Oznámení o vyhlášení 1. kola výběrového řízení na služební místo představeného – odborný rada – ředitel Odboru personálního

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo představeného odborný rada – ředitel Odboru personálního Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce (ID1.210.01) v oboru služby: 25 – Pracovněprávní vztahy, 78 – Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný dnem nástup na služební místo je leden 2019. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo představeného odborný rada – ředitel Odboru personálního Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce (ID1.210.01)

     v oboru služby:  25 – Pracovněprávní vztahy, 78 – Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání                                                   

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaný dnem nástup na služební místo je leden 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Služba zahrnuje:

  1. Zodpovídá za personální problematiku ČOI v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě.
  2. Navrhuje ÚŘ systemizaci a organizační strukturu ČOI.
  3. Zpracovává analýzy a výkazy pro MPO, MPSV, MV ČR, ČSÚ.
  4. Zodpovídá za platovou politiku, včetně zpracování platů.
  5. Zajišťuje tvorbu metodických a koncepčních materiálů související s personální problematikou.
  6. Zajišťuje koncepci vzdělávání a řídí vzdělávací procesy v ČOI.
  7. Řeší problematiku pracovnělékařských služeb.
  8. Řeší problematiku spisové služby ČOI.
  9. Zodpovídá za provoz podatelny a výpravny ÚI ČOI.
  10. Řeší problematiku archivace ČOI.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 31. prosince 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy ,,Č.j. 159542/18/0100 – Výběrové řízení na služební místo představeného odborný rada – ředitel Odboru personálního Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce ‘‘.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se v souladu se zákonem může a který:

  1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
    1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné o státním občanství prohlášení v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
    2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
    3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona je doloženo čestným prohlášením v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
    4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky nebo poskytnout údaje, které jsou k vyžádání rejstříku trestů nutné, tj. rodné příjmení, rodné číslo, místo, okres a stát narození, a zároveň požádat Českou obchodní inspekci o ověření výpisu v Rejstříku trestů.[1];
    5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v magisterském studijním programu. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
    6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona je doloženo čestným prohlášením v  žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
    7. není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalostí českého jazyka (§25 odst. 5 ZSS).  

splňuje další předpoklady:

 1.  je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971[1], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;  

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení.

V prvním kole se může výběrového řízení podle § 57, odst. 3 zákona zúčastnit:

a) státní zaměstnanec vykonávající službu na služebním místě představeného v oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká;

b) úředník územního samosprávného celku zařazený na pracovním místě alespoň vedoucího odboru krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká;

c) vedoucí zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká;

d) akademický pracovník, který řídí jiné zaměstnance;

e) vedoucí zaměstnanec mezinárodní organizace, který řídí vedoucí zaměstnance,

f) vedoucí úředník Evropské unie, který řídí jiné vedoucí úředníky Evropské unie, nebo  

g) vedoucí zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu, který řídí jiné vedoucí zaměstnance, vykonává-li správní činnost obdobnou oboru služby, jehož se obsazované služební místo týká, pokud v uplynulých 6 letech vykonával nejméně po dobu 3 let ve správním úřadu, v krajském úřadu, obecním úřadu obce s rozšířenou působností, regionální radě, instituci Evropské unie, mezinárodní organizaci, na vysoké škole, v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny, Kanceláři Senátu nebo jako uvolněný člen zastupitelstva kraje nebo obce s rozšířenou působností činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici).

K žádosti dále žadatel přiloží:

strukturovaný životopis

Seznam příloh:

 1. Žádost o přijetí do služebního poměru

[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[2] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.


Žádost o přijetí do služebního poměru pers (docx, 34,11 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena