Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 18. 10. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 116807/21/1000 ze dne 9. 9. 2021 týkající se poskytnutí kopie dokumentu, jímž byla zamítnuta reklamace žadatele. V souladu s ust. § 11 odst. 3 ZSPI se informace, kterou získal povinný subjekt, (inspektorát), od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránicí je před zveřejněním nebo zneužitím, neposkytuje. Jediná možnost, kdy lze informaci tohoto typu poskytnout, je vyžádat si k tomu souhlas třetí osoby, která tuto informaci poskytla inspektorátu. Proto byl dotčený prodejce dne 10. 9. 2021 požádán inspektorátem o vydání tohoto souhlasu. Souhlas nebyl prodejcem vydán a tak požadovaná informace nemohla být žadateli poskytnuta. Žádost byla rozhodnutím odmítnuta.  Žadateli bylo rozhodnutí odesláno datovou schránkou  6. 10. 2021 –  čj. ČOI 128209/21/1000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena