Oznámení o vyhlášení 3. kola výběrového řízení na služební místo představeného – rada / odborný rada – vedoucí Oddělení služeb inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský pracoviště Plzeň

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na služební místo představeného rada / odborný rada – vedoucí Oddělení služeb inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský (ID 22.012.01) v oboru služby: 35 – Archivnictví a spisová služba; 36 – Informační a komunikační technologie; 43 – Ochrana spotřebitele a trhu; Místem výkonu služby je Plzeň. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. srpen 2018. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 3. kolo výběrového řízení na služební místo představeného rada / odborný rada – vedoucí Oddělení služeb inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský (ID 22.012.01)
v oboru služby: 35 – Archivnictví a spisová služba;  36 – Informační a komunikační technologie; 43 – Ochrana spotřebitele a trhu;
Místem výkonu služby je Plzeň.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou po dobu čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Předpokládaným dnem nástupu na  služební místo je 1. srpen 2018.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Služba zahrnuje:
a) agendu podnětů včetně celkové evidence;
b) statistické přehledy, rozbory a jiné informace o činnosti inspektorátu;
c) evidenci úkolů uložených ústředním ředitelem nebo ředitelem odboru příp. vedoucím oddělení ústředního inspektorátu a ředitelem inspektorátu, kontrola jejich plnění;
d) příjem a odesílání písemnosti včetně činností spojených s elektronickým přijímáním a  odesíláním dokumentů ve smyslu zákona č.300/2008, ve znění pozdějších předpisů;
e) hospodářsko-administrativní agendu včetně příslušných evidencí;
f) agendu související s užíváním motorových vozidel inspektorátu;
g) informatickou a telekomunikační podporu v rámci inspektorátu, spolupráci s oddělením informatiky;
h) archivaci a skartaci spisů nebo dokumentů.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 2. července 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy  ,,Č.j. 75487/18/0100 – Výběrové řízení na služební místo představeného rada / odborný rada – vedoucí Oddělení služeb inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský‘‘.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se v souladu se zákonem může a který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při  podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá čestným prohlášením v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky 1)nebo poskytnout údaje, které jsou k vyžádání rejstříku trestů nutné, tj. rodné příjmení, rodné číslo, místo, okres a stát narození, a zároveň požádat Českou obchodní inspekci o ověření výpisu v Rejstříku trestů.

[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v bakalářském nebo magisterském studijním programu.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, v žádosti o přijetí do služebního poměru a  zařazení na služební místo uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona dokládá čestným prohlášením v  žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
g) není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalostí českého jazyka (§25 odst. 5 ZSS).

2) a splňuje další předpoklady:
je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971 2) , předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:
[1] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,
b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;
Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před  rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení;

a je podle § 58 odst. zákona osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25, s výjimkou požadavku podle § 25 odst. 5 písm. b).

K žádosti dále žadatel přiloží:
strukturovaný profesní životopis.

Seznam příloh:
Žádost o přijetí do služebního poměru


Žádost o přijetí do služebního poměru (docx, 33,12 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena