Oznámení o vyhlášení 2. kola výběrového řízení na služební místo představeného – rada / odborný rada – vedoucí Oddělení kontroly II. Inspektorátu ČOI Jihočeský a Vysočina pracoviště České Budějovice

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na služební místo představeného rada / odborný rada – vedoucí Oddělení kontroly II. Inspektorátu ČOI Jihočeský a Vysočina. (ID 20.022.01) V oboru služby: 35 – Ochrana spotřebitele a trhu; Místem výkonu služby jsou České Budějovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou. Předpokládaný nástup na služební místo je duben 2021. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Služba zahrnuje:

a) výkon kontroly v oblasti ochrany spotřebitele, obchodu a služeb, fiskálních zájmů státu
a ochrany některých práv duševního vlastnictví.
b) výkon kontroly v oblasti technických požadavků na výrobky a obecné bezpečnosti výrobků, ochrany ovzduší, dle zákona o pohonných hmotách, zákona o obalech.
c) technický dozor a analýzu rizik na výrobcích, identifikace nebezpečí, které výrobek vytváří na úseku ochrany oprávněného zájmu.
d) inspekční a dozorovou činnost nad technickou a jinou způsobilostí složitých technických zařízení a jejich komplexů s odpovědností za životní prostředí, bezpečnost a životy osob, včetně koordinace a organizačního zajištění expertní činnosti.
e) organizační a odbornou přípravu kontrol, včetně zpracování jejich výsledků, návrhů
na odstranění nedostatků a jejich řešení při výkonu dozoru podle zákona č. 22/1997 Sb.,
č. 90/2016 Sb. a příslušných nařízení vlády a zákona č. 102/2001 Sb.
f) kontrolu plnění uložených opatření při kontrolách.
g) odběr vzorků pro zkoušení a posuzování.
h) zprávy a informace o výsledcích kontrolních akcí podle požadavků ředitele odboru
a ředitele inspektorátu.
i) vyřizování podnětů a oznámení z hlediska kontrolního, zpracování podkladů pro plošnou informovanost občanů.
j) zajišťování poradensko – informační služby v územní působnosti příslušného inspektorátu.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 12. března 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy ,,Č.j. ČOI 20753/21/0100 – Výběrové řízení na služební místo představeného rada / odborný rada – vedoucí Oddělení kontroly II. Inspektorátu ČOI Jihočeský a Vysočina‘‘.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se v souladu se zákonem může a který:

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné o státním občanství prohlášení v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona je doloženo čestným prohlášením v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky nebo poskytnout údaje, které jsou k vyžádání rejstříku trestů nutné, tj. rodné příjmení, rodné číslo, místo, okres a stát narození, a zároveň požádat Českou obchodní inspekci o ověření výpisu v Rejstříku trestů.1;

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v bakalářském nebo magisterském studijním programu.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona je doloženo čestným prohlášením v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;

g) Není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalostí českého jazyka (§25 odst. 5 ZSS).

2) a splňuje další předpoklady:
je-li narozen přede dnem 1. prosince 19712 , předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení.

3) V druhém kole se může výběrového řízení podle § 58 odst. 4 zákona zúčastnit:
Osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25, s výjimkou požadavku podle § 25odst. 5 písm. b.

4) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona Služebním předpisem č. 5/2018/SP ústředního ředitele ČOI, kterým se stanoví úroveň znalosti cizího jazyka a odborné požadavky pro vybraná služební místa v České obchodní inspekci, kterým je:
řidičský průkaz skupiny B
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny.

K žádosti dále žadatel přiloží:
strukturovaný profesní životopis.

 

1Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

2§ 20 zákona č. 451/1991 Sb.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena