Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 8. 2. 2017

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 8. 2. 2017  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 27. 1. 2017 na žádost týkající se protokolu s výsledky šetření a souvisejících dokumentů k podanému podnětu. 
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 12. 1. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 6552/17/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se protokolu s výsledky šetření a souvisejících dokumentů k podanému podnětu. Žadateli bylo sděleno, že podnět řešilo oddělení technické kontroly  inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha. Podnět směřoval na vlastnosti zdravotnického prostředku – ponožky Agiva. Na základě těchto skutečností byl proveden odběr výrobku, který po posouzení antibakteriálních a antifungálních vlastností nevyhověl požadavkům, dále nevyhověl požadavkům na značení výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., a dále nevyhověl požadavků na značení textilních výrobků. Vůči kontrolované osobě bylo ze strany ČOI vyvozeno opatření formou sankce, která nabyla právní moci dne 23. 9. 2015. Druhý podnět byl šetřen oddělením kontroly inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha. Podnět směřoval na klamání spotřebitele formou nedodržení mj. materiálového složení výrobků. Byly provedeny odběry vzorků, které nevyhověly požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1007/2011 na materiálové značení textilu. Informace o výsledcích správního řízení bude možné poskytnout až po jeho ukončení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 27. 1. 2017 – čj. ČOI 13605/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena