Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 6. 1. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 6. 1. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 28. 12. 2016 na žádost týkající se poskytnutí dokumentu, kterým by se žadateli zakazoval vstup do budovy ČOI  a  jaké byly  konkrétní provozní důvody, které neumožnily žadateli nahlédnutí do správního spisu.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 13. 12. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 163315/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se poskytnutí dokumentu, kterým by se žadateli zakazoval vstup do budovy ČOI  a jaké byly  konkrétní provozní důvody, které neumožnily žadateli nahlédnutí do správního spisu.
Žádost byla rozhodnutí odmítnuta v celém rozsahu a to vzhledem k tomu, že žadatelem požadovaný příkaz či nařízení týkající se zákazu vstupu žadatele do budovy ČOI  a ani konkrétní „provozní důvody“ či jinak pojmenovaný text zaznamenaný na jakémkoli nosiči ke dni vyhotovení rozhodnutí neexistoval, a tak nebyl splněn jeden z pojmových znaků informace, jak ji zákon o svobodném přístupu k informacím vymezuje pro své účely v ust. § 3 odst. 3 uvedeného zákona. Žadateli bylo rozhodnutí odesláno jako doporučená listovní zásilka dne 28. 12. 2016 – čj. ČOI 169027/16/0100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena