Kontrola polských kotlů na spalování uhlí

(Praha, 24. červenec 2012) Na základě přijatého podnětu prověřovalo oddělení technické inspekce ČOI informaci, že jsou na trhu ČR v prodeji  kotle polské výroby, které nesplňují základní požadavky norem a nařízení vlády a rovněž nemají předpoklady pro spalování hnědého uhlí.  Kontrola se týkala distributorů těchto výrobků a byla zaměřena na správnost značení, průvodní dokumentaci a ověření, zda tyto výrobky splňují požadavky všech příslušných právních předpisů, včetně požadavků technické normy EN 303–5 a druhu paliva vzhledem k předloženým zkušebním protokolům. Kontrolou celkem 4 distributorů byly zjištěny nedostatky u 3 z nich. Odstranitelné nedostatky byly uvedeny do souladu s právními předpisy, za zjištěná porušení povinností byly nebo budou uloženy sankce a další zjištění budou postoupena k došetření u zahraničních výrobců v rámci EU.

Na základě podkladů předaných stěžovatelem byla pracovníky České obchodní inspekce, inspektorát Středočeský a Hl. město Praha, provedena kontrola u distributorů polských kotlů na českém trhu. Dle informace se v ČR prodávají kotle, které nesplňují základní požadavky norem a nařízení vlády a rovněž nemají předpoklady pro spalování hnědého uhlí. Kontrola byla zaměřena na čtyři vytipované distributory těchto kotlů polského výroby.

Kontrolované výrobky

Kotel se zásobníkem PER-EKO KSR 37 kW – ocelový teplovodní kotel typu KSR, který je určen pro systémy ústředního vytápění rodinných domů s automatickou řídící jednotkou ST – 37.

Kotel se zásobníkem PER-EKO typ: KSP DUO 15 – ocelový teplovodní kotel typu KSP, který je určen pro systémy ústředního vytápění rodinných domů s automatickou řídící jednotkou SP – 24.

Kotel s podavačem paliva EKO-TECH 75 kW, číslo produktu TT-007.

Kotel s podavačem paliva OGNIWO EKO 24 kW – elektrický model pro řízení internetem, číslo produktu OG-003

Kotel s podavačem paliva PER-EKO KSR 25 kW, číslo produktu PE-007

Tyto  výrobky jsou v ČR stanovenými výrobky dle ustanovení § 12 odst. 1 písmeno a) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, přičemž pro posouzení shody je závazná technická norma ČSN EN 303-5 Kotle pro ústřední vytápění – Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW – Terminologie, požadavky, zkoušení a značení. Na výrobky se vztahují  i další nařízení vlády, resp. Evropské směrnice z hlediska technických požadavků na strojní zařízení, elektrická zařízení nízkého napětí a elektromagnetickou kompatibilitu.

Kotel s ruční dodávkou paliva OGNIWO KMW 14 kW, číslo produktu OG-015 – deklarován výrobcem jako dvoupalivový. Na tento stanovený výrobek se vztahuje nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v návaznosti na harmonizovanou technickou normu EN 12809 Teplovodní kotle pro domácnost na pevná paliva – Jmenovitý tepelný výkon nejvýše 50 kW – Požadavky a zkušební metody, resp. směrnice Rady 89/106/EHS. Na výrobek se dále vztahuje nařízení vlády z hlediska technických požadavků na tlaková zařízení.

Výsledky kontrol

Distributor I: Průvodní technická dokumentace k teplovodnímu kotli PER-EKO (tj. Technické informace a návod k montáži a Návod k obsluze) neobsahovala všechny požadované údaje ve smyslu článku 8 – Průvodní technická dokumentace evropské normy EN 303-5. Další výrobek nebyl v provozovně distributora k dispozici. Kontrolou předložené dokumentace k výrobku nebyla zjištěna neshoda. Bylo zjištěno, že jak v české verzi Návodu k použití, tak v polské verzi Instrukcja obslugi jsou uváděny stejné druhy paliv.

Distributor II: Provozuje e-shop, jehož prostřednictvím nabízí prodej kotlů pro ústřední vytápění na pevná paliva s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva. Prodávající v rámci objednávky uvádí dostupnost, informace o způsobu dopravy, způsobu platby, dodání zboží… Na webových stránkách jsou k prodeji nabízeny jednotlivé typy kotlů, u kterých jsou uváděny tyto údaje: název výrobku, číslo produktu – typ, druh paliva, výrobce, kompletní specifikace – technické údaje o výrobku. Ke kontrolovaným výrobkům distributor předložil technickou dokumentaci (Instrukcja obslugi) v polském jazyce. Při nabídce na webu však u jednotlivých kotlů neuváděl typ paliva tak, jak jednotliví výrobci z Polska deklarují v technické dokumentaci. Vzhledem k tomu, že výrobky nebyly v prodeji, nebylo možno hodnotit obsah a rozsah průvodní dokumentace, která je dodávána současně s výrobkem při jeho dodávce spotřebiteli.

Distributor III: Kontrola u distributora probíhá a není možné ji zatím dokončit. Kontrolované společnosti bylo uloženo opatření předložit dokumentaci o posouzení shody, neboť v označení CE a v prohlášení o shodě se označuje za výrobce. Opatření zatím nebylo splněno, proto nebylo možné vyhodnotit označení a průvodní dokumentaci ve vztahu k deklaraci použití vhodného paliva a k provedeným zkouškám.

Zjištěné nedostatky a uložená opatření

Distributor I: Kontrolovaný výrobek byl opatřen výrobním štítkem upevněným na přístupném místě. Údaje na štítku však nebyly uvedeny v jazyce země určení, v souladu s článkem 7 evropské normy EN 303-5, tj. v českém jazyce, ale v jazyce polském, anglickém a německém. Na základě těchto zjištění bylo kontrolované osobě uloženo ve stanovené lhůtě odstranit nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo přijmout neprodleně nezbytná opatření k nápravě. Uložené opatření bylo ze strany kontrolované osoby splněno.

Distributor II: U 4 typů kotlů pro ústřední vytápění prodávající porušil zákaz používání nekalých obchodních praktik podle § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jednáním, které bylo v rozporu s požadavky odborné péče a bylo způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele tak, že mohl učinit rozhodnutí, které by jinak neučinil. Kontrolovaná osoba – prodávající u jednotlivých kotlů uváděl nepravdivý údaj o druhu použitého paliva a neuváděl údaj deklarovaný výrobcem. Dále bylo u 4 typů kotlů zjištěno, že výrobci v předloženém prohlášení o shodě (Deklaracji zgodności) nedeklarují údaje o tom, že výrobky splňují požadavky všech evropských směrnic a norem, které se na tyto výrobky vztahují. Ke kontrolovaným výrobkům byly předloženy energeticko–emisní charakteristiky, ty se však vztahovaly pouze k černému uhlí, nikoliv k dalším, výrobci deklarovaným palivům. Prodávající zjištěné nedostatky – informace o palivu na webových stránkách opravil správným údajem tak, jak jej v dokumentaci deklarují příslušní výrobci.

Distributor III: Kontrola u výrobce/distributora probíhá. Společnosti bylo uloženo, aby předložila dokumentaci o posouzení shody, neboť v označení CE a v prohlášení o shodě se označuje za výrobce. Opatření dosud nebylo splněno.

Závěr

Kontrola kotlů ústředního topení polských výrobců potvrdila oprávněnost podání, neboť u tří ze čtyř distributorů bylo inspektory technické inspekce ČOI  zjištěno porušení povinností. Na základě uložených opatření byly odstranitelné nedostatky uvedeny do souladu s právními předpisy, za zjištěná porušení byly nebo budou uloženy sankce a další zjištění budou v rámci EU postoupena k došetření u zahraničních výrobců. Jedná se o zjištění bližších údajů (splnění příslušných směrnic a norem), které musí výrobci k jednotlivým kotlům deklarovat při uvedení na trh v Polsku, dle polských právních předpisů. Postoupení se bude týkat všech typů kontrolovaných výrobků (viz výše).


Celá zpráva zde:
2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena