Inspektorát Ústecký a Liberecký – 30. 10. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti sp.zn. ČOI 129666/20/0100 ze dne 29. 9. 2020 týkající se poskytnutí veškerých nabývacích dokladů předložených kontrolovanou osobou v rámci kontroly. Vzhledem k tomu, že se ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 ZSPI jedná o dokumenty získané od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, nebyly požadované dokumenty žadateli poskytnuty. Rozhodnutím byla žádost odmítnuta.
Žadateli bylo rozhodnutí o odmítnutí žádosti zasláno elektronicky datovou schránkou dne 15. 10. 2020 – čj. ČOI 138163/20/2400.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena