Oznámení o vyhlášení 1. kola výběrového řízení na služební místo představeného – odborný rada – vedoucí Oddělení techniky II. Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo představeného odborný rada – vedoucí Oddělení techniky II. Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce. v oboru služby: 43 – Ochrana spotřebitele a trhu; Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. leden 2018. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo představeného odborný rada – vedoucí Oddělení techniky II. Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce.
v oboru služby:    43 – Ochrana spotřebitele a trhu;                                   
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. leden 2018.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Služba zahrnuje:
a) ve spolupráci s příslušnými odbornými útvary ČOI, popřípadě jinými orgány zpracovávání metodických podkladů v oblasti stanovených výrobků a v oblasti nestanovených výrobků uváděných na trh v ČR a EU v rámci obecné bezpečnosti výrobků (GPSD), popřípadě koordinování zpracování stanovisek a vyjádření k dokumentům nebo požadavkům v souvislosti s dozorovou činností;
b) koordinaci hlavní činnosti dle odborností mezi ústředním inspektorátem a ostatními oblastními inspektoráty;
c) odbornou pomoc ostatním organizačním útvarům ČOI v otázkách jakosti, bezpečnosti a posuzování výrobků, včetně analýzy rizik;
d) zpracování a koordinaci zpracování podkladů koncepčních materiálů v oblastech podmínek uvádění výrobků na trh EU se zaměřením na technickou kontrolu, zejména s ohledem na bezpečnost výrobků a technických zařízení;
e) zpracování podkladů pro informační systémy RAPEX, ICSMS a informační místo ProCoP;
f) zpracování stanoviska za dozorový orgán k projednání na pracovních skupinách EU;
g) z odborného a organizačního hlediska zajišťování přípravy, realizaci a vyhodnocování mezinárodních projektů v oblasti jeho působnosti včetně zastupování ČOI na mezinárodních zasedáních;
h) zpracování odborných podkladů pro odběr, zkoušení a posuzování vzorků;
i) připravuje, popřípadě se podílí na přípravě podkladů pro veřejné zakázky v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem, zejména pro zadání zkoušení vzorků výrobků a vyhodnocuje splnění zadaných zakázek z hlediska požadovaného rozsahu a kvality plnění;
j) přípravu podkladů a stanovisek ke smlouvám týkajících se jeho činnosti;
k) podíl na zpracování podkladů pro plošnou informovanost odborné i laické veřejnosti na úseku nebezpečných výrobků v určených oblastech a v obecných dotazech;
l) podíl na přípravě a organizaci školení a přednáškové činnosti v rámci i mimo ČOI;
m) zpracování plánů kontrolní činnosti a jeho realizaci včetně realizace školení k jednotlivým kontrolním projektům (akcím). Zpracovává zprávy o výsledcích kontrol s celostátní působností;
n) podíl na přípravě a vyhodnocování kontrolních akcí a projektů a to i v případě spolupráce s dalšími orgány státní správy.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8. prosince 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy  ,,Č.j. 155146/17/0100 – Výběrové řízení na služební místo představeného odborný rada – vedoucí Oddělení techniky II. Ústředního inspektorátu ČOI ‘‘.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se v souladu se zákonem může a který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné o státním občanství prohlášení v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona je doloženo čestným prohlášením v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky nebo poskytnout údaje, které jsou k vyžádání rejstříku trestů nutné, tj. rodné příjmení, rodné číslo, místo, okres a stát narození, a zároveň požádat Českou obchodní inspekci o ověření výpisu v Rejstříku trestů. ; 
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. magisterském studijním programu.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona je doloženo čestným prohlášením v  žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
g) Není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalostí českého jazyka (§25 odst. 5 ZSS).

2) a splňuje další předpoklady:
je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971 , předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti.
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení.

V prvním kole se může výběrového řízení podle § 58 odst. 3 zákona zúčastnit:

  1. státní zaměstnanec, který má složenou úřednickou zkoušku,
  2. úředník územního samosprávného celku,
  3. zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady,
  4. příslušník bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař,
  5. voják z povolání v důstojnické hodnosti,
  6. akademický pracovník,
  7. osoba, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky, nebo
  8. zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu, pokud v uplynulých 4 letech vykonával nebo vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle 5 nebo činnosti obdobné.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici);

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici).

K žádosti dále žadatel přiloží:
Strukturovaný profesní životopis
Žádost o přijetí do služebního poměru


Žádost o přijetí do služebního poměru (docx, 33,72 KB)

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena