Zájezd

A. Je rozdíl mezi zájezdem a ubytováním?

Ano, zájezd je širší pojem a zahrnuje zpravidla nejen ubytování v hotelu či v jiném ubytovacím zařízení, ale i další služby cestovního ruchu. Zájezd je totiž kombinací několika služeb, nejčastěji jde právě o ubytování a leteckou či autobusovou dopravu do cílové destinace. Mezi další služby, které na jedné straně nesmí být pouhým doplňkem těch dvou hlavních a na druhé straně musí tvořit alespoň 20 % ceny zájezdu, patří např. jazykový kurz, zvlášť účtovaný wellness balíček apod. V každém případě musí zájezd trvat minimálně 24 hodin nebo být spojen s přenocováním. Aby se tedy jednalo o zájezd, v souhrnné ceně zájezdu musejí být obsaženy ceny minimálně dvou z výše uvedených služeb, tj. ubytování, doprava či jiná služba tvořící významnou část nabízených služeb.

Oproti tomu ubytování představuje situaci, kdy si objednáte pouze pobyt v hotelu, penzionu či jiném ubytovacím zařízení, ale dopravu si zajistíte sami. V ceně ubytování může být zahrnuta snídaně, polopenze či jiná služba, která je automaticky poskytována každému ubytovanému.

Další podstatný rozdíl mezi ubytováním a zájezdem spočívá v tom, že v případě ubytování vám zákon neposkytuje takovou ochranu jako u zájezdu. U ubytování ve velké míře záleží na tom, co je stanoveno v obchodních podmínkách ubytovacího zařízení.

Kde je to upraveno: § 2326 a § 2522 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

B. Musí být smlouva písemná?

Nemusí. Zájezd si můžete sjednat ústně, po telefonu či přes internet, aniž byste museli podepsat jakoukoli písemnou smlouvu.

Cestovní kancelář či cestovní agentura, u které si zájezd objednáte, vám však musí vydat písemné potvrzení o zájezdu. Musí se tak stát při uzavření smlouvy či bezprostředně poté. Pokud si tedy objednáte zájezd například přes internet, je cestovní kancelář či cestovní agentura povinna vám zaslat písemné potvrzení o zájezdu.

Pokud uzavřete písemnou smlouvu přímo na pobočce cestovní kanceláře či agentury a tato smlouva obsahuje veškeré informace, které mají být v potvrzení o zájezdu, pak není jejich povinností vám vydat samostatné potvrzení, jelikož potřebné informace v písemné formě jste již obdrželi ve smlouvě.

Cestovní kancelář či cestovní agentura by vám zároveň veškeré informace, které obdržíte ve smlouvě či v potvrzení o zájezdu, měla poskytnout již před uzavřením smlouvy.

Kde je to upraveno: § 2525 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; čl. 4 odst. 2 písm. b) směrnice 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy

C. Co si v potvrzení či ve smlouvě ohlídat?

Pokud jste obdrželi potvrzení o zájezdu nebo jen smlouvu o zájezdu, neměly by tam chybět následující údaje. Často bývají součástí všeobecných obchodních podmínek, na které smlouva či potvrzení odkazují.

Vedle obecných údajů jako je označení vás a cestovní kanceláře, jinými slovy identifikační údaje obou stran, by potvrzení o zájezdu či smlouva měla obsahovat čas odjezdu a příjezdu, místo pobytu včetně místa a doby trvání všech služeb, které jsou součástí zájezdu.

Dalším pro vás důležitým údajem je cena zájezdu, vedle které vás cestovní kancelář musí informovat o poplatcích, které nejsou součástí konečné ceny, například se může jednat o letištní poplatek.

Pro případ že s vaším zájezdem nebude vše v pořádku, vás cestovní kancelář musí informovat o tom, jakým způsobem a v jaké lhůtě můžete uplatnit reklamaci vad a jiná práva při nedodržení smlouvy ze strany cestovní kanceláře.

A v neposlední řadě věnujte pozornost části týkající se storno poplatků, které budete povinni uhradit, pokud od smlouvy odstoupíte z jiných důvodu než pro porušení povinnosti ze strany cestovní kanceláře.

Výše uvedené údaje je cestovní kancelář povinna uvést v každé smlouvě či potvrzení o zájezdu, nicméně zahrnuje-li zájezd i jiné služby, je cestovní kancelář povinna ve smlouvě či potvrzení o zájezdu uvést i další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, a údaj o počtu a výši plateb za tyto služby, informace o ubytování jako například údaj o poloze, turistické kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických znacích, informace o dopravě jako například údaj o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty a v neposlední řadě informace o způsobu a rozsahu stravování.

Jsou-li výše uvedené informace uvedeny u nabídky v katalogu, postačí, aby ve smlouvě či v potvrzení o zájezdu byl odkaz na katalogové číslo konkrétní nabídky.

Dále byste měli věnovat pozornost ustanovení o tom, jestli je uskutečnění zájezdu podmíněno účastí určitého počtu zákazníků. Cestovní kancelář je v takovém případě povinna vás o tom výslovně informovat a zároveň uvést lhůtu, v níž vám musí nejpozději sdělit, zda je zájezd zrušen pro nedostatek účastníků.

Kde je to upraveno: § 2527 a § 2528 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

D. Možnost od smlouvy odstoupit
1. Lze od smlouvy odstoupit do 14 dnů?

Od smlouvy o zájezdu můžete odstoupit před jeho zahájením vždy. Pokud se však rozhodnete odstoupit z jiného důvodu, než je porušení smlouvy ze strany cestovní kanceláře, budete povinni uhradit cestovní kanceláři odstupné známé jako stornopoplatek. A to i v případě, že si zájezd objednáte přes internet či po telefonu a rozmyslíte si to do 14 dnů od objednávky. Zákon totiž neumožňuje spotřebitelům od smlouvy o zájezdu odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. 

Kde je to upraveno: § 1818, § 1840 písm. f), § 2533 a § 2536 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2. A je možné odstoupit od smlouvy pro její změnu ze strany CK?

Každý, kdo uzavře smlouvu, je povinen ji dodržet, rovněž tak cestovní kancelář. Brání-li jí v tom vnější okolnosti, na které nemá vliv, může vám sice navrhnout změnu zájezdu, je však vaším právem se změnou nesouhlasit a zájezd zrušit bez jakýchkoli storno poplatků.

Pokud je cestovní kancelář nucena změnit některou z náležitostí smlouvy, je povinna vám navrhnout, zda s danou změnou souhlasíte. A zároveň je povinna vám předložit výši nové ceny, jestliže by v důsledku změny došlo ke změně také ceny zájezdu. Zejména se jedná o situace, kdy vám cestovní kancelář nabídne ubytování v jiném hotelu, než v tom, který jste si objednali, či vám nabídne změnu dne odletu či příletu.

Pokud byste s takovou změnou nesouhlasili, máte právo od smlouvy odstoupit, přičemž cestovní kancelář je povinna vám poskytnout lhůtu pro odstoupení od smlouvy, která nesmí být kratší než pět dnů. Pokud byste však v určené lhůtě, od smlouvy neodstoupili, vaše jednání by se posoudilo jako souhlas s danou změnou smlouvy.

Jestliže se rozhodnete pro odstoupení od smlouvy, cestovní kancelář je povinna vám nabídnout náhradní zájezd obdobné kvality jako zájezd, na který jste měli původně odjet. Tuto nabídku nejste povinni přijmout, a pokud ji odmítnete, je cestovní kancelář povinna vyplatit vám veškeré finanční prostředky. Pokud byste však nabídku cestovní kanceláře přijali a jednalo by se o zájezd vyšší kvality, například jste měli být původně ubytováni ve čtyřhvězdičkovém hotelu a nová nabídka se vztahuje na ubytování v pětihvězdičkovém hotelu, cestovní kancelář po vás nemůže požadovat vyšší cenu než tu, kterou jste měli sjednanou v původní smlouvě. A zároveň pokud by byla situace opačná a vy jste přijali nabídku na absolvování zájezdu nižší kvality, cestovní kancelář je povinna vyplatit vám rozdíl v ceně těchto dvou zájezdů.

Kde je to upraveno: § 2531 a § 2534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

3. A jde to, pokud CK nedodrží smlouvu?

Cestovní kancelář i vy jste povinni dodržet smlouvu v takové podobě, v jaké jste ji mezi sebou uzavřeli. Pokud cestovní kancelář některou ze svých povinností nedodrží, jste oprávněni od smlouvy odstoupit. V takovém případě po vás cestovní kancelář nemá právo požadovat žádné storno poplatky, ale naopak je povinna vám vrátit veškeré finanční prostředky, které jste jí za zájezd uhradili.

Mezi takové porušení smlouvy ze strany cestovní kanceláře, které by vám založilo právo odstoupit od smlouvy, spadá například situace, kdy vám cestovní kancelář změní datum odjezdu či příjezdu na zájezd, aniž by vám navrhla, zda se změnou souhlasíte. Nebo vám cestovní kancelář výrazně zvýší cenu zájezdu z jiných než zákonem stanovených důvodů.

Kde je to upraveno: § 2536 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

4. Lze odstoupit z jiných důvodů?

Od smlouvy o zájezdu můžete před jeho zahájením odstoupit vždy. Pokud ovšem odstoupíte z jiného důvodu, než je porušení smlouvy ze strany cestovní kanceláře, nevyhnete se povinnosti uhradit jí storno poplatek.

Výši storno poplatků je cestovní kancelář povinna uvést v potvrzení o zájezdu či ve smlouvě. Zpravidla tak činí ve svých  obchodních podmínkách, na které potvrzení či smlouva odkazují.

Kde je to upraveno: § 2527 odst. 1 písm. e) a § 2536 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

E. Můžu za sebe poslat náhradníka?

Stane-li se něco nečekaného, co by vám zabránilo se v plánovaném termínu zájezdu účastnit a chcete-li se vyhnout stornopoplatkům, může místo vás jet někdo jiný. Zákon hovoří o postoupení smlouvy, pro vás to však znamená jen to, že cestovní kanceláři oznámíte osobu, která vás nahradí. Nezbytné je oznámení učinit nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu a jeho součástí musí být souhlas náhradníka, že místo vás pojede, Pokud na účastníky zájezdu v dané destinaci jsou kladeny zvláštní požadavky, např. povinné očkování, musí i náhradník tyto požadavky splnit.

Spolu s náhradníkem jste společně zavázáni uhradit cestovní kanceláři cenu zájezdu a zároveň náklady, které jí vzniknou v souvislosti se změnou osob, například poplatek při změně osoby na letence. Žádné další platby po vás cestovní kancelář však požadovat nesmí.

Kde je to upraveno: § 2532 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

F. Může CK dodatečně zvýšit cenu?

Ano, ale má to přísná pravidla. Cestovní kancelář sice může po uzavření smlouvy zvýšit cenu zájezdu, ale pouze za podmínky, že je to ve smlouvě či obchodních podmínkách ujednáno spolu s přesně určeným způsobem výpočtu ceny. Sami byste měli být schopní se případného zvýšení ceny dopočítat. Zákon dovoluje cestovní kanceláři zvýšit cenu za podmínek uvedených výše pouze ze tří důvodů, jimiž jsou zdražení ceny dopravy, například zvýšená cena pohonných hmot, dále z důvodu jiných plateb souvisejících s dopravou, například letištní poplatky zahrnuté v ceně zájezdu. A posledním důvodem pro zvýšení ceny je zvýšení směnného kurzu, který byl použit pro stanovení ceny zájezdu, a to o více jak 10%.

Oznámení o zvýšení ceny musí cestovní kancelář odeslat nejpozději jednadvacátý den před zahájením zájezdu. Nestihne-li to, nejste povinni navýšení ceny hradit. Rovněž to znamená, že u zájezdů na poslední chvíli k dodatečnému zvýšení ani dojít nemůže a cena zájezdu pro vás zůstává již neměnná.

Kde je to upraveno: § 2530 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

G. Co když objednaný hotel bude obsazený?

Pokud vám cestovní kancelář před zahájením zájezdu oznámí, že vámi objednaný hotel je obsazený, musí vám cestovní kancelář navrhnout změnu smlouvy v podobě jiného ubytování. Tuto změnu však nejste povinni přijmout, naopak je vaším právem se změnou nesouhlasit a zájezd zrušit bez jakýchkoli stornopoplatků.

Pokud je cestovní kancelář nucena vnějšími okolnostmi změnit hotel, je povinna vám navrhnout, zda s danou změnou souhlasíte. A zároveň je povinna vám předložit výši nové ceny, jestliže by v důsledku změny došlo ke změně také ceny zájezdu.

Pokud byste s takovou změnou nesouhlasili, máte právo od smlouvy odstoupit, přičemž cestovní kancelář je povinna vám poskytnout lhůtu pro odstoupení od smlouvy, která nesmí být kratší než pět dnů. Nevyjádříte-li se však v určené lhůtě, pokládá se to za váš souhlas s navrženou změnou smlouvy.

Jestliže jste však obsazení hotelu zjistili až na místě, má cestovní kancelář povinnost vám zajistit nápravu na místě, a to bezodkladně. Zajistí-li hotel vyšší kvality, rozhodně nemáte povinnost cokoli doplácet. V případě, že náhradní ubytování bude v nižší kvalitě a tedy i levnější, rozdíl v ceně je cestovní kancelář povinna vám vrátit.

Kde je to upraveno: § 2531, § 2534, § 2537 odst. 1 a § 2539 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

H. Reklamace zájezdu
1. Kdo může podat reklamaci?

Všeobecné obchodní podmínky určují, kdo je zákazníkem, jenž může reklamovat. Reklamaci zájezdu je oprávněna podat osoba, která uzavřela smlouvu, ale i další osoby, které jsou ve smlouvě uvedeny jako spolucestující. Jde-li o rodinný zájezd s dětmi, pak ten z rodičů, který smlouvu uzavřel, zpravidla bude reklamovat za všechny členy rodiny. Předpokládá se totiž, že osoba, která smlouvu uzavřela, také hradila cenu zájezdu, a proto jen ona má právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu. Ostatní spolucestující se však mohou dožadovat nápravy na místě nebo požadovat náhradu škody. U ostatních skupin, kdy jeden vystupuje spíše jako zástupce ostatních spolucestujících, kteří si zájezd hradí sami, měli by i jeho nedostatky vytýkat každý sám za sebe. Lze doporučit, aby vždy reklamaci uplatnili všichni účastníci společně a případnou slevu si rozdělili.

Cestovní kancelář vás musí informovat o vašich právech z vad zájezdu, mimo jiné i o tom, kdo může reklamaci uplatnit.

Kde je to upraveno: § 4 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu; § 2521 a § 2537 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13 a § 24 odst. 7 písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

2. U koho mám podat reklamaci?

Za vady zájezdu odpovídá pořadatel zájezdu, kterým je cestovní kancelář, tudíž byste reklamaci měli směřovat vůči ní.

Reklamaci přímo v místě konání zájezdu řešte s delegátem. Některé nedostatky se mu může podařit odstranit nebo alespoň zmírnit již na místě. Vždy je lepší reklamaci uplatnit písemně a zajistit si kontakty na jiné nespokojené zákazníky. Rovněž můžete kontaktovat přímo cestovní kancelář, například prostřednictvím e-mailu.

Jestliže jste si smlouvu sjednali přes cestovní agenturu, můžete reklamaci podat také u ní. Cestovní agentura ji předá cestovní kanceláři, která zájezd pořádala.

Cestovní kancelář vás musí informovat o vašich právech z vad zájezdu, mimo jiné o tom, u koho můžete reklamaci uplatnit.

Kde je to upraveno: § 2540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13 a § 24 odst. 7 písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

3. Co vše lze reklamovat?

Pokud vám cestovní kancelář neposkytla takový zájezd, který jste si objednali či který jste na základě zvyklostí důvodně očekávali, jedná se o nedostatky zájezdu, které můžete reklamovat.

Mezi nejčastěji vyskytující se vady zájezdu patří problémy s ubytováním jako například záměna hotelu, chybějící bazén, probíhající stavební úpravy, nedostatečné vybavení či velikost pokoje, chybějící výhled na moře, byl-li přislíben, nefunkční klimatizace, nedostatečný úklid pokoje, či hluk z nočních klubů.

Vady zájezdu se však netýkají pouze ubytování, můžete se setkat i s pochybením v podobě stravování, delší vzdáleností hotelu od pláže oproti údajům uvedeným v katalogu či chybějící animační program. Na druhou stranu ne vždy musí být nenaplněné představy o zájezdu vždy oprávněným důvodem pro reklamaci.

Cestovní kancelář vás musí informovat o vašich právech z vad zájezdu.

Kde je to upraveno: § 2537 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13 a § 24 odst. 7 písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

4. Na co při reklamaci nezapomenout?

Pokud zájezd neodpovídal tomu, co bylo ujednáno, neměli byste před reklamací zapomenout udělat následující kroky.

V prvé řadě byste si nedostatky měli dostatečně zdokumentovat, nejlépe pořídit fotografie, případně videonahrávky. Kopie fotografií či jiných záznamů vad poté můžete předložit cestovní kanceláři při uplatnění reklamace jako důkazy.

Reklamujte písemně nebo trvejte na písemném potvrzení od delegáta, cestovní kanceláře či cestovní agentury. V textu reklamace musí být uvedeno, kdo a vůči komu reklamaci podává. Jinak řečeno označíte sebe a cestovní kancelář, číslo smlouvy či zájezdu. Důležité je podrobně popsat, v čem spatřujete nedostatek zájezdu, který reklamujete, a jakým způsobem by měla být reklamace vyřízena. Po návratu je tradičním způsobem vyřízení poskytnutí slevy z ceny zájezdu. Nezapomeňte na datum uplatnění reklamace a váš podpis. 

Cestovní kancelář vás musí informovat o vašich právech z vad zájezdu, vaši reklamaci přijmout a potvrdit vám její uplatnění.

Kde je to upraveno: § 13, § 19 odst. 1 a § 24 odst. 7 písm. l) a v) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

5. Kdy mohu reklamovat?

Reklamaci určitě neodkládejte. Podejte ji co nejdříve po zjištění závady, abyste docílili nápravy už přímo v místě pobytu. Nejzazší lhůta pro její uplatnění činí jeden měsíc po skončení zájezdu.

Reklamaci podejte delegátovi, nejlépe v písemné formě. Její předání si nechte potvrdit. Delegát nebo přímo cestovní kancelář by poté měli bezodkladně zjednat nápravu. Pokud by tak neučinili ani v přiměřené lhůtě, kterou jim určíte, máte právo si nápravu zajistit sami. Pokud například na vašem hotelovém pokoji neteče voda a cestovní kancelář není schopná vás přestěhovat do jiného pokoje, můžete si srovnatelné náhradní ubytování vyřídit a dožadovat se po cestovní kanceláři úhrady nákladů s tím spojených.

Po návratu lze s úspěchem reklamovat vady, které nebylo možné odstranit v místě konání zájezdu (kupříkladu  bazén v rekonstrukci, větší vzdálenost hotelu od pláže) nebo se vyskytly až na konci pobytu (kupříkladu poslední noc bez funkční klimatizace. V takových případech máte právo na poskytnutí slevy z celkové ceny zájezdu a to ve výši, která odpovídá rozsahu a trvání vady. 

Cestovní kancelář vás musí informovat o vašich právech z vad zájezdu, mimo jiné o tom, kdy můžete reklamaci uplatnit.

Kde je to upraveno: § 2537 odst. 2 a § 2540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13 a § 24 odst. 7 písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

6. Do kdy musí CK vyřídit reklamaci?

Cestovní kancelář musí vaši reklamaci vyřídit nejpozději do třiceti dnů, zejména se jedná o reklamaci týkající se požadované slevy z celkové ceny zájezdu.

Pokud se však jedná o vadu zájezdu odstranitelnou v místě pobytu, je cestovní kancelář povinna vadu odstranit ve vámi určené přiměřené lhůtě. Tato lhůta by měla být přiměřená k závažnosti dané vady, pokud například je váš hotel obsazen, je podnikatel povinen tuto závadu odstranit bezodkladně, avšak za situace, že vám na pokoji chybí ovladač od televizoru, řešení vady snese odkladu do druhého dne.

Jestliže cestovní kancelář odstranitelnou vadu ve vámi určené lhůtě neodstraní, máte právo si zjednat nápravu sami a cestovní kancelář je povinna uhradit vám náklady, které jste za nápravu museli uhradit. Pokud je tedy váš hotel obsazen a vy si sjednáte ubytování v jiném vhodném hotelu, cestovní kancelář je povinna vám uhradit náklady vynaložené na ubytování.

Jedná-li se však o vadu neodstranitelnou v místě destinace, či požadujete-li slevu z ceny zájezdu například za tři dny nefunkční klimatizace, má podnikatel na vyřízení reklamace třicet dnů. Nicméně i pokud by se vám cestovní kancelář v této lhůtě k vaší reklamaci nevyjádřila, musíte se svým nárokem obrátit na soud, případně ještě předtím můžete využít mimosoudní řešení sporu.

Cestovní kancelář vás musí informovat o vašich právech z vad zájezdu, mimo jiné o tom, dokdy je povinna reklamaci vyřídit. 

Kde je to upraveno: § 2537 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; § 13, § 19 odst. 3, § 24 odst. 7 písm. l) a x) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele

7. Nejčastější důvody reklamace
a) Ubytování v jiném hotelu

Jestliže vás cestovní kancelář ubytovala v jiném hotelu, než v tom, který jste si objednali, a jednalo-li se o hotel nižší kvality, můžete trvat na vrácení rozdílu v ceně. Pokud vám cestovní kancelář zajistila náhradní ubytování v hotelu vyšší kvality, nesmí od vás požadovat žádné další platby.

Kde je to upraveno: § 2539 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

b) Chyběl slíbený výhled na moře

Jestliže jste byli ubytováni v pokoji bez výhledu na moře, ačkoli jste jej ve smlouvě či potvrzení o zájezdu výhled požadovali, máte právo na slevu z celkové ceny zájezdu. Podpůrně lze odkazovat například na již ustálenou judikaturu německých soudy jako nezávaznou pomůcku pro určení odpovídající výše slevy u jednotlivých vad zájezdu.

Kde je to upraveno: § 2540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Frankfurtská tabulka slev

c) Nespokojenost s jídlem

Nedostatečnou kvalitu jídla můžete rovněž reklamovat a požadovat slevu z celkové ceny zájezdu. Pokud bude více nespokojených účastníků zájezdu, reklamujte společně anebo si opatřete jejich kontaktní údaje pro případné svědectví. Přiměřenou výši slevy je třeba určit s ohledem na váš konkrétní případ. Pomoci vám může Frankfurtská tabulka slev, která byla vytvořena německými soudy jako nezávazná pomůcka pro určení odpovídající výše slevy u jednotlivých vad zájezdu. Bylo-li vám například opakovaně servírováno jídlo studené, uvádí Frankfurtská tabulka nárok na 10% slevu z ceny zájezdu, kdežto u jídla zkaženého lze požadovat i 20 až 30 % z celkové ceny.

Kde je to upraveno: § 2540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Frankfurtská tabulka slev

d) Nevyhovující kvalita ubytování

Nedostatečný úklid pokoje, nefungující klimatizace, nebo třeba netekoucí teplá voda, to jsou všechno vady zájezdu, které je možné reklamovat a požadovat po cestovní kanceláři slevu z ceny zájezdu. Přiměřenou výši slevy je nutné určit s ohledem na váš konkrétní případ. Pomoci vám může Frankfurtská tabulka slev, která byla vytvořena německými soudy jako nezávazná pomůcka pro určení odpovídající výše slevy u jednotlivých vad zájezdu.

Kde je to upraveno: § 2540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Frankfurtská tabulka slev

e) Nebylo možné spát kvůli hluku z nočního klubu

Jestliže vám spánek narušovala hlasitá hudba z nedalekého nočního klubu, můžete uplatnit reklamaci a chtít slevu z ceny zájezdu. Přiměřenou výši slevy je třeba určit s ohledem na váš konkrétní případ. Pomoci vám může Frankfurtská tabulka slev, která byla vytvořena německými soudy jako nezávazná pomůcka pro stanovení výše slevy při reklamaci zájezdu, která pro tuto situaci stanoví slevu ve výši 10 až 40 % z celkové ceny zájezdu.

Kde je to upraveno: § 2540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; Frankfurtská tabulka slev

f) Hotel byl od pláže dál, než bylo slíbeno

Pokud cestovní kancelář uvádí v nabídce zájezdu, že se hotel nachází 300 metrů od pláže, ale ve skutečnosti to je 600 metrů, máte právo na slevu z celkové ceny zájezdu. Pro určení přiměřené výše slevy je rozhodující, jak velký byl rozdíl mezi vzdáleností skutečnou a uvedenou v nabídce.

Kde je to upraveno: § 2540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

g) Pozdější čas příjezdu do destinace v důsledku zpoždění letu

Pokud jste kvůli zpoždění letadla dorazili do místa určení například o deset hodin později, máte vedle požadavků na finanční kompenzaci a poskytnutí zvláštních služeb při zpoždění letu vůči leteckému dopravci také právo požadovat po cestovní kanceláři v rámci reklamace slevu z ceny zájezdu. Výše slevy odpovídá poměrné části doby, o kterou se váš pobyt zkrátil.

Kde je to upraveno: § 2540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

8. Kdy mohu žádat náhradu za ztrátu radosti z dovolené?

Některé vady zájezdu mohou být tak zásadní, že vám zkazí celý zájezd nebo jeho podstatnou část. V takovém případě můžete požadovat jednak slevu z ceny zájezdu, ale navíc ještě částku odpovídající způsobené újmě.

Musí se jednat o vadu, která vznikla tak, že cestovní kancelář porušila některou ze svých povinností. Deštivé počasí může zkazit celou dovolenou, cestovní kancelář jej však ovlivnit nedokáže.

Důležité je, že náhradu za ztrátu radosti z dovolené lze uplatnit pouze ve skutečně závažných případech, zákon hovoří zejména o situacích, kdy byl zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Pokud vás tedy po celou dobu zájezdu rozčilovalo, že u hotelového bazénu je nedostatek přislíbených lehátek, může to být důvod k uplatnění práva na slevu z ceny zájezdu, nikoli však k náhradě újmy za ztrátu radosti z dovolené. Jestliže jste ale několik dní trpěli žaludečními obtížemi v důsledku zkaženého jídla podávaného v rámci all inclusive, nebo vás cestovní kancelář vůbec nedopravila do cílové destinace (ačkoli měla), lze požadovat slevu z ceny zájezdu a k tomu i náhradu za ztrátu radosti z dovolené.

Kde je to upraveno: § 2543 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Na koho se mohu obrátit?

Dozor nad dodržováním informační povinnosti o vlastnostech nabízeného zájezdu a o jeho ceně formou katalogu nebo jinou prokazatelnou formou pře uzavřením smlouvy vykonávají obecní živnostenské úřady, zatímco dozor na dodržováním informační povinnosti  o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamací, dále povinností při přijímání a vyřizování reklamací, o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) a dalších povinností cestovní kanceláře vykonává ČOI. V případě zjištěného porušení uvedených povinností můžete podat podnět k prošetření.

PODAT PODNĚT

Ten vám ovšem nemůže pomoci vyřešit váš spor s cestovní kanceláří.

Pokud mezi vámi a cestovní kanceláří vznikl spor ohledně práv a povinností ze smlouvy o zájezdu můžete podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) u ČOI.

PODAT NÁVRH

Kde je to upraveno: § 20d, § 20e písm. d) a § 23 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 10, § 10a odst. 1 a § 10b odst. 2 písm. j) a odst. 5 písm. a) zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu; § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád“.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena