Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 7. 4. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 3. 3. 2021 (čj. ČOI 32719/21/0100) týkající se kontrol osobních ochranných prostředků sloužících k ochraně dýchacích cest. Vzhledem k náročnosti zpracování podkladů byla dne 18. 3. 2021 prodloužena lhůta pro poskytnutí odpovědi s  odkazem na § 14 odst. 7 písm. a) ZSPI. Žadateli bylo nad rámec povinností ZSPI poskytnuto vysvětlení týkající se režimu uvádění OOP na trh upraveného v Doporučení Komise (EU) ze dne 13. března 2020 o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem Covid-19. Žadateli bylo dále mimo jiné sděleno, že ČOI vydala povolení celkem na 41 typů /šarží OOP dýchacích cest a 26 hospodářským subjektům k uvedení OOP na trh. Dále bylo žadateli sděleno, že na základě žádosti podané po datu 15. 6. 2020 nevydala ČOI žádnou výjimku umožňující uvádění OOP dýchacích cest podle Doporučení na trh.    
Informace byla žadateli zaslána elektronicky datovou schránkou dne 26. 3. 2021 – čj. ČOI 35961/21/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena