Oznámení o vyhlášení 2. kola výběrového řízení na služební místo představeného – rada / odborný rada – vedoucí Oddělení spisovny,

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na služební místo představeného rada / odborný rada - vedoucí Oddělení spisovny, podatelny a archivu Ústředního Inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.200.06). v oboru služby: 27 - Archivnictví a spisová služba; Místem výkonu služby je Praha. Předpokládaným nástup na služební místo je říjen 2020 Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Služba zahrnuje:
a) zabezpečení činnosti centrální spisovny Úl ČOl;
b) ukládání dokumentů Úl ČOl dle zpracovaného systému spisové a archivní služby;
c) zajištění skartačního řízení a následné předání archiválií do Státního oblastního  
archivu a likvidaci vyřazených dokumentů;
d) zabezpečení uložení spisů a dokumentů Úl ČOl po dobu skartačních lhůt;
e) spolupráci s Oblastním archivem Praha;
f) vyhledávání na žádost dokumenty Úl ČOl k nahlížení nebo zapůjčení;
g) zajištění řádného provozu podatelny a výpravny Úl ČOl (včasné odeslání a doručení veškerých dokumentů), využívání systému elektronické spisové služby a zodpovídání za jeho řádný provoz;
h) obsluhu datové schránky Úl ČOl;
i) obsluhu e Podatelny;
j) zajištění distribuce doručené pošty na sekretariát ústředního ředitele ČOl; 
k) zajištění metodické správy elektronického systému spisové služby a metodické usměrňování uživatelů;
l) poskytování metodické pomoci a školení elektronické spisové služby;
m) zajištění vyhledávání dokumentů v elektronickém systému spisové služby;
n) vedení operativní evidence nabídek k vyhlášeným veřejným zakázkám a následně ji předává Kanceláři úřadu k dalšímu zpracování;
o) zajištění objednávání a dodávku denního tisku vč. odborných periodik pro Úl ČOl;
p) tvorba služebních a vnitřních předpisů a metodik vztahujících se k výkonu spisové 
služby.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 2. října 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy; „Neotvírat a slovy „Čj.: ČOI 125722/20/0100 Výběrové řízení na služební místo představeného rada / odborný rada – vedoucí Oddělení spisovny, podatelny        a archivu Ústředního Inspektorátu ČOl‘‘.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné o státním občanství prohlášení v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona je doloženo čestným prohlášením v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky1; nebo poskytnout údaje, které jsou k vyžádání rejstříku trestů nutné, tj. rodné příjmení, rodné číslo, místo, okres a stát narození, a zároveň požádat Českou obchodní inspekci o ověření výpisu v Rejstříku trestů.
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v bakalářském nebo magisterském studijním programu.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu nebo dokladu o dosažení vyššího odborného vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta šestá zákona je doloženo čestným prohlášením v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
g) není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalostí českého jazyka (§25 odst. 5 ZSS).

2) a splňuje další předpoklady:
je-li narozen přede dnem 1. prosince 19712, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení.

Ve druhém kole se může výběrového řízení dále zúčastnit osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25, s výjimkou požadavku podle § 25 odst. 5 písm. b).

K žádosti dále žadatel přiloží:
strukturovaný profesní životopis.

Seznam příloh:
1) Žádost o přijetí do služebního poměru

1 Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
2 § 20 zákona č. 451/1991 Sb.


Žádost o přijetí do služebního poměru (docx, 33,36 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena