Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 25. 9. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 9. 2017 na žádost týkající se protokolů o kontrole a správních rozhodnutí (pravomocných i nepravomocných, I. a II. stupně) u společnosti Auto Esa, a.s.; Auto Esa-plus, s.r.o.; Davo Car, s.r.o.; Mama Car, a.s. za všechny oblastní inspektoráty ČOI za období od 1. 8. 2016 do dne podání žádosti.

České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 1. 9. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 117024/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se protokolů o kontrole a správních rozhodnutí (pravomocných i nepravomocných, I. a II. stupně) u společnosti: Auto Esa, a.s.; Auto Esa-plus, s.r.o.; Davo Car, s.r.o.; Mama Car, a.s. za všechny oblastní inspektoráty ČOI za období od 1. 8. 2016 do dne podání žádosti. Žadateli byly poskytnuty anonymizované kopie protokolů ke kontrolám u společnosti Auto Esa, a.s. a Davo Car, s.r.o. s vyloučením příloh s informacemi získaných od třetích osob, k nimž bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí informací v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 ZSPI. Povinný subjekt poskytl pouze ty informace, které při plnění kontrolní činnosti vznikly jeho činností. Dále bylo žadateli sděleno, že v požadovaném období nebyla Českou obchodní inspekcí vydána žádná pravomocná ani nepravomocná rozhodnutí prvoinstančním ani druhoinstančním orgánem vůči oběma kontrolovaným společnostem. V uvedeném období ČOI nekontrolovala a tedy ani neuložila žádné sankce subjektu Auto Esa-plus, s.r.o.  a  společnosti Mama Car, a.s.  

Žadateli byla odpověď a rozhodnutí o odmítnutí žádosti zaslány poštou jako listovní zásilka dne 15. 9. 2017 – čj. ČOI 121920/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena