Inspektorát Jihomoravský a Zlínský – 4. 5. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 16. 4. 2020 (čj. ČOI 55437/20/3000) týkající se poskytnutí kopií dokumentů, na jejichž základě získala společnost rozhodnutí o používání osobního ochranného prostředku. Vzhledem k tomu, že povinný subjekt získal dokumenty od třetí osoby, byla žádost v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 ZSPI odmítnuta.   Dle tohoto ustanovení, informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují.
Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti odesláno elektronicky datovou schránkou dne 22. 4. 2020 – čj. ČOI 58102/20/3000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena