Oznámení o vyhlášení 1. kola výběrového řízení na služební místo představeného – odborný rada- vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a informačních systémů pracoviště Praha

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného odborný rada – vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a informačních systémů Ústředního inspektorátu (ID1.133.01). v oboru služby: 33 – Obchod, licence a mezinárodní ekonomické vztahy, 35 – Ochrana spotřebitele a trhu Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je září 2019. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo představeného odborný rada – vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a informačních systémů Ústředního inspektorátu (ID1.133.01).

v oboru služby:            33 – Obchod, licence a mezinárodní ekonomické vztahy  35 – Ochrana spotřebitele a trhu

Místem výkonu služby je Praha.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je září 2019.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služba zahrnuje:

 • zajišťuje a koordinuje projekty mezinárodní a přeshraniční spolupráce v oblasti společných dozorových akcí;
 • zajišťuje spolupráci a prezentaci organizace na zasedáních pracovních a expertních skupin v EU a v zahraničí, zajišťuje koordinaci politiky evropského tržního dozoru s činností ČOI;
 • předkládá potřebné odborné a návodové materiály (Guidelines) mezinárodních orgánů využitelné pro činnost příslušných útvarů ČOI;
 • podílí se a spolupracuje s ostatními útvary ČOI na činnostech odborných mezinárodních orgánů ADCO a pomáhá uvádět závěry a doporučení těchto orgánů do dozorové praxe ČOI;
 • zajišťuje rychlou výměnu informací o nebezpečných výrobcích v systému RAPEX a vede databázi notifikací RAPEX a informační databázi ochranných doložek.
 • zajišťuje činnost národního administrátora a komunikačního systému pro dozor nad trhem Evropské komise, tzv. ICSMS;
 • řídí a organizuje činnost Oddělení mezinárodní spolupráce a informačních systémů.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 30. srpna 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j. 104857/19/0100 Výběrové řízení na služební místo představeného odborný rada – vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce a informačních systémů Ústředního inspektorátu“.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se v souladu se zákonem může a který:

 • splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním prohlášení v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
  2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
  3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona je doloženo čestným prohlášením v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
  4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky nebo poskytnout údaje, které jsou k vyžádání rejstříku trestů nutné, tj. rodné příjmení, rodné číslo, místo, okres a stát narození, a zároveň požádat Českou obchodní inspekci o ověření výpisu v Rejstříku trestů.[1];
  5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v bakalářském nebo magisterském studijním programu.Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona je doloženo čestným prohlášením v  žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
  7. není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalostí českého jazyka (§25 odst. 5 ZSS).
 • a splňuje další předpoklady:
 1. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971[2], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
 • evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti; Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení;
 • splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona Služebním předpisem č. 5/2018/SP ústředního ředitele ČOI, kterým se stanoví úroveň znalosti cizího jazyka a odborné požadavky pro vybraná služební místa v České obchodní inspekci, kterým je:   Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny;
 • znalost cizího jazyka – anglický jazyk stupeň znalostí 2, stupeň znalostí je definován v Rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech ze dne 8. srpna 2016, č.j. MSMT – 12823/2016. 

V prvním kole se může výběrového řízení podle § 58 odst. 2 zákona zúčastnit:

Osoba, která v uplynulých 4 letech vykonávala činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 1 roku. Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici);

K žádosti dále žadatel přiloží:

strukturovaný profesní životopis.

Seznam příloh:

 Žádost o přijetí do služebního poměru

[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[2] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.


Žádost o přijetí do služebního poměru (docx, 33,81 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena