Zahraniční zájezdy z České republiky

V současné době není dle vyhlášených krizových opatření vlády České republiky možné překračovat státní hranice, není-li naplněna některá z výjimek. Zahraniční zájezdy s odjezdem z České republiky nelze do změny nebo zrušení krizových opatření realizovat. Cestovní kanceláře by měly z tohoto důvodu dotčené zájezdy zrušit a vrátit zákazníkům celou zaplacenou cenu bez storno poplatků. Pokud cestovní kancelář zájezd sama nezruší, může od smlouvy odstoupit podle § 2535 občanského zákoníku také zákazník. V takovém případě má zákazník právo na vrácení ceny zájezdu bez storno poplatků, pokud se s cestovní kanceláří nedohodne na jiném řešení, např. na posunutí termínu nebo vystavení poukazu.

Pro zájezdy, které se měly uskutečnit před účinností krizového opatření o zákazu vycestování, dle našeho názoru platí, že v případě, kdy bylo Ministerstvem zahraničních věcí doporučeno do tohoto místa necestovat např. z důvodu ohrožení života nebo zdraví, vzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy bez zaplacení odstupného, neboť podmínky ustanovení § 2535 občanského zákoníku jsou v takovém případě naplněny. Aktuální doporučení pro cesty do zahraničí jsou uveřejněna na internetových stránkách www.mzv.cz. Přestože doporučení Ministerstva zahraničních věcí nejsou právně závazným rozhodnutím a o tom, zda byly podmínky pro možnost bezplatného odstoupení od smlouvy o zájezdu naplněny, může závazně rozhodnout pouze soud, domníváme se, že rozhodovací praxe soudů bude k těmto doporučením přihlížet.

Případné odstoupení od smlouvy doporučujeme provést prokazatelnou formou, např. doporučeným dopisem zaslaným cestovní kanceláři. Z takového dopisu by měl být zřejmý úmysl spotřebitele od smlouvy odstoupit a smlouva, od které spotřebitel odstupuje, by měla být dostatečně identifikovatelná (zejm. označením smluvních stran, číslem smlouvy, termínem zájezdu apod.).

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena