Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo administrativní a spisový pracovník pracoviště Praha

Zástupce ústředního ředitele České obchodní inspekce podle § 9 odst. 7 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - administrativní a spisový pracovník Oddělení spisovny, podatelny a archivace – platová třída 5 (1.200.09). Místem výkonu práce je Praha. Pracovní místo bude obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu je květen 2022.

Požadavky:
a) střední odborné vzdělání;
b) občanská a trestní bezúhonnost;

Náplň práce:
a) zajišťuje provoz podatelny Ústředního inspektorátu ČOI v souladu se Spisovým řádem ČOI;
b) přejímání veškerých písemnosti od příslušné pošty včetně potvrzení o převzetí
c) předávání odchozích písemností příslušné poště včetně potvrzení
d) evidence došlé pošty do programu Ginis
e) evidence příchozí elektronické pošty do programu Ginis (DS, emaily)
f) vyúčtování poštovného
g) plnění dalších úkolů nadřízeného

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul;
b) datum a místo narození;
c) státní příslušnost;
d) místo trvalého pobytu;
e) datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 25. dubna 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Čj.: ČOI 49010/22/0100 výběrové řízení na pracovní místo – administrativní a spisový pracovník Oddělení spisovny, podatelny a archivace“.

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena