Oznámení o vyhlášení 2. kola výběrového řízení na služební místo představeného – odborný rada – vedoucí Oddělení personálního ČOI

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), výběrové řízení na služební místo představeného odborný rada – vedoucí Oddělení personálního Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce. v oboru služby: 25 - Pracovněprávní vztahy; 26 - Platy, mzdy, a jiné odměny za práci; 78 - Organizační věci státní služby a správa státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání; Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. únor 2018. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), výběrové řízení na služební místo představeného odborný rada – vedoucí Oddělení personálního Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce.
v oboru služby:    25 – Pracovněprávní vztahy;
                            26 – Platy, mzdy, a jiné odměny za práci;
                            78 – Organizační věci státní služby a správa státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z   povolání;
Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. únor 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.
Služba zahrnuje:
a) řízení a metodické vedení Oddělení personálního Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce;
b) úkoly související s organizačními věcmi státní služby a správou služebních vztahů státních zaměstnanců dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, s pracovně právními  vztahy zaměstnanců v pracovním poměru v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, platové agendy všech zaměstnanců ČOI, činnosti spojené s přípravou podkladů pro výběrová řízení na volná služební nebo pracovní místa;
c) koncepci vzdělávání a metodického řízení vzdělávacích procesů ČOI;
d) úkony spojené s pracovnělékařskými službami;

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8. ledna 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy  ,,Č.j. 168498/17/0100 – Výběrové řízení na služební místo představeného odborný rada – vedoucí Oddělení personálního Ústředního inspektorátu ČOI ‘‘.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné o státním občanství prohlášení v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona je doloženo čestným prohlášením v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky nebo poskytnout údaje, které jsou k vyžádání rejstříku trestů nutné, tj. rodné příjmení, rodné číslo, místo, okres a stát narození, a zároveň požádat Českou obchodní inspekci o ověření výpisu v Rejstříku trestů. ; 
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v magisterském studijním programu.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona je doloženo čestným prohlášením v  žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
g) Není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalostí českého jazyka (§25 odst. 5 ZSS).

2) a splňuje další předpoklady:
je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971 , předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení;

a je podle § 58 odst. 5 zákona osobou, která v uplynulých 4 letech vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 ZSS nebo činnosti obdobné a která má složenou úřednickou zkoušku.

K žádosti dále žadatel přiloží:
 Strukturovaný profesní životopis

Seznam příloh: 
Žádost o přijetí do služebního poměru


Žádost ved odd person ÚI 2017-12-22 (doc, 86,50 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena