Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 20. 4. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 4. 2018 na žádost týkající se výsledku správního řízení u podnikatele vedeného na podnět žadatele.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Jihomoravskému a Zlínskému se sídlem v Brně byla dne 4. 4. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 46803/18/3000, týkající se  výsledku správního řízení u podnikatele vedeného na podnět žadatele. U podnikatele byla na základě podnětu provedena kontrola a vzhledem k tomu, že podnikatel neposkytl správnímu orgánu potřebnou součinnost k prošetření podnětu, byla mu uložena pokuta ve výši 10 000, – Kč a povinnost uhradit náklady řízení ve výši 1 000, – Kč. Žadateli byla zaslána kopie pravomocného rozhodnutí o uložení sankce. V současné době je s podnikatelem vedeno správní řízení, které není dosud pravomocně ukončeno. Žadatel dále požadoval informaci o tom, zdali byla u společnosti Oryxon invest, s.r.o. provedena kontrola. Žadateli bylo sděleno, že u této společnosti doposud nebyla žádná kontrola provedena.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 12. 4. 2018 – čj. ČOI 48625/18/3000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena