Stanoviska ADR

Stanoviska oddělení ADR České obchodní inspekce uveřejněná níže vyjadřují právní názor oddělení ADR a nejsou pro strany sporu ani jiné osoby právně závazná. Právní názor vyjádřený ve stanovisku se může lišit od případného následného soudního rozhodnutí ve věci.

Stanovisko oddělení ADR ze dne 8. 12. 2017

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu:

Ustanovení § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „zákon“ či „OZ“) zakládá vyvratitelnou domněnku vadnosti zboží již v okamžiku jeho převzetí spotřebitelem od prodávajícího či dopravce, projeví-li se vada kdykoli během šesti měsíců od převzetí. Spotřebitel je podle § 2165 odst. 1 OZ oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Pro oznámení vady žádná lhůta zákonem stanovena není. Vůči spotřebiteli nelze namítat opožděné oznámení vady zboží, jedno jestli skryté či zjevné, v důsledku promeškání lhůty dvou pracovních dnů od převzetí zboží od dopravce, kterou určil prodávající ve svých obchodních podmínkách. Nejenže zákon spotřebiteli neukládá povinnost si zboží překontrolovat a zjištěné vady v této lhůtě oznámit, ale naopak zakazuje jakákoli smluvní ujednání, která by spotřebitele omezovala či dokonce zbavovala jeho práv z vadného plnění. Ke smluvním ujednáním odchylujícím se od znění zákona se nepřihlíží.

Spotřebitel je v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a) OZ oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem a vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdržel, vadné, tj. i poškozené při přepravě, nevyjímaje. Poškození zboží při přepravě představuje rozpor s kupní smlouvou a je tudíž vadou ve smyslu § 2161 odst. 1 OZ, která zakládá spotřebiteli právo z vadného plnění a za kterou je odpovědný pouze prodávající. Nezáleží na tom, jakým způsobem byla kupní smlouva se spotřebitelem uzavřena, vždy se uplatní domněnka existence vady při převzetí, dokud ji prodávající nevyvrátí důkazem opaku.

Jinými slovy řečeno, prodávající musí prokázat, že zboží bylo v okamžiku jeho převzetí spotřebitelem od dopravce ve shodě s kupní smlouvou, tedy zcela bezvadné. V opačném případě je prodávající povinen spotřebiteli vrátit veškeré peněžní prostředky, které od něho přijal, bez nároku na započtení jakékoli částky z důvodu snížení hodnoty zboží dle § 1833 OZ.

Stanovisko ke stažení zde (pdf, 322 KB).

Stanovisko oddělení ADR ze dne 18. 7. 2017

Stanovisko oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) České obchodní inspekce ke sporům týkajícím se prodeje LED žárovek v souvislosti se změnou dodavatele energií sjednávanou mimo obchodní prostory.

Skutečnost, že kupní smlouva na LED žárovky obsahuje ustanovení vylučující její závislost na smlouvě o sdružených dodávkách energií, nemůže popřít, že se jedná o smlouvy závislé. V případě předčasného ukončení smlouvy o sdružených dodávkách energií je automaticky zrušena i kupní smlouva.

Z pohledu profesionála není možné očekávat, že by spotřebitel v případě řádné informovanosti na vyloučení aplikace § 1727 občanského zákoníku se všemi jeho dopady přistoupil. Dané smluvní ujednání tak jednoznačně naplňuje znaky nepřiměřeného ujednání, ke kterému se dle § 1815 občanského zákoníku nepřihlíží.

Stanovisko ke stažení zde (pdf, 218,39 KB).

Stanovisko oddělení ADR ze dne 19. 12. 2016

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu:

V případě, že si spotřebitel v rámci reklamaci zvolí určité právo z vadného plnění a podnikatel nebude povinen vyhovět požadavku spotřebitele, ale bude mít povinnost reklamaci vyřídit jiným způsobem (například ve smyslu § 2169 odst. 1 OZ, kdy se jako způsoby řešení reklamace nabízí zejména odstranění vady opravou, dodáním nové věci bez vad, nebo odstoupení od smlouvy), není to důvod pro přerušení lhůty k vyřízení reklamace, respektive pro podání nové reklamace. Podnikatel je v takovém případě povinen vyřídit reklamaci ve smyslu § 19 odst. 3 ZOS obecně ve lhůtě 30 dní od uplatnění reklamace.

Stanovisko ke stažení zde (pdf, 213,26 KB).

Stanovisko oddělení ADR ze dne 1. 9. 2016

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu:

Skutečnost, že podnikatel má jako hlavní podnikatelskou aktivitu prodej zboží ve stánkovém prodeji, kdy stánek je označen v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v aktuálním znění (dále „ŽZ“) a má tedy povahu mobilní provozovny, nevylučuje aplikaci ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „OZ“) obsažených v Části čtvrté, Hlavě I, Díle 4, Oddíle 2 týkajících se uzavírání smluv distančním způsobem a závazků ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory.

Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory v souladu s ustanovením § 1829 ve spojení s § 1831 OZ, může podnikatel po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem. Vrací-li spotřebitel podnikateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy zboží zpět, odpovídá podnikateli podle § 1833 OZ pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nesdělil-li podnikatel spotřebiteli informace o jeho právu na odstoupení od smlouvy včetně podmínek, lhůt a postupů pro uplatnění tohoto práva, včetně předání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) OZ, pak není oprávněn požadovat za užívání předmětu plnění žádnou náhradu a spotřebitel není povinen poskytnout náhradu za snížení hodnoty zboží vzniklé nakládáním s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Informace podle § 1820 odst. 1 písm. f) podnikatel sdělí spotřebiteli v souladu se zněním § 1828 odst. 1 OZ v písemné formě, v jiné textové podobě jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil.

Stanovisko ke stažení zde (pdf, 218,39 KB).

Stanovisko oddělení ADR ze dne 24. 8. 2016

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu:

Ustanovení § 2110 písm. d) občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb., dále OZ) neopravňuje podnikatele k účtování náhrady za amortizaci spotřebního zboží či jiné náhrady v případě, kdy je spotřebitel ze zákona oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vadného plnění a zboží vrací v původním stavu pouze s přihlédnutím k běžnému opotřebení odpovídajícímu době jeho užívání. Vrací-li spotřebitel podnikateli v rámci běhu 24 měsíční lhůty, po kterou je podle § 2165 OZ oprávněn u prodejce uplatnit práva z vadného plnění, v souvislosti s odstoupením od smlouvy zboží, které nese známky běžného užívání, nelze paušálně hovořit o tom, že by ve smyslu § 2110 písm. d) došlo ke „spotřebování“ nebo „pozměnění“ věci při obvyklém použití, za které by podnikateli náležela náhrada do výše, v níž měl spotřebitel z použití věci prospěch. K odchylnému znění smluvních podmínek se nepřihlíží.

Stanovisko ke stažení zde (pdf, 262,71 KB).

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena