19.
  • Země s vysokým rizikem nákazy
    • cizinci i občané ČR budou povinni po návratu do ČR nastoupit do karantény nebo se prokázat negativním testem na COVID 19.

Ministerstvo zdravotnictví vyhodnocuje vývoj situace a průběžně aktualizuje zařazení zemí do jednotlivých kategorií. Aktuální seznam je uveřejněn na adrese koronavirus.mzcr.cz. Přehledná mapa je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz/jnp/cz/mapa_cestovatele.html).

Uvedené rozdělení zemí do kategorií má význam při posuzování podmínek, za kterých mohou občané ČR nebo cizinci vstoupit na území ČR. Při vycestování do zahraničí je však důležité věnovat neméně velkou pozornost opatřením států, na jejichž území vstupujete, neboť tyto státy mohou mít podmínky pro vstup na své území nastavené zcela odlišně. Např. při cestě do Chorvatska autem je tedy nutné ověřit podmínky pro vstup na území Chorvatska, ale i tranzitních států Rakouska a Slovinska. Aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.cz).

Pokud je cílovou nebo tranzitní zemí zájezdu země s vysokým rizikem nákazy, platí podle našeho názoru, že podmínky pro odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu bez nutnosti zaplacení odstupného jsou naplněny. Stejně tak může zrušit zájezd i cestovní kancelář.

Pokud je cílovou destinací země s nízkým nebo středním rizikem nákazy, je pro zákazníka možné do takové země cestovat bez omezení po návratu, bude však nutné ověřit opatření pro vstup na území přijaté cílovou zemí. U těchto zemí obecně nelze bez dalšího odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného. S ohledem na situaci v konkrétní destinaci nebo v průběhu cesty nicméně není ani zde vyloučeno, že právo na bezplatné odstoupení od smlouvy vznikne. Je však třeba individuálně posuzovat, zda v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu

Případné odstoupení od smlouvy doporučujeme provést prokazatelnou formou, např. doporučeným dopisem zaslaným cestovní kanceláři. Z takového dopisu by měl být zřejmý úmysl spotřebitele od smlouvy odstoupit a smlouva, od které spotřebitel odstupuje, by měla být dostatečně identifikovatelná (zejm. označením smluvních stran, číslem smlouvy, termínem zájezdu apod.).

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena