Oznámení o vyhlášení 2. kola výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu – ústředního ředitele České obchodní inspekce pracoviště Praha

Státní tajemnice v Ministerstvu průmyslu a obchodu podle § 54. odst. 1 a 4 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na služební místo ústředního ředitele České obchodní inspekce

v oborech služby:
č. 22 Legislativa a právní činnost,
č. 35 Ochrana spotřebitele a trhu,
č. 56 Ochrana průmyslového vlastnictví, autorských práv a práv souvisejících a
č. 63 Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců.

Služba na tomto služebním místě představeného bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 15. platové třídy.

Předpokládaný nástup do služby a jmenování na toto služební místo představeného je bezprostředně po ukončení výběrového řízení, nebo dle dohody.

Místem výkonu služby je Praha.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v tvorbě celostátní koncepce dlouhodobého rozvoje a politiky oboru ochrany spotřebitele a trhu, v komplexní koordinaci činností obchodní inspekce, v tvorbě legislativních návrhů systému ochrany spotřebitele a trhu s dopady na celkové právní poměry ČR, v posuzování nejsložitějších zákonných úprav s nejširšími dopady na právní poměry ČR, v tvorbě celostátní koncepce a strategie informační a dokumentační politiky v oboru ochrany spotřebitele a trhu a stanovení základních směrů mezinárodní politiky v tomto oboru, řízení činností souvisejících se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů, odměňování státních zaměstnanců a řízení pracovněprávních vztahů.

Posuzovány budou žádosti1 o jmenování na služební místo ústředního ředitele České obchodní inspekce (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 29. dubna 2022, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, 110 15, nebo osobně podané na podatelnu Ministerstva průmyslu a obchodu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu posta@mpo.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: bxtaaw4).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ústředního ředitele České obchodní inspekce – 2. kolo“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru; Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů3, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů; Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti4;

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání5; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru;

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti6.

2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem státního tajemníka v Ministerstvu průmyslu a obchodu č. 19/2015 ze dne 9. prosince 2015, č.j. MPO 57633/15/11100/11000, kterým je odborné zaměření vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo ekonomie nebo v magisterském studijním programu technického zaměření;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru.

3. je-li narozen přede dnem 1. prosince 19717, předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před vyhodnocením výsledků výběrového řízení výběrovou komisí;

4. je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971, předloží čestné prohlášení2 podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a) tajemníkem orgánu Komunistické strany Československa nebo Komunistické strany Slovenska od stupně okresního nebo jemu na roveň postaveného výboru výše, členem předsednictva těchto výborů, členem ústředního výboru Komunistické strany Československa nebo ústředního výboru Komunistické strany Slovenska, členem Byra pro řízení stranické práce v českých zemích nebo členem Výboru pro řízení stranické práce v českých zemích, s výjimkou těch, kteří tyto funkce zastávali pouze v období od 1. 1. 1968 do 1. 5. 1969,
b) pracovníkem aparátu orgánů uvedených pod písmenem a) na úseku politického řízení Sboru národní bezpečnosti,
c) příslušníkem Lidových milicí,
d) členem akčního výboru Národní fronty po 25. 2. 1948, prověrkových komisí po 25. 2. 1948 nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21. 8. 1968,
e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti. Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva Svazu sovětských socialistických republik nebo vědeckým aspirantem anebo účastníkem kursů delších než 3 měsíce na těchto školách;

5. Ve druhém kole se může výběrového řízení podle § 54 odst. 5 zákona zúčastnit osoba, která v uplynulých 8 letech vykonávala činnosti podle §5 zákona nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let, z toho nejméně po dobu 2 let ve vedoucí funkci nebo jako člen statutárního orgánu právnické osoby.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, jmenování, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu), z nichž je zřejmé, kdo je vydal a které prokazují dobu výkonu činností podle § 5 odst. 5 zákona.

Při podání žádosti lze doložit pouze prosté kopie dokumentů, uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním pohovoru.

K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) písemnou práci v rozsahu maximálně tří normostran8 na téma „Koncepce řízení a klíčové úkoly České obchodní inspekce“

 

 

1 Formulář s žádostí o přijetí do služebního poměru
2 Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
3 Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.
4 Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
5 Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti (bod 2) a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.
6 Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti (bod 2).
7 § 20 zákona č. 451/1991 Sb.
8 Tj. 30 řádků x 60 znaků (celkem 1 800 znaků) podle ČSN 01 6910 Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory, vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) dne 1. července 2014, účinné od 1. srpna 2014.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena